POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 6/99 kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o územ. plánu síd. útvaru Bojkovice

Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 21. 9. 1999 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 3 tohoto plánu.

Na základě tété skutečnosti se Městská rada města Bojkovice usnesla vydat v souladu s ust. § 45 písm. l) zákona o obcích a ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o změnu č. 2 závazné části územního plánu.
Čl. I.
  1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemků č. 156/1 a 156/4 v katastrálním území Bojkovic "ulice Tovární - u fotbalového hřiště".
  2. Vyhláška platí pro území uvedené v odst. 1 po dobu platnosti územního plánu sídelního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové územně plánovací dokumentace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
  3. Plochy jsou určeny k individuálnímu bydlení v samostatných stojících RD (přípustné dvojdoky) s možností bydlení kombinovaného se službami a drobnou výrobu (musí být v souladu s funkcí hlavní, tj. s bydlením).
  4. Lokalita je určena pro výstavbu 2 - 4 rodinných domů s garáží. Doporučený tvar a orientace střechy: šikmá - sedlová s hlavním hřebenem rovnoběžně s přilehlou komunikací.
  5. Vzdálenost stavební čáry od obruby místní komunikace cca 7 m (10 m od osy MK).
  6. Výška zástavby 1 - 2 nadzemní podlaží (možné podsklepení), doporučuje se výšková úroveň podlahy v přízemí cca 30 cm nad úrovní komunikace v místě sjezdu k RD. Odstupy od hranic pozemků budou v souladu s platnou legislativou.
  7. Zastavěnost pozemku max. 50 % (celého pozemku pro jednotlivé RD).
  8. Před započetím stavebních prací stavebník zajistí záchranný archeologický průzkum.
Čl II.
  1. Všechny ostatní části schváleného územního plánu sídelního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změn.
  2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení na úředních deskách.

Mgr. Ivana Šobáňová
zástupkyně starosty

František Slavíček
starosta

Vyvěšeno: 11. 10. 1999
Sňato: 26. 10. 1999
Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa