POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 1/02 kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o územ. plánu síd. útvaru Bojkovice

Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 6. 6. 2000 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 7 územního plánu.

Na základě tété skutečnosti se Zastupitelstvo města Bojkovice usneslo dne 9. 4. 2002 vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích a ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o změnu č. 7 závazné části územního plánu.
Čl. I
 1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemků v katasrtrálním území Přečkovice na plochy pro bydlení na parcelách č. 562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 562/5, 562/6, 563/1, 563/2 a 563/9.
 2. Vyhláška platí pro území uvedené v odst. 1 po dobu platnosti územního plánu sídleního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové územně plánovací dokumentace nebo do doby schválení nové územně plánovací dokumentace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
 3. Při výstavbě budou respektovány základní regulační prvky:
  a) stavební čára bude 20 m od osy komunikace
  b) způsob zastřešení - sedlová střecha, hlavní hřeben rovnoběžně s osou komunikace
  c) odstupové vzdálenosti budou podle zákona 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  d) podmínky dotčených orgánů budou uplatňovány prostřednictvím územního a stavebního řízení
 4. Veřejně prospěšné stavby:
  a) trasa chodníku pro pěší
  b) rozvody elektrického vedení
  c) trasy plynovodu
  d) trasy vodovodu
  e) trasy kanalizace
Čl. II
 1. Všechny ostatní části schváleného územního plánu sídelního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změny.
 2. Výše popsaná změna bude vyznačena v územním plánu sídelního útvaru Bojkovice - Přečkovice.
 3. tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení na úřední desce městského úřadu.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
místostarostka

Vyvěšeno: 11. 4. 2002
Sňato: 29. 4. 2002
Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa