ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 6/99 kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o územ. plánu síd. útvaru Bojkovice

Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 21. 9. 1999 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 3 tohoto plánu.

Na základě tété skutečnosti se Městská rada města Bojkovice usnesla vydat v souladu s ust. § 45 písm. l) zákona o obcích a ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o změnu č. 2 závazné části územního plánu.

Čl. I.

  1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemků č. 156/1 a 156/4 v katastrálním území Bojkovic "ulice Tovární - u fotbalového hřiště".
  2. Vyhláška platí pro území uvedené v odst. 1 po dobu platnosti územního plánu sídelního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové územně plánovací dokumentace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
  3. Plochy jsou určeny k individuálnímu bydlení v samostatných stojících RD (přípustné dvojdoky) s možností bydlení kombinovaného se službami a drobnou výrobu (musí být v souladu s funkcí hlavní, tj. s bydlením).
  4. Lokalita je určena pro výstavbu 2 - 4 rodinných domů s garáží. Doporučený tvar a orientace střechy: šikmá - sedlová s hlavním hřebenem rovnoběžně s přilehlou komunikací.
  5. Vzdálenost stavební čáry od obruby místní komunikace cca 7 m (10 m od osy MK).
  6. Výška zástavby 1 - 2 nadzemní podlaží (možné podsklepení), doporučuje se výšková úroveň podlahy v přízemí cca 30 cm nad úrovní komunikace v místě sjezdu k RD. Odstupy od hranic pozemků budou v souladu s platnou legislativou.
  7. Zastavěnost pozemku max. 50 % (celého pozemku pro jednotlivé RD).
  8. Před započetím stavebních prací stavebník zajistí záchranný archeologický průzkum.

Čl II.

  1. Všechny ostatní části schváleného územního plánu sídelního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změn.
  2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení na úředních deskách.

Mgr. Ivana Šobáňová
zástupkyně starosty

František Slavíček
starosta

Vyvěšeno: 11. 10. 1999

Sňato: 26. 10. 1999

Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa