POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Hlučín, Obecně závazná vyhláška č. 1/2002,

kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Schválena : 15.1.2002
Vyvěšena : 17.1.2002
Účinnost od : 1.2.2002

Zastupitelstvo města Hlučína vydalo na svém 24. zasedání dne 15.1.2002 usnesením č.IV./1. podle §84, odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu se zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.67/2001 Sb., úplné znění zákona o požární ochraně tuto obecně závaznou vyhlášku.

Všeobecné podmínky
Kulturní, společenské a sportovní akce

Čl.1

Za kulturní, společenskou a sportovní akci s větším počtem osob se považuje akce, které se zúčastní 100 a více osob včetně organizátorů a účinkujících a akce probíhá ve stavebně uzavřených prostorách, nebo akce uvedená v článku 3, které se účastní 500 a více osob a akce probíhá na oploceném nebo stavebně ohraničeném prostranství.

Čl. 2

Kulturní, společenské a sportovní akce, kterých se účastní větší počet osob, mohou být pořádány jen v objektech a na místech, které splňují podmínky zabezpečení požární ochrany a záchrany osob a majetku. K objektům a místům pořádání těchto akcí musí být zajištěn bezpečný příjezd záchranných vozidel.

Čl. 3

Pořadatel kulturní, společenské a sportovní akce, které se účastní větší počet osob, je povinen zřídit pro tuto akci preventivní požární hlídku.
Preventivní požární hlídka se zřizuje z osob, které mají k této činnosti potřebnou odbornou přípravu dle §24 vyhl.č.246/2001 Sb. Odbornou přípravu požární hlídky provádí před započetím její činnosti a pak nejméně jednou za rok odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany s platným osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra. Toto platí i pro členy Sboru dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, pokud chtějí činnost požární hlídky vykonávat. Počet členů požární hlídky se určuje se zřetelem k úkolům, které má tato hlídka plnit a k rozsahu akce.
Pořadatel je povinen zpracovat směrnici pro činnost požární hlídky a zabezpečit podrobné a prokazatelné seznámení členů požární hlídky s touto směrnicí.
Pořadatel je povinen ustanovit požární hlídku v závislosti na druhu akce a počtu přítomných. Minimální počet členů požární hlídky (PH) musí být následující:
Diskotéky v objektech
od 100 do 200 přítomných osob 2 členové PH a na každých dalších započatých 100 přítomných osob další 1 člen PH
Diskotéky a obdobné akce na oploceném nebo stavebně ohraničeném prostranství
od 100 do 1000 přítomných osob 1 člen PH a na každých dalších započatých 1000 přítomných osob další 1 člen PH
Plesy a společenské zábavy v objektech
od 100 do 300 přítomných osob 2 členové PH a na každých dalších započatých 100 přítomných osob další 1 člen PH
Divadelní představení, koncerty v objektech
do 300 přítomných osob 1 člen PH, nad 300 přítomných osob 2 členové PH
Schůzová činnost a jiná shromáždění obdobného charakteru v objektech nad 500 přítomných osob 1 člen PH
Sportovní akce na volném venkovním prostranství
od 1000 do 2000 přítomných osob 1 člen PH a na každých dalších započatých 1000 osob další 1 člen PH
Sportovní akce v objektu od 200 do 500 přítomných osob 1 člen PH a na každých dalších započatých 500 osob další 1 člen PH
Při organizování akce na okresní a vyšší úrovni, kde se očekává účast více než 5000 osob, je pořadatel povinen projednat zabezpečení požární ochrany s územním odborem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Čl.4

Členové požární hlídky jsou povinni nosit na levém záloktí označení "POŽÁRNÍ HLÍDKA", a to na červené rukávové pásce šíře minimálně 45 mm. Pokud požární hlídku vykonává člen sboru dobrovolných hasičů, může při výkonu funkce člena požární hlídky použít stejnokroj. V tomto případě nemusí použít označení rukávovou páskou.

Čl.5

Úkolem požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a účastnit se likvidace požáru.
Členové požární hlídky nesmějí při výkonu funkce požívat alkohol ani jiné látky ovlivňující vnímání a akceschopnost, nesmějí být pověřováni jinými úkoly a ani sami nesmějí vykonávat jiné činnosti, které nesouvisejí s výkonem funkce člena požární hlídky.
Členové požární hlídky jsou povinni zejména:
a) seznámit se s charakterem činností nebo s charakterem zabezpečované akce a předpisy upravujícími zabezpečení této akce
b) seznámit se s objektem a souvisejícími požárně bezpečnostními opatřeními
c) kontrolovat dodržování příslušných předpisů upravujících požadavky požární bezpečnosti objektu a prováděné činnosti
d) znát a ověřit způsob vyhlašování požárního poplachu a přivolání pomoci
e) prověřit akceschopnost a znát obsluhu a způsob použití hasebních prostředků a jiných technických prostředků požární ochrany, kterými je objekt vybaven
f) znát způsob zajištění evakuace osob

Čl.6

Jestliže se kulturní, společenská nebo sportovní akce, které se účastní větší počet osob, koná v objektu jiné právnické, podnikající fyzické nebo fyzické osoby, zřizuje požární hlídku pořadatel akce, pokud se nedohodne jinak s osobou, která je majitelem nebo správcem objektu.
Za zřízení požární hlídky je vždy odpovědný pořadatel akce.

Závěrečná ustanovení

Čl.7

Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí požární preventista města na základě plánu kontrol na kalendářní rok, odsouhlaseného odborem vnitřní správy MěÚ Hlučín

Čl.8

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako správní delikt nebo přestupek podle ustanovení §76 a §78 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Čl.9

Touto obecně závaznou vyhláškou není dotčena povinnost právnických osob a podnikajících fyzických osob plnit další úkoly v návaznosti na začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí dle §4 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.
Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.2.2002.

Petr Adamec
starosta

Mgr.Miroslav Kosík
místostarosta

DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hlučín
Zveřejněno 24.01.2003 v 10:42 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa