POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 5/00 kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o územ. plánu síd. útvaru Bojkovice

Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 19. 9. 2000 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 4 tohoto plánu.

Na základě tété skutečnosti se Městská rada města Bojkovice usnesla vydat v souladu s ust. § 45 písm. l) zákona o obcích a ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o změnu č. 3 závazné části územního plánu.
Čl. I
  1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemku č. 89 v katastrálním území Bojkovice v lokalitě "U komunikace ke hřbitovu" - vymezené ze severní strany ulicí Svatopluka Čecha.
  2. Vyhláška platí pro území uvedené v odst. 1 po dobu platnosti územního plánu sídelního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové územně plánovací dokumentace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
  3. Stavební čára bude navazovat na zástavbu v sousední navrhované lokalitě.
  4. Výškově bude RD s jedním NP + obytné podkroví, střecha souměrná sedlová.
  5. Před započetím stavebních prací stavebník zajistí záchranný archeologický průzkum.
  6. pro napojení inženýrských sítí - vodovod, elektřina a kanalizace - stavebník zajistí jejich prodloužení na vlastní náklady.
Čl. II
  1. Všechny ostatní části schváleného územního sídleního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změny.
  2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení na úřední desce městského úřadu.

Mgr. Ivana Šobáňová
zástupkyně starosty

František Slavíček
starosta města

Vyvěšeno: 25. 9. 2000
Sňato: 11. 10. 2000
Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa