POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 1/05 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 17. 3. 2005 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Bojkovice vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. h) zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 2. Výkon správy místních poplatků provádí Městský úřad v Bojkovicích (dále jen "správce poplatku") a při řízení ve věcech poplatků postupuje podle zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů platí
 1. fyzická ososba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Sazba poplatku
 1. Sazbu poplatku tvoří a činí pro poplatníka
  • částka za osobu uvedenou v čl. 2 této obecně závazné vyhlášky a kalendářní rok 170,- Kč
  • částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 250,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 této obecně závazné vyhlášky a kalendářní rok.
  Rozúčtování skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu podle skutečnosti roku 2004:
  Svoz a uložení SKO (kontejnery) = 279 097,- Kč : 4 774 = 58,46 Kč Svoz a uložení TDO (popelnice) = 2 002 382,- Kč : 4 774 = 419,40 Kč
  Celkem 2 281 479,- Kč : 4 774 = 477,90 Kč
 2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je ukončena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný bez vyměření jednou ročně a to vždy do konce měsíce června kalendářního roku.
Čl. 5
Osvobození
 1. Od poplatku jsou osvobozeny osoby,
  • sudující v cizině na základě předložení studijního průkazu a pracující v cizině na základě předložení pracovního povolení;
  • s trvalým pobytem v cizině za účelem sloučení rodiny po předložení dokladu o trvalém pobytu v cizině;
  • které v příslušném kalendářním roce dosáhly věku 80 let;
  • děti narozené v daném kalendářním roce a v roce předchozím;
  • poplatník, podle čl. 2 písm. b), pokud poplatek dle čl. 3 této obecně závazné vyhlášky z titulu trvalého pobytu ve městě.
 2. Poplatník osvobozený od poplatku dle čl. 5 této obecně závazné vyhlášky, je povinen sdělit správci poplatku důvod, pro nějž uplatňuje osvobození, jeho začátek a ukončení do 15-ti dnů od vzniku těchto skutečností.
Čl. 6
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník uvedený v čl. 2 písm. a) této obecně závazné vyhlášky je povinen sdělit správci poplatku změnu místa trvalého pobytu do 15-ti dnů ode dne, kdy došlo ke změně.
 2. Poplatník uvedený v čl. 2 písm. b) této obecně závazné vyhlášky je povinen změnu vlastnictví k této stavbě do 15-ti dnů ode dne, v němž došlo ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Čl. 7
Ustanovení společná a závěrečná
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou nebo uloženou rozhodnutím podle zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a37a zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
 3. Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
 1. Obecně závazná vyhláška města Bojkovice č. 5/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 2. Obecně závazná vyhláška města Bojkovice č. 2/2003, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Bojkovice č. 5/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost patnáctým dnem po vyhlášení.

Mgr. Josef Langr
starosta města

František Slavíček
místostarosta

Vyvěšeno: 18. 3. 2005

Sňato: 5. 4. 2005
Zveřejněno 19.01.2006 v 10:35 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa