POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Hlučín, Obecně závazná vyhláška č. 3/2002,

o symbolech města a jejich užívání

Schválena : 9.4.2002
Vyvěšena : 10.4.2002
Účinnost od : 24.4.2002

Zastupitelstvo města Hlučína vydalo na svém 25. zasedání dne 9.4.2002 usnesením č.IV./1. podle §84, odst.2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku o symbolech města a jejich užívání.

Čl. 1
Symboly města

Symboly města Hlučína (dále jen "symboly města") jsou znak města Hlučína (dále jen "znak města") a prapor města Hlučína ("dále jen "prapor města") a vlajka města Hlučína (dále jen "vlajka města").

Znak města

Čl. 2
Popis znaku města

1)Znak města tvoří zelený štít s pravou polovicí antonínského kříže spojenou dolním stupněm s majuskulním písmenem P, znamení je převýšeno lilií a provázeno po stranách a dole pěti hvězdami, všechny figury jsou zlaté.
(2)Znak města má barokní štít.
(3)Varianty vyobrazení znaku města, které je možné použít, jsou přílohou 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 3
Užívání znaku města

(1)Užívání znaku města upravuje zvláštní právní předpis1).
(2)Bez zvláštního souhlasu lze znaku města užívat:
- k označení budov, kde sídlí orgány nebo organizační složky města Hlučína anebo právnické osoby založené městem Hlučínem,
- na úředních listinách a úředních průkazech vyhotovovaných orgány města Hlučína,
- na tiskovinách a reklamních předmětech vydávaných městem Hlučínem nebo jiným subjektem na základě objednávky města Hlučína,
- na internetových stránkách města Hlučína,
- v úředních a reprezentačních místnostech Městského úřadu Hlučín,
- na úřední desce a ve vývěsních skříňkách města Hlučína
(3)Vyžaduje-li zvláštní právní předpis1) souhlas města Hlučína k užívání znaku města, pak nelze bez takového souhlasu znaku města užívat. O souhlasu k užívání znaku města rozhoduje na základě písemné žádosti Rada města Hlučína; v případě souhlasu musí být stanoven účel, pro který je souhlas vydán a konkrétní podmínky povoleného užívání znaku města, přičemž Rada města Hlučína je oprávněna stanovit za souhlas k užívání znaku města úplatu.

Prapor města

Čl. 4
Popis praporu města

1)Výtvarná podoba praporu města vychází ze znaku města. Prapor města tvoří tři vodorovné pruhy - žlutý, zelený, žlutý v poměru 1:3:1, v zeleném poli zlatá figura z městského znaku. Poměr šířky k délce je 2:3.
2)Vyobrazení praporu města je přílohou 2 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 5
Užívání praporu města

(1)Užívání praporu města upravuje zvláštní právní předpis1).
(2)Praporu města se užívá zejména
- k výzdobě obřadní síně a zasedacích místností Městského úřadu Hlučín,
- k výzdobě místností pro zvláště důležitá setkání
- při jiných významných příležitostech, pokud tak rozhodne Zastupitelstvo města Hlučína, Rada města Hlučína nebo starosta města

Vlajka města

Čl.6
Popis vlajky města

1)Výtvarná podoba vlajky města vychází ze znaku města a praporu města. Vlajku města tvoří tři svislé pruhy - žlutý, zelený, žlutý v poměru 1:3:1, v zeleném poli zlatá figura z městského znaku. Poměr šířky k délce je libovolný s tím, že svislý rozměr je vždy delší než vodorovný.
2)Vyobrazení vlajky města je přílohou 3 této obecně závazné vyhlášky.

Čl.7
Užívání vlajky města

(1)K užití vlajky města není třeba souhlasu města Hlučína.
Vlajky města se užívá zejména:
- na budově sídla Městského úřadu Hlučín v den zasedání Zastupitelstva města Hlučína,
- na budově sídla Městského úřadu Hlučín při příležitostech státních svátků,
- na budově sídla Městského úřadu Hlučín při jiných významných příležitostech, pokud tak rozhodne Zastupitelstvo města Hlučína, Rada města Hlučína nebo starosta města.

Závěrečná ustanovení

Čl. 8

Všechny symboly města Hlučína je nutné užívat s náležitou úctou.

Čl.9
Sankce

(1) Užívání městského znaku, praporu a vlajky lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo je užívají nevhodným způsobem.
(2) Porušení povinností, stanovených touto vyhláškou a podmínek uvedených v příslušném souhlasu k užívání znaku a praporu, se postihuje podle obecně závazných předpisů (zák.č.200/90 Sb., o přestupcích, v platném znění, § 42 ).

Čl.10

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č.7/1995, o znaku a praporu města Hlučína a jejich užívání.

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Petr Adamec
starosta města

Mgr.Miroslav Kosík
místostarosta

DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hlučín
Zveřejněno 24.01.2003 v 08:48 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa