POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo Města Bojkovice na svém zasedání dne 30. 10. 2003 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 12/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů se usneslo vydat řád veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 19 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště v Bojkovicích, parcely č. 82/1, 82/2 a 85/2 v k. ú. Bojkovice.
 2. Provozovatel i správce pohřebiště - Město Bojkovice, Sušilova 952, Bojkovice zajišťuje provozování v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.
Čl. 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, celoročně v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno se stanoví takto: 6:30 - 20:00 hodin.
V době svátku "Památka zesnulých" je veřejné pohřebiště volně přístupné po celou dobu trvání těchto svátků.
Dále pak v návaznosti na pořady bohoslužeb v kostele sv. Vavřince.
Pokud je třeba zpřístupnit pohřebiště mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit samostatnými dohodami s provozovatelem pohřebiště.
Čl. 3
Pořádek na pohřebišti
 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
 3. Děti do 10 let mají přístup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
 7. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst.
 8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, apod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
 10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodní výpustě. Tato voda je určena k provozním účelům správce a na zalévání zeleně. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně bez jeho souhlasu.
 13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
Čl. 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště poskytuje následující služby:
 • výkopové práce související s pohřbením
 • příprava hrobky k uložení ostatků
 • pronájem hrobových míst
 • vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 • správu a údržbu pohřebiště včetně chodníků a okolní zeleně v areálu pohřebiště
 • správu a údržbu objektů na pohřebišti (smuteční a obřadní síň, tetaurky, hraběcí kaple)
 • zajišťování likvidace odpadu
 • údržbu volných hrobových míst
Správce pohřebiště neposkytuje následujícíc služby:
 • pohřbívání (zajišťuje pohřební služba, na základě platné smlouvy uzavřené se správcem pohřebiště)
 • exhumace (zajišťuje pohřební služba, vlastníci oprávnění k této činnosti na základě platné smlouvy uzavřené se správcem pohřebiště)
 • ukládání zpopelněných lidských pozůstatků do urnových schránek (zajišťuje pohřební služba, na základě platné smlouvy uzavřené se správcem pohřebiště)
Čl. 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
 1. Správce pohřebiště je povinen:
  • předat nájemci hrobové místo k užívání vyznačené hrobové místo
  • umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 9
  • umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné (živelná pohroma) bezodklaně zajistit bezpečný aplynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa vinou správce pohrřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu
 2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
Čl. 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ust. čl. 9
 2. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci, po dokončení požádat správce o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem k trvalému užívání hrobky.
 3. Provádět údržbu pronajatého místa v následujícím rozsahu:
  • Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
  • Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  • Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
  • Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
 5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dně ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.
 6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví.
 7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoliv další nakládání s nimi provádět jen způsobem stanoveným v řádu pohřebiště.
 8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v době stanovené řádem pohřebiště.
Čl. 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště (jím pověřená pohřební služba), jiná osoba jen s jeho souhlasem. Exhumace provádí firma vlastnící oprávnění k této činnosti na základě souhlasu správce pohřebiště.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti k tomu daným nádobách buď v prostoru hrobového místa nebo do urnové schránky na urnovém háji.
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí mít před spuštěním do hrobu víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve a opatřeny štítkem.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené době zetlí spolu s lidkými ostatky (nesmí obsahovat díly z PVC, kovové díly omezeně, apod.)
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve buď celodubové nebo z jiných tvrdých dřev s nepropustným dnem.
 6. Přímou manipulaci s lidkými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (respektive Krajské hygienické stanice)
Čl. 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání pozůstatků do hrobů činí 15 let.
Čl. 9
Zřizování hrobového místa a podmínky provádění prací na pohřebišti
 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  • Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům a hloubce základové spáry, která činí 600 mm
  • Základy náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného proti působení povětrnostních podmínek
  • Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
  • Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
  • Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
 2. Podmínky pro zřízení hrobky:
  • Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví
  • Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů, při použití litého betonu, musí být vyvedena z hrobky difuzní látka
  • Stěny hrobky z porézního materiálu musí mít šíři nejméně 30 cm, při použití litého betonu nejméně 15 cm, izolován přizdívkou včetně impregnačního nátěru
  • Dno hrobky může být bez betonového pokryvu, v případě betonáže dna, musí být zřízen trativod vyplněný drenáží
  • Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
  • Kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozní nátěry a jejich stav musí být kontorlován jeméně jednou za 10 let
  • Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště, vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (velikost rakve)
  • Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch izolován
  • Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely
  • Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2
  • Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě.
 3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
  • dobu výstavby hrobky
  • zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  • povinnost dozoru při výstavbě
  • průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
 4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
  • druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
  • způsoby a cyklus revizí hrobky
 5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
  • respektovat důstojnosti místa a omezení hlučných prací
  • neomezovat průchodnost komunikací a přístupů k jednotlivým hrobovým místům
  • nenarušování hrobových míst ani žádné jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu.
Čl. 10
Sankce
Porušování řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.
Čl. 11
Účinnost
Tento řád byl schválen zastupitelstvem města Bojkovice dne 30. 10. 2003 a toho dne nabyl platnosti a účinnosti a bude po celou dobu jeho platnosti vyvěšen na místě obvyklém na pohřebišti města Bojkovice.
Čl. 12
Zrušující ustanovení
Tímto se ruší řád veřejného pohřebiště schválený zastupitelstvem města dne 11. 6. 2002.

Mgr. Josef Langr
starosta města

Zveřejněno 18.11.2005 v 11:14 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa