POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

veřejné vyhlášky - zrušení místa trvalého pobytu

Obecní úřad Nezdenice zveřejněno od: 9. 1. 2006Drahy 72 do: 687 32 Nezdenice
Evidence obyvatelVyřizuje: Dostalová , tel. 572691526
Č.j. 8/2006
V Nezdenicích dne 9. ledna 2006

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Paní
Marie Poláchová
687 32 Nezdenice 164Vyrozumění

Obecní úřad Nezdenice, evidence obyvatel na základě § 44 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vás vyrozumívá, že bylo zahájeno řízení o žádosti ve věci zrušení místa trvalého pobytu paní Marii Poláchové, nar. 30. 11. 1965, trvale bytem Nezdenice č.p. 164 dnem 5. ledna 2006, kdy byla doručena správnímu orgánu poslední žádost ve věci žadatelky paní Prachařové Věry, trvale bytem Nezdenice č.164.
......................................
Jančařík Jan
starosta Obce Nezdenice

Rozdělovník pro vyrozumění účastníků řízení:
Prachařová Věra, Nezdenice č.p. 164
Poláchová Marie, Nezdenice č.p. 164
JUDr. Machala Josef, Nezdenice č. 87
Telefon/fax: Bankovní spojení: IČO: E-mail:
572691526 ČS a.s. Uh. Brod 291161 nezdenice.obec@ iol.cz
1541535379/0800 www.mikroregion-bojkovsko.cz

Obecní úřad Nezdenice zveřejněno od: 9. 1. 2006Drahy 72 do: 687 32 Nezdenice
Evidence obyvatelVyřizuje: Dostalová , tel. 572691526
Č.j. 8/2006
V Nezdenicích dne 9. ledna 2006
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Pan
Ladislav Polách
687 32 Nezdenice 164Vyrozumění

Obecní úřad Nezdenice, evidence obyvatel na základě § 44 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vás vyrozumívá, že bylo zahájeno řízení o žádosti ve věci zrušení místa trvalého pobytu panu Ladislavu Poláchovi , nar. 24. 12. 1961 , trvale bytem Nezdenice č.p. 164 dnem 5. ledna 2006, kdy byla doručena správnímu orgánu poslední žádost ve věci žadatelky paní Prachařové Věry, trvale bytem Nezdenice č.164.

......................................
Jančařík Jan
starosta Obce Nezdenice

Rozdělovník pro vyrozumění účastníků řízení:
Prachařová Věra, Nezdenice č.p. 164
Polách Ladislav, Nezdenice č.p. 164
JUDr. Machala Josef, Nezdenice č. 87
Telefon/fax: Bankovní spojení: IČO: E-mail:
572691526 ČS a.s. Uh. Brod 291161 nezdenice.obec@ iol.cz
1541535379/0800 www.mikroregion-bojkovsko.cz
Obecní úřad Nezdenice Zveřejněno od: 9. 1. 2006 Drahy 72 do:687 32 Nezdenice
Ohlašovna evidence obyvatelVyřizuje: DostalováTel. 572691526
Č.j. 8/2006
V Nezdenicích dne 9. ledna 2006
Opatrovník: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Pan
JUDr. Machala Josef
687 32 Nezdenice 87
Usnesení
Obecní úřad Nezdenice, ohlašovna evidence obyvatel, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. a podle § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, určuje, že účastníci řízení ve věci zrušení místa trvalého pobytu č.j. 8/2006 tj. pan Ladislav Polách a paní Marie Poláchová , oba trvale bytem Nezdenice 164 (účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu) budou zastupováni v řízení panem JUDr. Josefem Machalou, trvale bytem Nezdenice 87 - dále jen opatrovníkem a to vzhledem k tomu, že pobyt účastníků řízení pana Ladislava Polácha a Marie Poláchové není správnímu orgánu znám. Obecní úřad Nezdenice

ustanovuje
opatrovníka pana JUDr. Josefa Machalu, bytem Nezdenice č.p. 87.

odůvodnění:
ve správním řízení obecní úřad zjistil, že účastníci řízení pan Ladislav Polách a paní Marie Poláchová se již delší dobu nezdržují na adrese Nezdenice č.p. 164, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu. Z této adresy se odstěhovali i se všemi osobními věcmi. Po vyčerpání všech možností nebyl jejich pobyt zjištěn. Dále bylo zjištěno, že pan Ladislav Polách a paní Marie Poláchová nemají zákonného zástupce ani není známo, že by zmocnili jinou osobu ke svému zastupování. Protože návrhem žadatele mohou být na svým právech dotčeni, byl k obhajování jejich práv se zřetelem na povahu projednávané věci ustanoven opatrovník pan JUDr. Josef Machala, bytem Nezdenice č. 87, který se svým určením za opatrovníka předem písemně souhlasil.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení je možno se odvolat podáním odvolání u tohoto Obecního úřadu Nezdenice a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele Zlín, tř. Tomáše Bati č. 21, 761 90 do patnácti dnů ode dne oznámení usnesení. Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
......................................
Jančařík Jan
starosta Obce Nezdenice
Doručí se:
- JUDr. Machala Josef, Nezdenice 87
- Polách Ladislav, Nezdenice 164
- Poláchová Marie, Nezdenice 164
Obecní úřad Nezdenice zveřejněno od: 9. ledna 2006Drahy 72 do:687 32 Nezdenice
Ohlašovna evidence obyvatelVyřizuje: DostalováTel. 572691526
Č.j. 8/2006
V Nezdenicích dne 9. ledna 2006

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Pan
Polách Ladislav
687 32 Nezdenice 164
Usnesení
Obecní úřad Nezdenice, ohlašovna evidence obyvatel, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. a podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, určuje, že účastník řízení ve věci zrušení místa trvalého pobytu č.j. 8/2006 tj. pan Ladislav Polách, trvale bytem Nezdenice 164 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu) může učinit úkony a podat svůj návrh v této věci ve lhůtě nejpozději do 31. ledna 2006.

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v uvedeném řízení byly shromážděny dostatečné podklady pro rozhodnutí a jako účastník řízení máte možnost se k nim vyjádřit, navrhovat důkazy a činit další návrhy, bylo rozhodnuto podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení a to nejpozději do stanoveného termínu. Po tomto termínu bude ve věci rozhodnuto.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení je možno se odvolat podáním odvolání u tohoto Obecního úřadu Nezdenice a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele Zlín, tř. Tomáše Bati č. 21, 761 90 do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

......................................
Jančařík Jan
starosta Obce Nezdenice
Doručí se:
- JUDr. Machala Josef, Nezdenice 87- opatrovník
- Polách Ladislav, Nezdenice 164
- Prachařová Věra, Nezdenice 164
Obecní úřad Nezdenice zveřejněno od: 9. ledna 2006Drahy 72 do:687 32 Nezdenice
Ohlašovna evidence obyvatelVyřizuje: DostalováTel. 572691526
Č.j. 8/2006
V Nezdenicích dne 9. ledna 2006

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Paní
Poláchová Marie
687 32 Nezdenice 164
Usnesení
Obecní úřad Nezdenice, ohlašovna evidence obyvatel, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. a podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, určuje, že účastník řízení ve věci zrušení místa trvalého pobytu č.j. 8/2006 tj. paní Marie Poláchová, trvale bytem Nezdenice 164 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu) může učinit úkony a podat svůj návrh v této věci ve lhůtě nejpozději do 31. ledna 2006.

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v uvedeném řízení byly shromážděny dostatečné podklady pro rozhodnutí a jako účastník řízení máte možnost se k nim vyjádřit, navrhovat důkazy a činit další návrhy, bylo rozhodnuto podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení a to nejpozději do stanoveného termínu. Po tomto termínu bude ve věci rozhodnuto.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení je možno se odvolat podáním odvolání u tohoto Obecního úřadu Nezdenice a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele Zlín, tř. Tomáše Bati č. 21, 761 90 do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

......................................
Jančařík Jan
starosta Obce Nezdenice
Doručí se:
- JUDr. Machala Josef, Nezdenice 87- opatrovník
- Poláchová Marie, Nezdenice 164
- Prachařová Věra, Nezdenice 164
Obecní úřad Nezdenice zveřejněno od: 9. ledna 2006Drahy 72 do:687 32 Nezdenice
Ohlašovna evidence obyvatelVyřizuje: DostalováTel. 572691526
Č.j. 8/2006
V Nezdenicích dne 9. ledna 2006

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Pan
Polách Ladislav
687 32 Nezdenice 164
Usnesení
Obecní úřad Nezdenice, ohlašovna evidence obyvatel, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. a podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, určuje, že účastník řízení ve věci zrušení místa trvalého pobytu č.j. 8/2006 tj. pan Ladislav Polách, trvale bytem Nezdenice 164 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu) může učinit úkony a podat svůj návrh v této věci ve lhůtě nejpozději do 31. ledna 2006.

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v uvedeném řízení byly shromážděny dostatečné podklady pro rozhodnutí a jako účastník řízení máte možnost se k nim vyjádřit, navrhovat důkazy a činit další návrhy, bylo rozhodnuto podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení a to nejpozději do stanoveného termínu. Po tomto termínu bude ve věci rozhodnuto.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení je možno se odvolat podáním odvolání u tohoto Obecního úřadu Nezdenice a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele Zlín, tř. Tomáše Bati č. 21, 761 90 do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

......................................
Jančařík Jan
starosta Obce Nezdenice
Doručí se:
- JUDr. Machala Josef, Nezdenice 87- opatrovník
- Polách Ladislav, Nezdenice 164
- Prachařová Věra, Nezdenice 164
Obecní úřad Nezdenice zveřejněno od: 9. ledna 2006Drahy 72 do:687 32 Nezdenice
Ohlašovna evidence obyvatelVyřizuje: DostalováTel. 572691526
Č.j. 8/2006
V Nezdenicích dne 9. ledna 2006

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Paní
Poláchová Marie
687 32 Nezdenice 164
Usnesení
Obecní úřad Nezdenice, ohlašovna evidence obyvatel, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. a podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, určuje, že účastník řízení ve věci zrušení místa trvalého pobytu č.j. 8/2006 tj. paní Marie Poláchová, trvale bytem Nezdenice 164 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu) může učinit úkony a podat svůj návrh v této věci ve lhůtě nejpozději do 31. ledna 2006.

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v uvedeném řízení byly shromážděny dostatečné podklady pro rozhodnutí a jako účastník řízení máte možnost se k nim vyjádřit, navrhovat důkazy a činit další návrhy, bylo rozhodnuto podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení a to nejpozději do stanoveného termínu. Po tomto termínu bude ve věci rozhodnuto.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení je možno se odvolat podáním odvolání u tohoto Obecního úřadu Nezdenice a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele Zlín, tř. Tomáše Bati č. 21, 761 90 do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

......................................
Jančařík Jan
starosta Obce Nezdenice
Doručí se:
- JUDr. Machala Josef, Nezdenice 87- opatrovník
- Poláchová Marie, Nezdenice 164
- Prachařová Věra, Nezdenice 164
DALŠÍ INFORMACE: Nezdenice

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 09.01.2006 v 13:38 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa