POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Hlučín, Obecně závazná vyhláška č. 7/2001

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

(ruší č. 45/2000)

Schválena : 27.11.2001
Vyvěšena : 28.11.2001
Účinnost od : 1.1.2002

Zastupitelstvo města Hlučína na svém jednání dne 27.11.2001 se usneslo na základě § 84 odst. 2 písm. i) § 87 a § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 1 písm. h), § 10b a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT A PŮSOBNOST VYHLÁŠKY

Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") a způsob jeho výběru na území města Hlučína.

ČLÁNEK 2
POPLATNÍK

1) Poplatníkem 1) je :
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen"rekreační stavba")
2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem ( dále pro účely této vyhlášky jen "společný plátce").Společný plátce je povinen oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí v přihlášce k registraci, která je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha č.1.
3) Má-li ke stavbě označené v odst. 1 písm.b) vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
4) Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a má v obci trvalý pobyt,plní všechny povinnosti zákonní zástupci ( u nezletilých dětí např. jejich rodiče).

ČLÁNEK 3
SPRÁVCE POPLATKU

1) Správu poplatku vykonává Městský úřad Hlučín (dále jen "správce poplatku")
2) Správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat, vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností.

ČLÁNEK 4
OZNAMOVACÍ, OHLAŠOVACÍ A REGISTRAČNÍ POVINNOST

1) Poplatník, případně společný plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost.
2) Poplatník splní ohlašovací a registrační povinnost tím, že správci poplatku doručí svoji přihlášku k registraci buď osobně nebo prostřednictvím svého společného plátce.
3) Rozhodné období pro ohlašovací a registrační povinnost je ke dni 1.1.2002 a doručena přihláška k registraci je ve lhůtě do :
a) 28.2.2002,
b) do 30 dnů ode dne, kdy se stal poplatníkem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.
4) Pokud plátce poplatku neoznámí výše uvedené skutečnosti v termínu, bude mu vyměřen poplatek dle skutečností známých správci poplatku.
5) Poplatník a společný plátce je povinen nahlásit skutečnosti rozhodné pro vznik, změnu
nebo zánik poplatkové povinnosti dle této vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy k nim došlo.

ČLÁNEK 5
VÝŠE POPLATKU

Výše poplatku je stanovena na 332,- Kč na poplatníka a rok.

ČLÁNEK 6
ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA SBĚR A SVOZ
NETŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA OSOBU

1) Sazbu poplatku tvoří :
a) částka 119,-Kč za osobu uvedenou v čl. 2, odst. 1 a kalendářní rok
b) částka 213,-Kč za osobu uvedenou v čl. 2, odst. 1 a kalendářní rok dle následujícího rozúčtování :
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2000: 3.097.233,-Kč
počet osob k 1.1.2001 : 14.541 osob
náklad na jednu osobu : 213,-Kč/osoba

ČLÁNEK 7
SPLATNOST POPLATKU

1) Poplatek se odvádí bez výzvy a bez vydání platebního výměru na účet města Hlučína
2) Poplatník nebo společný plátce uhradí poplatek dle celkové výše úhrady následovně :
a) přesahuje-li předpokládaná roční výše odvodu poplatku 200.000,-Kč, je poplatek splatný měsíčně, ve výši 1/12 z roční výše poplatku, a to vždy nejpozději do 15. kalendářního dne běžného měsíce za přecházející měsíc.
b) pokud je předpokládná roční výše odvodu poplatku vyšší než 5.000,-Kč, ale nedosahuje-li 200.000,-Kč, je poplatek splatný čtvrtletně, ve výši 1/4 z roční výše poplatku, a to vždy nejpozději do 15.kalendářního dne prvního měsíce následujícího po zkončení kalendářního čtvrtletí.
c) v ostatních případech je poplatek splatný buď jednorázově a to nejpozději do 28.2. kalendářního roku nebo maximálně rozdělen do dvou splátek vždy v poloviční výši ročního poplatku se splatností první splátky k 28.2. a druhé splátky k 31.7. kalendářního roku.
3) Společný plátce může částky ve výši dle článku 7 odst. 2 písm.a) a b) uhradit jednorázově do 28.2. kalendářního roku nebo částky ve výši dle článku 7 odst. 2, písm.a) ve dvou splátkách splatných k 28.2. a 31.7. kalendářního roku ve výši jedné poloviny z celkové částky úhrad.
4) Roční vyúčtování se provede do 31.3. následujícího roku.

ČLÁNEK 8
VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVÉ POVINNOSTI

1) Poplatek se platí od měsíce, kdy došlo k získání trvalého pobytu v obci nebo při nabytí vlastnického práva k rekreační stavbě.
2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

ČLÁNEK 9
ZMÍRNĚNÍ NEBO ODSTRANĚNÍ TVRDOSTI

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.

ČLÁNEK 10
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a zvýší včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník případně společný plátce nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.
3) V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.

ČLÁNEK 11
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 45/2000.

ČLÁNEK 12
ÚČINNOST

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002.

Petr Adamec
starosta města

Mgr.Miroslav Kosík
místostarosta

1) § 6 odst.2 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění § 10b odst.1 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
Příloha : vzor k registraci

DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hlučín
Zveřejněno 27.01.2003 v 07:42 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa