POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Hlučín, Nařízení města č. 5/2002

O stavební uzávěře

Schválena : 8. 7. 2002
Vyvěšena : 11. 7. 2002
Účinnost od : 11. 7. 2002

Rada města Hlučína se na svém zasedání dne 8.7.2002 rozhodla podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , vydat toto nařízení:

§ 1

Tímto nařízením se vyhlašuje z důvodu schválení zadání pro zpracování nového územního plánu města Hlučína stavební uzávěra v těchto lokalitách města:
Lokalita A - vymezená ulicí Opavskou, areálem kasáren, polní cestou - prodloužená ulice Na krásné vyhlídce, vodotečí Vařešinkou.
Lokalita B - vymezená ulicí Čs. armády, areálem stávající prodejny Renta a Stavebnin,Jednoty, tratí ČD, areálem agroservisu a stávajícími bytovými domy na ulici Čs. armády.
Lokalita C - proluka mezi ulicí Čs. armády a ulicí Gen Svobody.
Lokalita D - vymezená ulicí Čs. armády, tratí ČD a areálem stavebnin Jednoty.
Lokalita E - stávající areál živelně vzniklých zahrádek jihozápadně od sídliště OKD, přilehající k trati ČD.
Lokalita F - stávající areál živelně vzniklých zahrádek severozápadně od sídliště OKD.
Lokalita G - z jihu ohraničena tratí ČD, ze západu sídlištěm OKD, ze severu ohraničena budoucí přeložkou silnice I/56 a z východu polní cestou mezi středisky zemědělské živočišné výroby.
Lokalita H - z jihu ohraničena tratí ČD, ze západu polní cestou mezi středisky zemědělské výroby, ze severu a východu ohraničena střediskem zemědělské živočišné výroby.
Lokalita CH - z jihu ohraničena střediskem zemědělské živočišné výroby., ze západu polní cestou mezi středisky zemědělské výroby, ze severovýchodu ohraničena budoucí přeložkou silnice I/56.
Lokalita I - stávající areál mateřské školky Dr. E. Beneše, ohraničený ulicí Školní, Dr. E.Beneše, ze západu a severu ohraničený zástavbou bytových domů.
Lokalita J - z východu ohraničená ulicí Dr.E.Beneše, ze severu pozemky ČD, ze západu a jihu ohraničena stávající zástavbou podél ulice Na včelínku.
Lokalita K - ze západu ohraničená ulicí Dr. E. Beneše, ze severu pozemky ČD, z východu stávajícím areálem Tyršova stadionu, na jihu zástavbou stávajících bytových domů.
Lokalita L - z jihu ohraničena ulicí Zahradní, ze západu zástavbou stávajících bytových Domů, ze severu ulicí Tyršovou, z východu areálem základní školy na ul. Tyršové (bývalé dřeváky).
Lokalita M - z jihu ohraničená stávající zástavbou podél ulice Ostravské, ze západu stávající zástavbou podél ulice U stadionu, ze severu areálem ZZANP a Dřevařskými závody, z východu ulicí Ostravskou.
Lokalita N - z jihu ohraničená ulicí Ostravskou, ze západu ulicí Markvartovskou, areálem firmy Pieran autodoprava a areálem SÚS, ze severu areálem Technických služeb a areálem firmy Pieran autodoprava, z východu vodotečí Jasénka.
Lokalita O - stávající skládka TKO na ulici Ostravské.
Lokalita P - stávající skládka TKO na ulici Ostravské.
Lokalita Q - ze severu ohraničená ulicí Ostravskou, z východu ulicí Promenádní, z jihu ulicí Dlouhoveskou, ze západu ulicí Celní.
Lokalita R - volné pozemky za zástavbou stávajících domů podél ulic Ke kořeni, Dlouhoveská, Horní, Moravská.
Lokalita S - z jihu ohraničena ulicí Cihelní a pěším chodníkem vedoucím středem sídliště Rovniny, ze západu stávající veřejnou zelení , ze severu ulicí Ostravskou, z východu stávajícím areálem firmy Mounffield a rodinnou zástavbou na ulici Cihelní.
Lokalita T - z jihu ohraničena parcelou č. 3068/173, ze západu stávající zástavbou podél ulice Rovniny, ze severu ulicí Rovniny, z východu ulicí J. Seiferta.
Lokalita U - Záhumenní - ohraničena ze severu a severozápadu vodotečí p.č. 4570 a stávající zástavbou na ul. Dlouhoveské, ze západu vodotečí p.č. 4572, z jihu vodotečí p.č. 4571, na východě je lokalita ohraničena hranicí zátopy z roku 1997, která prochází p.č. 1252/1, 4246, 4250, 4172.
Lokalita V - ul. Vinohradská - bývalá pískovna p.č. 4135/3, 4135/5, 4135/6, 4136/2 a 4136/4.
Lokalita W - Malánky vymezená na p.č. 3464 - část, 3467/1 - část, 3468/ - část, 3467/2, 3471/1, 3472/1 a 3472/2.
Lokalita Z - z jihu ohraničena ulicí Ostravskou, ze západu stávající skládkou TKO, ze severu bývalou skládkou TKO a bývalou lokalitou těžby surovin, z východu areálem Cihelny Hlučín.
Lokalita Ž - Sídliště OKD - západ.

Zadání pro zpracování územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem města dne 25.6.2002.
Rozsah stavební uzávěry je vymezen v grafické příloze v měřítku 1:5 000 tohoto nařízení.

§ 2

V území vymezeném podle § 1, v lokalitách A - Z graficky znázorněných v mapovém podkladu v měřítku 1 : 5 000, se zakazuje změna funkčního využití pozemků, oplocování pozemků, provádění veškerých staveb včetně inženýrských sítí a přípojek na inženýrské sítě bez ohledu na způsob provedení, účel a dobu trvání.

V lokalitě Ž se stavební uzávěra vztahuje na změnu způsobu vytápění stávajících i nových objektů.

§ 3

V odůvodněných případech může stavební úřad po dohodě s dotčenými orgány státní správy, po projednání se zpracovatelem územně plánovací dokumentace a po vyjádření města Hlučína povolit výjimku ze zákazu uvedeného v § 2.

§ 4

Stavební uzávěra se nevztahuje na stavby, pro které bylo vydáno ke dni účinnosti tohoto nařízení územní rozhodnutí nebo stavební povolení.

§ 5

Nařízení je platné po dobu zpracovávání, projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace města Hlučína. Pozbývá účinností dnem schválení nového územního plánu města.

§ 6

Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá toto nařízení účinnosti dnem vyhlášení.

Petr Adamec
starosta

Mgr. Miroslav Kosík
místostarosta

DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hlučín
Zveřejněno 06.01.2003 v 01:18 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa