POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 2/05 - o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 17. 3. 2005 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Působnost obecně závazné vyhlášky
 1. Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém nakládání s komunálním odpadem pro všechny fyzické osoby trvale nebo přechodně pobývající na území města a jeho městských částí s výjimkou původce odpadů ve smyslu zvláštního právního předpisu (§4 písm. p) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů).
 2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalugu odpadů jako odpad podobný komunální z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s městem využít systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem.
 3. Příslušným orgánem státní správy pro oblast nakládání s odpady je městský úřad, odbor rozvoje města a životního prostředí (dále jen "příslušný odbor městského úřadu").
NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Čl. 2
Oddělené shromažďování složky komunálního odpadu
 1. Ve městě se odděleně sbírají tyto využitelné druhy odpadu: papír, sklo, plasty. V příměstských částech Bzová, Krhov, Přečkovice se odděleně sbírá sklo, plasty, papír.
 2. ve městě včetně příměstských částí odděleně shromažďují a sbírají nebezpečné složky komunálního odpadu, kterými jsou zejména: barvy, laky, mořidla, lepidla, ředidla, tmely, pryskyřice a obaly s jejich zbytky, znečistěné a ztvrdlé štětce a piliny; chemikálie, sorpční, filtrační materiály, kyseliny, louhy, bělidla, mořidla, barviva, inkoust, ustalovače, vývojky, postřiky, čistící prostředky; tuhy, oleje, maziva s obaly s jejich zbytky, jimi znečistěné textilie, apod.; chladicí a hydraulické kapaliny, tužidla; rtuťové zářivky, výbojky, teploměry, úsporné žárovky; akumulátory, monočlánky; televizory, rádia, magnetofony, gramofony, kopírky, tiskárny, kalkulačky, el. diáře, ledničky; kosmetika: laky přelivy, barvy, odlakovače, krémy, tonikum, apod.; plastové kovové obaly znečistěné škodlivinami, lahvičky od sprejů.
 3. Odpadní léčiva nejsou součástí komunálního odpadu a odevzdávají se v lékárnách.
Čl. 3
Základní pojmy
 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech).

  Příloha č. 1 o odpadech je k nahlédnutí v úřední dny na příslušném odboru městského úřadu.
 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města, při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 3. Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká po vytřídění odděleně sbíraných využitelných složek komunálního odpadu dle čl. 2 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky a nebezpečného odpadu dle čl. 2 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky.
 4. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.

  Příloha č. 2 zákona o odpadech je k nahlédnutí v úřední dny na městském úřadě, odboru rozvoje města a životního prostředí.
 5. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
 6. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje město. Město se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; město se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
 7. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (např. zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání - živnostenský zákon - ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 309/1991, ve znění pozdějších předpisů).
 8. Odkládání složek komunálního odpadu je odevzdávání složek komunálního odpadu na určených místech za účelem jejich dalšího využití, případně odstranění nebo jejich ukládání do sběrných nádob k tomu určených v návaznosti na systém stanovený městem v této obecně závazné vyhlášce.
 9. Sběrnou nádobou je typizovanánádoba, určená k odložení složek komunálního odpadu (popelnice, kontejner), která splňuje technické parametry podle zvláštních předpisů (např. zák. č. 30/1968 Sb. o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 513/1992 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady) s vnitřním obejmem od 0,08 do 3,50 m3.Ve sběrné nádobě jsou složky komunálního odpadu přechodně shromažďovány do doby svozu komunálního odpadu. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemovýkontejner s vnitřním objemem větším než 5 m3, splňující ustanovení zvláštních předpisů (vyhl. FMV č. 99/1989 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního) provozu ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 30/1968 Sb. o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 513/1992 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady), označený pro odkládání objemného odpadu. Kontejner slouží pro sběr i svoz tohoto odpadu.
 10. Dostatečný objem sběrné nádoby je takový vnitřní objem sběrné nádoby, který při dané četnosti svozu odpadu umožňuje uložit veškerý zbytkový odpad při provozu domácností v objektu do sběrné nádoby.
 11. Sběrem komunálního odpadu pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou všechny činnosti směřující k shromažďování komunálního odpadu k dalšímu využití nebo odstranění.
 12. Svozem komunálního odpadu pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou všechny činnosti s překládáním složek komunálního odpadu ze sběrných nádob do svozového vozidla. Svoz komunálního odpadu předchází jeho přepravě na místo dalšího nakládání s odpadem (§ 4 písm. d) zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). Svoz komunálního odpadu provádí oprávněná osoba tak, aby nedošlo k promíchání odděleně shromažďovaných složek komunálního odpadu s jinými složkami.
Čl. 4
Sběr komunálního odpadu
Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. zejména jeho shromažďování a třídění jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
 1. sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu z domácností, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, apod.
 2. kontejnery:
  • plastové zvony - slouží k odkládání bílého a barevného skla.

   Do zvonů na sklo lze odkládat:
   obalové sklo - vyprázdněné láhve od sirupů, zavařenin, nealkoholických a alkoholických nápojů, užitkové sklo, průmyslové sklo, tabulkové sklo.

   Do zvonů na sklo nelze odkládat: porcelán, keramiku, kovy, plasty, zářivky, žárovky, drátem vyplétané sklo, lahvičky od léků, chemikálií a jiných nebezpečných látek, autosklo.
  • kontejnery 1 100 l s modrým víkem - slouží k odkládání papíru.

   Do kontejnerů na papír lze odkládat: karton, lepenku, noviny, použité papíry a sešity, papírové sáčky (bez plastových, alobalových, azbestových).

   Do kontejnerů na papír nelze odkládat: krabice od mléka a jiných nápojů pokud je součástí papírového obalu rovněž hliníková fólie (tzv. tetrapakové obaly), zamaštěný nebo jinak znečistěný papír, papírové pytle s plastovou fólií, sklo.
  • kontejnery 1 100 l se žlutým víkem - slouží k odkládání plastů.

   Do kontejnerů na plasty lze odkládat: plastové láhve (zmáčknuté, zazátkované), plastové sáčky, pytle, balicí fólie (od potravin a průmyslového zboží), polystyren.

   Do kontejnerů na plasty nelze odkládat: plastové obaly od desinfekčních prostředků, chemikálií, olejů, pohonných hmot, léčiv, injekční stříkačky, pneumatiky, pryž.
  • velkoobkemové kontejnery - slouží fyzickým osobám (občanům) k odkládání zbytkového odpadu. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání nesmí těchto kontejnerů používat k odkládání odpadů vznikajících při jejich podnikatelské činnosti.
 3. sběrný dvůr - viz čl. č. 13 a 14
 4. mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu - slouží k odložení odpadů kategorie "N" a je prováděn čtyřikrát ročně - viz příloha č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.
Čl. 5
Svoz komunálního odpadu
Svoz zbytkového komunálního odpadu z jednotlivých sběrných míst se provádí podle harmonogramu uvedeného ve Smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního odpadu na skládku pro město Bojkovice. O případných změnách v harmonogramu svozu budou občané informováni prostřednictvím místního rozhlasu.
Čl. 6
Nakládání s odpadem z čistění komunikací, ze zahrad, a parků (vč. hřbitovního odpadu)
Odpad z čistění veřejných komunikací (uliční smetky), které je prováděno pracovníky města, je shromažďován do kontejnerů ve sběrném dvoře Štefánikova. Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků je shromaž´dován ve sběrném dvoře "Pod Dvorem" ("Úzsko"). ostatní odpad ze hřbitova je shromažďován do velkoobjemového kovového kontejneru umístěného v areálu hřbitova.
Čl. 7
Povinnosti fyzických osob
 1. Fyzické osoby jsou povinny:
  • odděleně shromažďovat druhy odpadů uvedené v čl. 2 této obecně závazné vyhlášky,
  • odkládat odděleně shromážděné druhy odpadů, zbytkový odpad a objemný odpad do sběrných nádob k tomu účelu určených,
  • naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával,
  • přistavit sběrné nádoby co nejblíže komunikaci,
  • dopravit sběrnou nádobu k nejbližšímu sběrnému místu, podle pokynů příslušného pracovníka městského úřadu, pokud není možno zabezpečit sjízdnost cesty v návaznosti na plán zimní údržby nebo v havarijních situacích na komunikaci,
  • zajistit přistavení sběrných nádob maximálně jeden den před stanoveným termínem svozu komunálního odpadu a úklid sběrných nádob maximálně do druhého dne po provedeném svozu.

   Umístění sběrných nádob po tuto dobu nesmí ohrozit ani podstatným způsobem omezit užívání chodníku chodci,
  • udržovat čistotu v okolí sběrných nádob.
 2. Není dovoleno:
 • odkládání odpadu mimo místa k tomu určená,
 • používání sběrných nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu odpadu.
Čl. 8
Umístění sběrných nádob
Umístění sběrných nádob:
 1. Na pozemních komunikacích a chodnících (§2 a §12 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) je možné umístit sběrné nádoby pouze při splnění podmínek zvláštních předpisů (např. zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích),
 2. Sběrné nádoby na zbytkový odpad je možné umísťovat pouze mimo veřejné komunikace, pokud to dispoziční možnosti objektu dovolují,
 3. umístění sběrných nádob musí zajistit nepřetržitě dobrou přístupnost pro odkládání složek komunálního odpadu,
 4. umístění sběrných nádob nesmí způsobovat hygienické závady ani narušovat vzhled veřejných prostranství.
NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Čl. 9
Povinnosti fyzických osob při nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu
 1. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou fyzické osoby povinny třídit, shromažďovat a předávat k využití nebo odstranění pouze na městem stanovená místa (§17 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Při sběru nebezpečných složek komunálního odpadu jsou fyzické osoby povinny si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí a zvířat, nebo nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí.
 3. Není dovoleno rozbíjet pevné nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zářivky, olověné akumulátory atd.), vylévat kapalné nebezpečné složky komunálního odpadu do kanalizace, vodních toků a do terénu, spalovat hořlavé nebezpečné složky komunálního odpadu, vypouštět freonové náplně z chladicích zařízení (určených k odstranění) do ovzduší.

  Dále je zakázáno ředění a míchání nebezpečných složek komunálního odpadu (§12 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů)
Čl. 10
Místa k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu
Pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou určeny zastávky pravidelného svozu. Na těchto zastávkách je zajištěn pravidelný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu od fyzických osob. Místa zastávek a harmonogram jsou uvedeny v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce. Osádka speciálního svozového vozidla odebírá v určený den a dobu na označené zastávce od fyzických osob nebezpečné odpady a shromažďuje je v nástavbě vozidla nebo ve speciálním přenosném kontejneru.
STAVEBNÍ ODPAD
Čl. 11
Nakládání se stavebním odpadem
Původce stavebního odpadu a fyzické osoby nepodnikající, kteří produkují stavební odpad vhodný k úpravě a využití na dostupných zařízeních k tomu určených, jsou povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na využití stavebního odpadu nebo oprávněné osobě shromažďující stavební odpad do těchto zařízení.
Čl. 12
Smlouvy s původci odpadu
Město uzavře s původcem, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, písemnou smlouvu o možnosti využívání systému a současně stanoví podmínky pro využívání systému pro původce odpadu.
SBĚRNÝ DVŮR UL. ŠTEFÁNIKOVA
Čl. 13
 1. V areálu sběrného dvora v ul. Štefánikova mohou fyzické osoby nepodnikající odevzdávat následující složky komunálního odpadu:
  • pneumatiky, plasty, papír, drobné kovové předměty, kovy, objemný odpad, komunální odpad,
  • textilní materiály, oděvy, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečistěné nebezpečnými látkami,
  • olej nebo tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
  • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné, absorpční činidla, filtrační materiály,
  • akumulátory, vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky, vyřazené elektrické a elektronické zařízení, kyseliny, zásady, pesticidy.
 2. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající osoby, které mají s městem Bojkovice uzavřenou Smlouvu o nakládání s komunálním odpadem, mohou odkládat do sběrného dvora obalový papír za podmínek stanovených městem.
 3. Odpady uvedené v odstavci 1 jsou ve sběrném dvoře tříděny a dočasně shromažďovány na vyhrazených místech. Odpady přebírá správce sběrného dvora. poplatky za odložení odpadů rovněž vybírá správce sběrného dvora.
SBĚRNÝ DVŮR "POD DVOREM"
 1. V areálu sběrného dvora "Pod Dvorem" ("Úzsko") mohou fyzické osoby nepodnikající odevzdávat složky komunálního odpadu: dřevo, kompostovatelný odpad, cihla, střešní krytina, beton do vel. 80 x 80 cm.
 2. Odpady uvedené v odstavci 1 jsou ve sběrném dvoře tříděny a dočasně shromažďovány na vyhrazených místech. Odpady přebírá správce sběrného dvora. poplatky za odložení odpadů rovněž vybírá správce sběrného dvora.
 3. poplatky za odložení odpadů a provozní doba sběrného dvora jsou uvedeny na informační tabuli umístěné ve sběrném dvoře a lze je získat i u příslušného odboru městského úřadu. Zpoplatněn je pouze odpad cihly, betonu, střešní krytiny a kompostovatelný odpad.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 15
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
 1. Obecně závazná vyhláška města Bojkovice č. 3/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
 2. Obecně závazná vyhláška města Bojkovice č. 6/2002, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška města Bojkovice č. 3/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
Čl. 16
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Mgr. Josef Langr
starosta města

František Slavíček
místostarosta

Vyvěšeno: 18. 3. 2005

Sňato: 5. 4. 2005
Příloha č. 1
Stanoviště mobilního kontejneru na svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn čtyřikrát do roka. Sběrné vozidlo je přistaveno na jednotlivá stanoviště v půlhodinových intervalech.
Stanoviště mobilního kontejneru:
 • Bojkovice
  - ulice Podhájí pod kostelem
  - sběrný dvůr ulice Štefánikova
 • Bzová
  autobusová točna
 • Krhov
  u hostince
 • Přečkovice
  u kapličky Panny Marie
Zveřejněno 19.01.2006 v 13:20 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa