POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Obecně závazná vyhláška obce Rusava č. 1/2004

Zastupitelstvo obce Rusava vydává dne 28.4.2004 podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje úhradu vodného a stočného za dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě.

Čl. 2
Dvousložková úhrada vodného a stočného

Dvousložková forma úhrady je tvořena:
a) pevnou složkou, stanovenou podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v závislosti na kapacitě vodoměru a
b) pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného a stočného stanovené podle platných cenových předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštění odpadních (srážkových) vod.

Čl. 3
Úhrada vodného a stočného

Vodné a stočné stanovené podle čl. 2 této obecně závazné vyhlášky hradí odběratel provozovateli vodovodu a kanalizace podle uzavřené smlouvy a podmínek stanovených obcí Rusava, jako vlastníkem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2004.

Zveřejněno 23.05.2004 v 11:33 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa