POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Obecně závazná vyhláška obce Rusava č. 1/2003

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání dne 8.12.2003 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

Část I.
Čl.1
Základní ustanovení

Obec Rusava vybírá tyto místní poplatky:
a)  poplatek ze psů,
b)  poplatek za užívání veřejného prostranství,
c)  poplatek ze vstupného,
d)  poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
e)  poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
f)  poplatek z ubytovací kapacity
g)  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výkon správy těchto poplatků provádí Obec Rusava, prostřednictvím obecního úřadu (dále jen "správce poplatku"). Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Část II.
Poplatek ze psů

Čl.2
Poplatník

Poplatek ze psů (dále jen poplatek) platí držitel psa, který má trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodě obce a to ze psů starších 3 měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla, platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku článek 3.

Čl. 3
Sazba poplatku

V obvodu obce činí sazba poplatku ročně za
a)  za prvního psa 200,- Kč,
b)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč,

Čl. 4
Osvobození od poplatku

 1. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psů psi, kterými jsou:
  a)osoby nevidomým, bezmocným (§2 vyhlášky č.284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění) a osobám s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
  b) obec a jiné rozpočtové organizace
  c) osoby provádějícím výcvik psů určených k doprovodu osob podle odstavce a)
  d) osoby provozujícím útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
  e) osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis (zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

 2. Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod, pro který snížení nebo osvobození bylo poskytnuto.

 3. Požadavek na osvobození nebo snížení poplatku ze psa musí držitel psa uplatnit a prokázat důvody (podmínky) zdejšímu obecnímu úřadu do 15. února nebo do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla do konce kalendářního roku, ve výši 1/12 stanovené sazby za každý měsíc.

 2. Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce, ve kterém tato skutečnost nastala. Poplatník je povinen správci poplatku každou změnu, která má na poplatkovou povinnost vliv, neprodleně oznámit. Při zániku poplatkové povinnosti během roku se zjištěný přeplatek na poplatku vrátí činí-li více než 50,- Kč.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do držení. Po dovršení stáří psa 3 měsíců musí poplatník podat přiznání k poplatku a zaplatit jej podle čl. 3 této vyhlášky.

 2. Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat.

 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na jeho osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede také čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.

Čl. 7
Splatnost poplatku

Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to:
a) nečiní-li celkový poplatek více než 200,- Kč nejpozději do 31. března každého roku
b) činí-li celkový poplatek více než 200,- Kč ročně, je poplatek splatný ve dvou splátkách a to první splátka (polovina poplatku) do 31.března a druhá splátka do 31. srpna každého roku
c) i při vyšší celkové částce než 200,- Kč lze poplatek zaplatit najednou a to v termínu určeném, kdy je poplatek placen jednou částkou, t.j. do 31. března každého roku.

Část III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 8
Předmět poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství (§34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích), kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 9
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna prostranství, ulice, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (viz zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 34). Veřejná prostranství jsou vyznačená místa na mapě v měřítku 1:5000, která je vyvěšena v kanceláři starosty obecního úřadu a je přílohou této vyhlášky.

Čl. 10
Poplatník

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 8. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Obec může stanovit poplatek kterémukoliv z nich.

Čl. 11
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 5 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu jednoho dne při poskytování služeb, stánkovém prodeji apod., je nutno splnit tuto povinnost v tento den a to před začátkem užívání veřejného prostranství.

Čl. 12
Sazby poplatku činí:

a)za použití veřejného prostranství k umístění prodejních a reklamních zařízení, včetně drobných prodejců z jakéhokoliv motorového vozidla, skládek zboží, vystaveného zboží:
- za umístění nebo používání na místě k tomu účelu určeném za každý i započatý m2 a den 100,- Kč
b) za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků a jiných podobných atrakcí za každý m2 i započatý den 1,- Kč
c) za skladování (odložení) stavebního materiálu při stavbě a úpravách rodinného domu, za odložení uhlí, dříví a jiných movitých věcí (materiálu) za každý m2 a započatý den 2,- Kč
d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání za každý i započatý m2 a den 1,- Kč
Vymezení a určení parkovacího místa provede obecní úřad.

Čl. 13
Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného
b) akce jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené
d) dodané uhlí a palivové dříví nebo stavební materiál, nejdéle však na dobu tří dnů od dodávky nebo složení
e) umístění stavebního zařízení pro výstavbu nebo opravu rodinného domu a uskladnění stavebního materiálu těm stavebníkům, kteří nemají možnost toto uskladnění na vlastním pozemku, osvobození končí uplynutím 30 dnů po řádné kolaudaci nebo po uplynutí platnosti stavebního povolení.

Čl. 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se vybírá za celou dobu, kdy je veřejné prostranství zvláštním způsobem užíváno, a to počínaje dnem, kdy se začalo skutečně užívat až do dne, kdy faktické užívání skončilo,tj. např. zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.
Při stanovení poplatku se považuje část kalendářního dne za celý kalendářní den a každý započatý m2 za celý m2.

Čl. 15
Splatnost poplatku

 1. Poplatky stanovené za každý i započatý m2 a den jsou splatné v hotovosti nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

 2. Poplatky podle čl.12 odst. c) jsou splatné do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.

Část IV.
Poplatek ze vstupného


Čl. 16
Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 17
Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 18
Oznamovací povinnost

Pořadatel je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání, místo a předložit dostatečný počet blokových vstupenek k ověření, na nichž bude označení pořadatele, datum a hodina konání a cena vstupného. Po skončení akce do 7 dnů předloží obecnímu úřadu přiznání k poplatku a s tímto i neprodané vstupenky ke kontrole.
Poplatník je povinen správci poplatku sdělit jméno a příjmení, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky. Dále předloží živnostenské oprávnění, příp. doklad o registraci apod.
Oznamovací povinnost mají i ti, kteří jsou od poplatku osvobozeni.

Čl. 19
Sazba poplatku

Sazba poplatku ze vstupného činí 20 % ze skutečně vybraného vstupného.

Čl. 20
Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozeni:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) akce určené mládeži a dětem
c) divadelní nebo filmová představení
d) sportovní, společenské a kulturní akce pořádané zdejšími spolky, sdruženími, sbory aj.složkami obce

Čl. 21
Splatnost poplatku

Vyměřený poplatek je povinen pořadatel uhradit do 15 dnů od ukončení akce.

Část V.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 22
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je provozovaný výherní hrací přístroj. Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 23
Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která výherní hrací přístroj provozuje.

Čl.24
Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 15-ti dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo a IČO. Současně též uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Poplatník je rovněž povinen oznámit do 15-ti dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, t.j. zánik své poplatkové povinnosti.

Čl. 25
Sazba poplatku

Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na 3 měsíce

Čl. 26
Poplatková povinnost

Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, t.j. dnem, kdy byl provoz výherního hracího přístroje zahájen.
Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

Čl.27
Splatnost

Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíce do jednoho měsíce po zahájení provozu,
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu za tři měsíce od zahájení provozu, splatných vždy poslední den prvního a čtvrtého měsíce, po zahájení provozu.
c) při povolení provozování výherního hracího přístroje na kalendářní rok ve čtyřech splátkách odpovídající délce provozu vždy v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den prvního měsíce příslušného čtvrtletí,
d) při povolení provozování výherního hracího přístroje je možné poplatek zaplatit jednorázově na celou dobu platnosti povolení (nejdříve v den zahájení provozu VHP).

Část VI.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl.28
Poplatník

Poplatek za rekreační pobyt se vybírá od fyzických osob, které jsou přechodně a za úplatu ubytovány v obvodu zdejší obce za účelem rekreace, s výjimkou osob, které poplatku nepodléhají nebo jsou od něho osvobozeny podle čl.31.

Čl.29
Ohlašovací povinnost

Ubytovatel je povinen oznámit správci poplatku písemně zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne zahájení této činnosti. Ve stejných lhůtách je povinen oznámit i přerušení nebo ukončení této činnosti.

Čl. 30
Sazba poplatku

1) a) Sazba poplatku činí 10,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Čl. 31
Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP /P, osoby nevidomé a bezmocné a jejich průvodci
b) osoby mladší 18-ti let, studenti do 26.let, na které náleží přídavky na děti,osoby starší 70-ti let nebo vojáci v základní službě a osoby vykonávající civilní službu.

Čl. 32
Povinnosti ubytovatele, splatnost

 1. a) Poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel, který poskytuje přechodné ubytování. Ubytovatel za vybraný poplatek ručí. Povinností ubytovatele je vést v písemné podobě řádně evidenční knihu pro potřeby kontroly místního poplatku a dbát, aby kniha obsahovala tyto základní údaje: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu dobu ubytování, účel pobytu, vyčíslení vybrané částky a další údaje, prokazující případné osvobození od poplatku (např. měsíc a rok narození, číslo průkazu)
  Stránky knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku.
  b) Ubytovatel je povinen na požádání předložit evidenční knihu kontrolujícím osobám, které mají zvláštní pověření obecního úřadu.Evidenční knihu je ubytovatel povinen uchovávat po dobu 6-ti let od provedení posledního zápisu.

 2. a) Poplatek za rekreační pobyt platí poplatník předem za celou předpokládanou dobu pobytu.
  b) Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, provedou odvod poplatku na účet obce, vedený u Komerční banky číslo: 3822-691/0100, VS 1342 čtvrtletně nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí.
  Paušální výše poplatku je splatná nejpozději do 31.8. každého roku předem bez vyměření. Na žádost je možno povolit splátky nebo zálohy.

Část VII.
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl.33
Poplatník

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z ubytovací kapacity lůžek v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu.

Čl.34
Ohlašovací povinnost

Ubytovatel je povinen oznámit správci poplatku písemně zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne zahájení této činnosti. Ve stejných lhůtách je povinen oznámit i přerušení nebo ukončení této činnosti.

Čl. 35
Sazba poplatku

a)Sazba poplatku činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den
b)Po dohodě s poplatníkem lze stanovit roční paušální částku, dle počtu lůžek v ubytovacím zařízení. Sazba poplatku činí 2,- Kč za lůžko a den podle kapacity ubytovacího zařízení.

Čl.36
Osvobození a úlevy

1) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

Čl. 37
Povinnosti ubytovatele, splatnost poplatku

a) Poplatník je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (část VI.čl. 32) s výjimkou údaje o účelu pobytu.
b) Ubytovatelé provedou odvod poplatku na účet obce, vedený u Komerční banky číslo: 3822-691/0100, VS 1345
podle počtu obsazených lůžek čtvrtletně nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí.
Paušální výše poplatku je splatná nejpozději do 30.6. každého roku předem bez vyměření. Na žádost je možno povolit splátky nebo zálohy.

Část VIII.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 38
Poplatník

Poplatníkem je:
a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem, nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatky odvádějí. Odpovědnost za řádné a včasné odvádění poplatků mají i v takovém případě jednotliví poplatníci.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 39
Ohlašovací povinnost

1.Poplatník podle čl. 2. písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
2.Poplatník podle čl. 2. písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 30 dnů, ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 40
Sazba poplatku

1.  Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2. písm. a) a b) této vyhlášky je stanovena podle ustanovení § 10b odstavec 3 písm.a) a b) zákona o místních poplatcích a činí 280,-Kč za kalendářní rok a je tvořena z částky:
a) 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky30,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného odpadu v předchozím roce.
Náklady na sběr a svoz netříděného odpadu v roce 2002 činily částku 310.511,30 Kč - rozděleno na 1059 osob. Náklady na jedu osobu činí částku 293,-Kč.
2.  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 41
Splatnost

Poplatek pro poplatníka podle čl. 2. písm. a) této vyhlášky do 500,- Kč je splatný jednorázově nejpozději do 30.3. příslušného kalendářního roku. Poplatek přesahující částku 500,- Kč je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy do 30.3. a do 30.9. příslušného kalendářního roku.
Poplatek pro poplatníka podle čl. 2.písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30.5. kalendářního roku.

Část IX.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 42

Vznik poplatkové povinnosti uvedený ve vyhlášce je poplatník povinen ohlásit a poplatky uhradit ve stanovených termínech.

Čl. 43

Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Čl. 44

Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.
Nesplní-li poplatník nebo plátce svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 45

Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 46

Ruší se obecně závazná vyhláška:
- č.16/2001, o místních poplatcích , která nabyla účinnosti 1.1.2002
- č.17/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabyla účinnosti 1.1.2002

Čl. 47

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2004.

Zveřejněno 23.05.2004 v 11:33 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa