POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Hlučín, Obecně závazná vyhláška č. 4/2001

kterou se stanoví provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

(ruší č. 44/2000)

Schválena : 27.11.2001
Vyvěšena : 28.11.2001
Účinnost od : 1.1.2002

Zastupitelstvo města Hlučína se usneslo podle $ 84 odst. 2 písm.i) Zákona č.128/2000 Sb., o obcích, dne 27.11.2001 vydat v souladu podle § 17, odst.2, zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech) vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČLÁNEK 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tato vyhláška stanoví povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města Hlučína.
Touto vyhláškou město Hlučín (dále jen obec) stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem, vznikajících na území obce.

ČLÁNEK 2
ZÁKLADNÍ POJMY

1) Odpad je movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přisluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu o odpadech.
2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajích u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3) Zbytkový odpad je komunální odpad po vytřídění nebezpečného a využitelného odpadu.
4) Využitelný odpad je složka komunálního odpadu určená k recyklaci (např. papír, plasty, sklo, kovy)
5) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu o odpadech.
6) Nebezpečné složky vytříditelné z komunálního odpadu jsou výrobky a materiály používané v domácnostech, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, a které lze z komunálního odpadu vytřídit ( např. baterie, vyřazené léky, obaly od laků, barev a ředidel, zářivky, přístroje obsahující rtuť, a pod.).
7) Objemný odpad z domácností je druh komunálního odpadu, který se od běžného komunálního odpadu odlišuje některými svými vlastnostmi. Jedná se o odpad, který vzhledem k jeho rozměrům, případně hmotnosti, nelze ukládat do normalizovaných odpadových nádob, používaných při periodickém svozu (např. vyřazené pračky, ledničky, elektronický odpad, nábytek, koberce, a pod.).
8) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
9) Využívání odpadů je činnost vedoucí k získávání druhotných surovin, nebo k recyklaci odpadů, případně jiné využití fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností odpadů.
(jsou činnosti uvedené v přiloze č.3 zákona o odpadech).
10) Zneškodňováním odpadů se rozumí takové nakládání s nimi, které vede k trvalému zabránění škodlivým vlivům na složky životního prostředí.
11) Původce odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikájí odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce,se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
12) Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.
13) Vlastníkem je pro účely této vyhlášky majitel objektu nebo ten, kdo obstarává z pověření majitele nebo z úředního rozhodnutí jeho správu nebo ho trvale užívá.
14) Sběrný dvůr je uzavřené místo, kam lze v provozních hodinách odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu a objemný odpad domácností.
15) Vyhrazeným místem pro odkládání odpadu jsou sběrné nádoby 70 l, 110 l,250 l, 1100 l) umístěné na stanovišti, typizované nádoby na separovaný sběr skla, stanoviště pro separovaný sběr plastů, sběrný dvůr
16) Stálé stanoviště popelových nádob je pro bytové domy veřejné prostranství za tímto účelem vyhrazené a obcí odsouhlasené, nebo přístřešky na popelové nádoby, pro rodinné domky soukromý pozemek, popřípadě veřejné prostranství, avšak jen se souhlasem vlastníka.
17) Odpadovými nádobami se rozumí nádoby pro ukládání komunálního odpadu (70 l, 110 l,250 l, 1100 l, kontejnery na separované sklo, kontejnery na objemný odpad, speciální nádoby na nebezpečné složky vytříditelné z komunálního odpadu, odpadkové koše).
18) Dostatečným počtem odpadových nádob se rozumí množství odpadových nádob s takovým celkovým objemem a četností svozu, které umožní jejich uživateli bezproblémové odložení jím vyprodukovaného komunálního odpadu. Pro potřeby této vyhlášky je to 2, 5 litru/osoba/den.

Článek 3
Všeobecné povinnosti

1) Oprávněná osoba a fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky dodržovat její ustanovení a nakládat s komunálním odpadem v souladu s ní.
2) Je zakázáno jakékoliv ukládání odpadů mimo místa k tomu určená (tzn. vytváření tzv. černých skládek), nebo jejich spalování mimo zařízení přímo určená k tomuto způsobu zneškodnění odpadu (spalovny odpadů).
3) Odpadkové koše rozmístěné na veřejných prostranstvích jsou určeny pouze pro uložení malého množství komunálního odpadu vzniklého u fyzických osob mimo jejich domácnost. Jejich jiné využití je zakázáno.
4) Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných akcí jsou povinni v místech konání umisťovat dostatečný počet odpadkových nádob a zabezpečit včasný odvoz a řádné zneškodňování v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid těchto míst.

Článek 4
Nakládání s komunálním odpadem

1) Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob zajišťuje na svém správním území město Hlučín prostřednictvím oprávněné osoby.
2) Prostřednictvím této oprávněné osoby dále město Hlučín umožňuje fyzickým osobám ukládat vytříděné složky komunálního odpadu do nádob na separovaný sběr (sklo), na stanoviště odpadových nádob v přesně určené dny (plasty v igelitových pytlích), do přistavených velkoobjemových kontejnerů (objemný odpad), na sběrný dvůr (nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu, objemný odpad).
3) Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro fyzické osoby úplatný. Výši poplatku stanovuje město Hlučín obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
4) Město Hlučín poskytne pro separaci plastů igelitové pytle v počtu 3 ks na osobu/1 rok, minimálně však 6 ks pytlů na každou bytovou jednotku. Pytle budou vydávány na MěÚ v Hlučíně společně se svozovými známkami určujícími četnost svozu, při úhradě platby za zneškodnění komunálního odpadu, dále pak každé 1.pondělí v měsíci. Další pytle si občan může zakoupit na MěÚ Hlučín za cenu 5,-Kč.
5) Svozové známky budou vydávány až po splacení celé platby a odevzdání řádně vyplněného Prohlášení plátce poplatku u těch plátců poplatku, kteří platí poplatek jednorázově. U těch, kteří platí poplatek ve dvou splátkách a to k 28.2. a 31.7., budou svozové známky vydávány po splacení 1.části platby a odevzdání řádně vyplněného Prohlášení plátce poplatku.V ostatních případech po odevzdání řádně vyplněného Prohlášení plátce poplatku.
Platby lze provádět přímo v hotovostiv pokladně MěÚ v Hlučíně, převodem na účet města nebo složenkou.

Článek 5
Povinnosti fyzické osoby

1) Fyzická osoba je povinna
a) připojit se ode dne účinnosti této vyhlášky k provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
b) zajistit si dostatečný počet odpadových nádob u oprávněné osoby
c) používat k ukládání komunálního odpadu jen odpadové nádoby ve svém pronájmu nebo vlastnictví s výjimkou zařízení pro ukládání komunálního odpadu,
d) pro zneškodňování objemného komunálního odpadu z domácnosti využívat sběrný dvůr nebo 1x ročně pro tento účel přistavované velkoobjemové kontejnery,
e) pro zneškodňování nebezpečných složek vytříditelných z komunálního odpadu využívat sběrný dvůr,
f) sklo ukládat do nádob na separované sklo na určených stanovištích
g) plasty ukládat do určených igelitových pytlů a tyto odkládat na stanoviště odpadových nádob podle schváleného harmonogramu svozu plastů,
h) plnit odpadové nádoby pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít,
ch) udržovat blízké okolí a samotné stanoviště odpadových nádob v pořádku a čistotě,
i) označit odpadové nádoby samolepkou podle četnosti svozu oprávněnou osobou.

2) Zakazuje se:
a) odkládat komunální odpad mimo odpadové nádoby nebo zařízení k tomu určená
b) používat odpadové nádoby k jinému účelu, než je ukládání komunálního odpadu
c) komunální odpad v odpadových nádobách zhutňovat a pálit
d) komunální odpad spalovat na volném prostranství nebo v zařízeních, která nejsou ke spalování komunálního odpadu přímo určena.

Článek 6
Povinnosti oprávněné osoby

1) Oprávněná osoba je povinna:
a) provádět provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy a vyhláškami města,.
b) provádět svoz komunálního odpadu ve stanovených dnech a termínech dle zpracovaného harmonogramu,
c) v případě technické závady zajistit náhradní svoz do 24 hodin po stanovené době,
d) pronajmout fyzickým osobám potřebný a dostatečný počet odpadových nádob pro ukládání jimi vyprodukovaného komunálního odpadu,
e) vyprazdňovat odpadové nádoby tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, ke škodě na majetku a k úrazům. Dojde-li při vyprazdňování odpadových nádob ke znečištění veřejného prostranství, zajistit okamžitě odstranění vzniklé nečistoty,
f) ukládat odpadové nádoby po vyprázdnění na původní či smluvními stranami dohodnuté místo,
g) v případě poškození odpadové nádoby ze strany oprávněné osoby jejím zaviněním, neprodleně tuto vyměnit bez nároku na úhradu ze strany jejího uživatele,
2) Komunální odpad, převzatý oprávněnou osobou se stává jejím majetkem a oprávněná osoba je povinna zajistit jeho bezpečnou a nezávadnou přepravu a řádné zneškodnění.

Článek 7
Povinnosti vlastníka nemovitosti

1) Vlastník je povinen:
a) nakládat s odpady pouze v prostorech, objektech a zařízeních k tomu určených,
b) zajistit čistotu a pořádek na stálém stanovišti odpadových nádob,
c) zajistit pro příslušný objekt dostatečný počet odpadových nádob pronajatých nebo vlastních a dostatečnou četnost jejich svozu,
d) před vyprázdněním odpadových nádob zajistit jejich přemístění ze stálého stanoviště na kraj chodníku nebo krajnici vozovky, a to na dobu nezbytně nutnou k vyprázdnění odpadové nádoby
e) po vyprázdnění odpadové nádoby zajistit její neprodlené vrácení na stálé stanoviště,
f) dojde-li při přemísťování odpadových nádob ke znečištění veřejného prostranství, zajistit okamžité odstraněné nečistoty.
e) zajistit přístup ke sběrným nádobím (např. úklid sněhu) tak, aby bylo možno realizovat svoz odpadu

Článek 8
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby. Kontejnery budou odvezeny na náklady toho, kdo odpad vyprodukoval do zařízení a míst k tomu určených. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz a likvidaci tohoto odpadu vlastními prostředky, vždy však v souladu s platnými právními normami.

Článek 9
Sankce

Obec uloží pokutu :
1) do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu se zákonem 1)
2) do výše 30 000 Kč fyzické osobě, která poruší povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce obce vydané na úseku samostané působnosti 2)
3) do výše 50 000 Kč fyzické osobě, která neoprávněně založí skládku, nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa nebo do jiných než vyhrazených sběrných nádob 3).
4) Uložením pokuty za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního zákona a ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádí Městská policie a odbor místní správy a životního prostředí, živnostenský Městského úřadu v Hlučíně.

Článek 11
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Hlučína č.44/2000.

Článek 12
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002.

Petr Adamec
starosta města

Mgr.Miroslav Kosík
místostarosta

1) § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
2) § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších zákonů
3) § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších zákonů

DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hlučín
Zveřejněno 27.01.2003 v 08:21 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa