ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 5/00 kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o územ. plánu síd. útvaru Bojkovice

Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 19. 9. 2000 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 4 tohoto plánu.

Na základě tété skutečnosti se Městská rada města Bojkovice usnesla vydat v souladu s ust. § 45 písm. l) zákona o obcích a ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o změnu č. 3 závazné části územního plánu.

Čl. I

  1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemku č. 89 v katastrálním území Bojkovice v lokalitě "U komunikace ke hřbitovu" - vymezené ze severní strany ulicí Svatopluka Čecha.
  2. Vyhláška platí pro území uvedené v odst. 1 po dobu platnosti územního plánu sídelního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové územně plánovací dokumentace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
  3. Stavební čára bude navazovat na zástavbu v sousední navrhované lokalitě.
  4. Výškově bude RD s jedním NP + obytné podkroví, střecha souměrná sedlová.
  5. Před započetím stavebních prací stavebník zajistí záchranný archeologický průzkum.
  6. pro napojení inženýrských sítí - vodovod, elektřina a kanalizace - stavebník zajistí jejich prodloužení na vlastní náklady.

Čl. II

  1. Všechny ostatní části schváleného územního sídleního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změny.
  2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení na úřední desce městského úřadu.

Mgr. Ivana Šobáňová
zástupkyně starosty

František Slavíček
starosta města

Vyvěšeno: 25. 9. 2000

Sňato: 11. 10. 2000

Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa