POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.: 8/06

Obecní úřad Nezdenice, Drahy 72 687 32 Nezdenice
Tel. 572691526, IČO: 00291161

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Č.j.: 8/06
Datum: 2. února 2006

ROZHODNUTÍ


Obecní úřad Nezdenice - ohlašovna, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodl takto:

Údaj o místu trvalého pobytu pana Ladislava Polácha, nar. 24. 12. 1961, bytem Nezdenice č. p. 164
se ruší.

Místem trvalého pobytu se určuje dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb. sídlo Obecního úřadu Nezdenice, č.p. 72.
O d ů v o d n ě n í

Paní Prachařová Věra, trvale bytem Nezdenice 164 podala dne 5. ledna 2006 návrh na zrušení místa trvalého pobytu svého syna pana Ladislava Polácha, nar. 24. 12. 1961. Šetřením bylo zjištěno, že pan Ladislav Polách se v rodinném domě č.p. 164 již cca 10 let nezdržuje, což bylo uvedeno v návrhu paní Prachařové Věry. Z místních znalostí a se žádostí jiných státních orgánů ve věci nemožnosti doručení různých písemností výše jmenovanému p. Ladislavu Poláchovi na adresu trvalého pobytu i vzhledem k tomu, že výše jmenovaný se na uvedené adrese nezdržuje, nemá zde žádné osobní věci a nemá žádný vlastnický vztah ani užívací právo k rodinnému domu č.p. 164, obecní úřad rozhodl o zrušení místa jeho trvalého pobytu. Všechny písemnosti byly ve stanoveném termínu vyvěšeny veřejnou vyhláškou na úřední desce obce a zároveň dálkovým přístupem na internetu. Vzhledem k tomu, že není znám pobyt pana Ladislava Polácha, byl ustanoven panu Poláchovi opatrovník pan JUDr. Machala Josef, Nezdenice č. 87. Všichni účastníci řízení se mohli v termínu do 31. ledna 2006 seznámit se všemi podklady rozhodnutí. K tomuto datu nebyly podány žádné připomínky ani námitky. Správní orgán po provedeném dokazování a ze znalostí místní situace zjistil, že byly splněny zákonné podmínky pro zrušení trvalého pobytu, a proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele v Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, 761 90 Zlín, podáním učiněným u Obecního úřadu Nezdenice, Drahy 72, 687 32 Nezdenice.

.........................................
Jan Jančařík
starosta Obce Nezdenice
Doručí se:
- Polách Ladislav, Nezdenice 164
- JUDr. Machala Josef, Nezdenice 87 - opatrovník
- Prachařová Věra, Nezdenice 164
- MěÚ Uherský Brod - centrální evidence obyvatel

Obecní úřad Nezdenice, Drahy 72 687 32 Nezdenice
Tel. 572691526, IČO: 00291161


Č.j.: 8/06
Datum: 2. února 2006

ROZHODNUTÍ


Obecní úřad Nezdenice - ohlašovna, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodl takto:

Údaj o místu trvalého pobytu paní Poláchové Marii, nar. 30. 11. 1965, bytem Nezdenice č. p. 164
se ruší.

Místem trvalého pobytu se určuje dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb. sídlo Obecního úřadu Nezdenice, č.p. 72.
O d ů v o d n ě n í

Paní Prachařová Věra, trvale bytem Nezdenice 164 podala dne 5. ledna 2006 návrh na zrušení místa trvalého pobytu paní Marii Poláchové, nar. 24. 12. 1961. Šetřením bylo zjištěno, že paní Marie Poláchová se v rodinném domě č.p. 164 již cca 10 let nezdržuje, což bylo uvedeno v návrhu paní Prachařové Věry. Z místních znalostí a se žádostí jiných státních orgánů ve věci nemožnosti doručení různých písemností výše jmenované p. Marii Poláchové na adresu trvalého pobytu i vzhledem k tomu, že výše jmenovaná se na uvedené adrese nezdržuje, nemá zde žádné osobní věci a nemá žádný vlastnický vztah ani užívací právo k rodinnému domu č.p. 164, obecní úřad rozhodl o zrušení místa jeho trvalého pobytu. Všechny písemnosti byly ve stanoveném termínu vyvěšeny veřejnou vyhláškou na úřední desce obce a zároveň dálkovým přístupem na internetu. Vzhledem k tomu, že není znám pobyt paní Marie Poláchové, byl ustanoven paní Poláchové opatrovník pan JUDr. Machala Josef, Nezdenice č. 87. Všichni účastníci řízení se mohli v termínu do 31. ledna 2006 seznámit se všemi podklady rozhodnutí. K tomuto datu nebyly podány žádné připomínky ani námitky. Správní orgán po provedeném dokazování a ze znalostí místní situace zjistil, že byly splněny zákonné podmínky pro zrušení trvalého pobytu, a proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele v Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, 761 90 Zlín, podáním učiněným u Obecního úřadu Nezdenice, Drahy 72, 687 32 Nezdenice.

.........................................
Jan Jančařík
starosta Obce Nezdenice
Doručí se:
- Poláchová Marie, Nezdenice 164
- JUDr. Machala Josef, Nezdenice 87 - opatrovník
- Prachařová Věra, Nezdenice 164
- MěÚ Uherský Brod - centrální evidence obyvatel

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Nezdenice
Zveřejněno 02.02.2006 v 11:20 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa