POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Hlučín, Obecně závazná vyhláška č. 4/2002

Vyhláška o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách, školních družinách a školních klubech.

Schválena : 25. 6. 2002
Vyvěšena : 25. 6. 2002
Účinnost od : 1. 9. 2002

Zastupitelstvo města Hlučína na svém 27. zasedání konaném dne 25. 6. 2002 pod bodem IV/1 vydalo v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84, odst. 2., písm. i) , zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 písm. c) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek l

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanoví výši a splatnost příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů (dále jen "zařízení"), jejichž zřizovatelem je město Hlučín.

Článek 2

Plátci příspěvku

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů jsou povinni platit rodiče nebo jiní zákonní zástupci dětí, umístěných v těchto zařízeních.

Článek 3

Výše a splatnost příspěvku

1) Příspěvek se stanoví na částečnou úhradu neinvestičních nákladů připadajících na jedno dítě takto:
a) u mateřských škol 160,- Kč/měsíc
b) u školních družin a školních klubů 200,- Kč/jedno pololetí školního roku
2) Měsíční výše příspěvku není závislá na skutečné délce pobytu dítěte v mateřské škole, školní družině, školním klubu (na počtu dní strávených v zařízení). Příspěvek se platí vždy předem a v plné výši. Plátcům nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného příspěvku při nepřítomnosti dítěte ve škole.
3a) Pokud dítě nebude přítomno v mateřské škole z důvodu nemoci po dobu 1 celého kalendářního měsíce, příspěvek za toto období bude na základě písemné žádosti plátce vrácen.
3b) Pokud dítě nebude přítomno v mateřské škole z důvodu pobytu v léčebném nebo zdravotnickém zařízení po dobu 1 celého kalendářního měsíce a déle a bude předem řádně omluveno, příspěvek za toto období bude na základě písemné žádosti plátce vrácen.
Vrácení předplaceného příspěvku (dle odst. 3a) a 3b) čl. 3) bude provedeno na základě písemné žádosti plátce. Žádost však musí být podána do15 dnů po nástupu dítěte do zařízení, poté bude částka vrácena.
3c) V době hlavních letních prázdnin jsou plátci příspěvku povinni zaplatit za každý den přítomnosti dítěte v mateřské škole, vždy zpětně v září po ukončení prázdnin složenkou. Příspěvek na jeden den činí 8,- Kč.

Článek 4

Osvobození

Příspěvek podle čl.3 této vyhlášky se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet všech příjmů příslušníků domácnosti,ve které dítě žije, pod l,25 násobku částky životního minima, což jsou povinni prokázat potvrzením o průměrných měsíčních příjmech a podáním žádosti o osvobození.

Článek 5.

Sankce

V případě, že plátce příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů nezaplatí včas nebo ve správné výši, zaplatí poplatek z prodlení ve výši 5,- Kč za každý započatý den prodlení. Výše účtovaného poplatku nesmí překročit výši dlužného příspěvku.

Článek 6.

Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 17/l997 ze dne 23.9.1997

Článek 7.

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2002

Petr Adamec
starosta

Mgr.Miroslav Kosík
místostarosta

DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hlučín
Zveřejněno 24.01.2003 v 08:33 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa