POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Hlučín, Obecně závazná vyhláška č. 2/2002

Požární řád města Hlučína

Schválena : 15.1.2002
Vyvěšena : 17.1.2002
Účinnost od : 1.2.2002

Zastupitelstvo města Hlučína vydalo na svém 24. zasedání dne 15.1.2002 usnesením č.IV./2. podle §10 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s §29 odst.1., písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění zákona č.425/1990 Sb., zákona č.40/1994 Sb., zákona č.203/1994 Sb., zákona č.163/1998 Db., zákona č.71/2000 Sb. a zákona č.237/2000 Sb. (úplné znění č.67/2001 Sb.) a v souladu s §1, odst 3, písm.d) a §15 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně tento požární řád:

Článek 1
Základní ustanovení

Požární řád města Hlučína upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Hlučíně.

Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Za požární ochranu města odpovídá město Hlučín v čele se starostou.
Požární ochranu ve městě Hlučíně zabezpečují zřízené jednotky sborů dobrovolných hasičů Hlučín, Bobrovníky a Darkovičky.
Za činnost jednotky odpovídá velitel jednotky.
Preventivně - výchovnou činnost organizuje odbor vnitřní správy MěÚ Hlučín prostřednictvím preventisty města, ve spolupráci s občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany (Sbory dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska).
Součástí zabezpečení požární ochrany ve městě je rovněž projednání skutečného stavu radou města lx ročně.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Při pořádání akcí, kterých se zúčastní větší počet osob je nutno respektovat Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2002, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích , kterých se zúčastní větší počet osob.
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro účely této vyhlášky rozumí:
a) období žní
b) období nadměrného sucha
c) rozdělávání ohně ve volné přírodě, táboření
ad a)
Fyzické osoby jsou povinny dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně a skladování úrody. Jsou povinny se zdržet kouření a manipulace s ohněm v blízkosti dozrávajícího obilí a na obilných polích i sklizených (nezaoraných strnišť), dále při výmlatu a skladování obilí, při skladování sena a slámy a při manipulaci s těmito produkty až do jejich spotřeby.
ad b)
Období nadměrného sucha vyhlašuje Okresní úřad Opava prostřednictvím Městského úřadu Hlučín.
Fyzické osoby jsou povinny dodržovat zákaz kouření ve vzdálenosti menší než 10 m od lesa.
Zakazuje se rozdělávání a udržování ohně a používání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků, které mohou způsobit požár, a to v lese a ve vzdálenosti 100 m od lesa, suchých porostů a objektů, které by mohly být touto činností ohroženy.
ad c)
Je zakázáno rozdělávat nebo udržovat oheň v lese a do 50-ti metrů od jeho okraje (v období nadměrného sucha do 100 m) , s výjimkou míst ve vyhrazeném tábořišti.
Oheň se nesmí rozdělávat ve vzdálenosti do 50 metrů od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy (v období nadměrného sucha do 100 m), v suché trávě a na rašelinových pozemcích.
Místo pro rozdělání ohně musí být izolováno od všech snadno zápalných látek.
Je zakázáno rozdělávat a udržovat oheň bez dozoru osoby starší 18-ti let. Místo, kde byl oheň rozdělán nebo udržován se smí opustit teprve po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou, pískem.
Je zakázáno vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu na vegetační ploše a plošné vypalování porostů.
V lesích je zakázáno kouřit a odhazovat hořící nebo doutnající předměty.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

Nepřetržitou službu zajišťuje hasičská stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) v Hlučíně (tísňové telefonní číslo 150).
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je svolávána operačním střediskem HZS MSK, a to prostřednictvím pagerů a sirénou

Článek 5
Kategorie JSDHO, jejich početní stav a vybavení

Město Hlučín zřizuje jednotky sborů dobrovolných hasičů (JSDH), které provádí hašení požárů a záchranné akce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zákona o Integrovaném záchranném systému.
Město Hlučín zřizuje tyto JSDH:

Místo Kat. Minimální počet členů jednotky Vybavení jednotky
JSDH Hlučín III. 19 členů, z toho:
1 velitel
2 velitelé družstva
4 strojníci
- CAS Tatra 32 T148
- SAS Avia Furgon
- pojízdná motorová stříkačka PPS 12
- přenosná motorová stříkačka PPS 12
JSDH Bobrovníky V. 13 členů, z toho:
1 velitel
1 velitel družstva
4 strojníci
- CAS Karosa AJC 32 T 148
- DVS 12 A30
- stříkačka PPS 12
JSDH Darkovičky V. 13 členů, z toho:
1 velitel
1 velitel družstva
4 strojníci
- DVS 12 A30
- čerpadlo DV 12

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé využitelnosti

Jako zdroje požární vody slouží hydranty vodovodní sítě města Hlučína. Seznam hydrantů s mapou rozmístění je přílohou tohoto Požárního řádu.
Trvalou použitelnost hydrantů zabezpečuje společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.. Preventista požární ochrany města provádí 1x ročně kontrolu stavu hydrantů a zpracovává a předkládá zápis o provedené kontrole odboru vnitřní správy MěÚ Hlučín.

Článek 7
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

Pro potřebu velkého množství vody lze použít vodu z hlučínského jezera. Břeh a hladina jsou dostupné ze silnice č.469 Hlučín - Děhylov.

Článek 8
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení

Úlohou ohlašoven požáru je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a zabezpečení dalších činností v souladu se řádem ohlašovny požáru.
Ohlašovny požáru jsou viditelně označeny tabulkou "Ohlašovna požáru" a jsou vybaveny vhodnými prostředky tak, aby mohly kdykoli přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.
Seznam ohlašoven požáru je přílohou tohoto požárního řádu.
Jako další místa pro ohlášení požáru slouží veřejné telefonní stanice (telefonní budky). Možnost hlášení požáru je zabezpečena také dostatečným pokrytím města Hlučína telefonní sítí bytových stanic.

Článek 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů Hlučín, Bobrovníky a Darkovičky se provádí sirénou v délce 2x25 sekund s přestávkou 10 sekund.
Zkouška sirény se provádí vždy 1. sobotu v měsíci ve 12 hodin signálem v délce 15 sekund.
Sirénu lze spustit z operačního střediska hasičského záchranného sboru po nahlášení události na tísňovou linku 150, nebo tlačítkem, umístěným:
- v Hlučíně na budově radnice u hlavních vstupních dveří, Mírové nám. 23
- v Bobrovníkách na budově hasičské zbrojnice u vstupu vedle garáží hasičů, Požárnická 32
- v Darkovičkách na budově základní školy, u vstupních dveří, Jandova 9

Článek 10
Výpis z požárního poplachového plánu okresu

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu okresu je přílohou tohoto Požárního řádu.

Článek 11
Vymáhání plnění

Nedodržování tohoto Požárního řádu města Hlučína je přestupkem dle §46 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. Za takový přestupek lze uložit pokutu do výše 30.000,- Kč.

Článek 12
Ustanovení společná a závěrečná

Tímto požárním řádem není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle §2, 5 a následujících zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané §17 následujících zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a §42 - 44 vyhlášky MV 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Článek 13

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Směrnice č.13/1997 Požární řád ze dne 11.12.1997.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.2.2002.

Petr Adamec
starosta města

Mgr.Miroslav Kosík
místostarosta

DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hlučín
Zveřejněno 24.01.2003 v 08:48 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa