POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 2/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Městské zastupitelstvo v Bojkovicích schválilo dne 10. 3. 1998 ust.§ 15 zák. ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. h), § 16 ods. 1 a 2 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Článek I.
Úvodní ustanovení
 1. Město vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. g) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
 2. Výkon správy tohoto místního poplatku provádí městský úřad.
Článek II
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
Článek III
Poplatník
Poplatníkem poplatku je právnická osoba, která je provozovatelem VHP.
Článek IV
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen sdělit správci poplatku datum uvedení VHP do provozu a předložit "zahajovací protokol" (§5 odst. 1 vyhl. MF č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích) ve lhůtě 5 dnů po zahájení provozu.
 2. Poplatník je povinen sdělit ukončení provozu VHP a předložit "ukončovací protokol" (§5 odst. 3 vyhl. MF č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích) ve lhůtě 5 dnů po ukončení provozu VHP.
 3. Poplatník je povinen uvést identifikaci provozovatele, tj. název, sídlo právnické osoby, číslo na němž jsou soustředěny finanční prostředky z jeho hospodářské činnosti.
 4. Poplatník je povinen písemně sdělit správci poplatku veškeré změny ve lhůtě 5 dnů po provedení změny.
 5. Navazuje-li doba provozování VHP plynule za sebou, není třeba při vydání nového povolení k provozu VHP předkládat zahajovací protokol.
Článek V
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj povolený na 3 měsíce činí 5 000,- Kč.
 2. Pokud je VHP provozován po dobu kratší tří měsíců, je místní poplatek vybírán v alikvotní části.
Článek VI
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu.
 2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukočení provozu.
Článek VII
Splatnost poplatku
 1. Poplatek se platí bez vyměření bezhotovostním přebodem nebo v hotovosti do pokladny správce.
 2. Poplatek se platí ve čtvrtletních splátkách a je platný dne 8. 4., 8. 7., 8. 10., 8. 1. kalendářního roku.
 3. Poplatek lze uhradit předem na pololetí nebo celý rok v částce odpovídající násobku stanovené sazby v termínu do 8. 4. kalendářního roku.
Článek VII
Ustanovení společná a závěrečná
 1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %.
 2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a) zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků.
Článek VIII
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost 1. dubna 1998.

RNDr. Ladislav Kocman
starosta

František Slavíček
zástupce starosty

Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa