ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Obecně závazná vyhláška obce Rusava č. 1/2004

Zastupitelstvo obce Rusava vydává dne 28.4.2004 podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje úhradu vodného a stočného za dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě.

Čl. 2
Dvousložková úhrada vodného a stočného

Dvousložková forma úhrady je tvořena:
a) pevnou složkou, stanovenou podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v závislosti na kapacitě vodoměru a
b) pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného a stočného stanovené podle platných cenových předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštění odpadních (srážkových) vod.

Čl. 3
Úhrada vodného a stočného

Vodné a stočné stanovené podle čl. 2 této obecně závazné vyhlášky hradí odběratel provozovateli vodovodu a kanalizace podle uzavřené smlouvy a podmínek stanovených obcí Rusava, jako vlastníkem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2004.

Zveřejněno 23.05.2004 v 11:33 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa