POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Hlučín, Obecně závazná vyhláška č. 7 /2002

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Schválena :
Vyvěšena :
Účinnost od :

Zastupitelstvo města Hlučína na svém jednání dne 10.12.2002 se usneslo na základě § 84 odst. 2 písm. i) § 87 a § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 1 písm. h), § 10b a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT A PŮSOBNOST VYHLÁŠKY

Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") a způsob jeho výběru na území města Hlučína.

ČLÁNEK 2
POPLATNÍK

1) Poplatníkem 1) je :
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen"rekreační stavba")
2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem ( dále pro účely této vyhlášky jen "společný plátce").Společný plátce je povinen oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí v přihlášce k registraci, která je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha č.1.
3) Má-li ke stavbě označené v odst. 1 písm.b) vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
4) Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a má v obci trvalý pobyt,plní všechny povinnosti zákonní zástupci ( u nezletilých dětí např. jejich rodiče).

ČLÁNEK 3
SPRÁVCE POPLATKU

1) Správu poplatku vykonává Městský úřad Hlučín (dále jen "správce poplatku")
2) Správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat poplatníky, vybírat, vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností.

ČLÁNEK 4
OZNAMOVACÍ, OHLAŠOVACÍ A REGISTRAČNÍ POVINNOST

1) Poplatník, případně společný plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost. Pokud splnil svoji ohlašovací a registrační povinnost v r.2002 a nedošlo od té doby k žádným rozhodným změnám, zůstává tato registrace v platnosti a má se za to že registrační a ohlašovací povinnost je splněna.
2) Poplatník splní ohlašovací a registrační povinnost tím, že správci poplatku doručí svoji přihlášku k registraci buď osobně nebo prostřednictvím svého společného plátce.
3) Rozhodné období pro ohlašovací a registrační povinnost je ke dni 1.1.2003 a doručena přihláška k registraci je ve lhůtě do :
a) 31.5.2003
b) do 30 dnů ode dne, kdy se stal poplatníkem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.
4) Pokud plátce poplatku neoznámí výše uvedené skutečnosti v termínu, bude mu vyměřen poplatek dle skutečností známých správci poplatku.
5) Poplatník a společný plátce je povinen nahlásit skutečnosti rozhodné pro vznik, změnu
nebo zánik poplatkové povinnosti dle této vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy k nim došlo.

ČLÁNEK 5
VÝŠE POPLATKU

Výše poplatku je stanovena na 357,- Kč na poplatníka a rok.

ČLÁNEK 6
ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA SBĚR A SVOZ NETŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA OSOBU

1) Sazbu poplatku tvoří :
a) částka 134,60,-Kč za osobu uvedenou v čl. 2, odst. 1 a kalendářní rok
b) částka 222,40-Kč za osobu uvedenou v čl. 2, odst. 1 a kalendářní rok dle následujícího rozúčtování :
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2001: 3.230.067,50Kč
počet osob k 1.1.2002 : 14.525 osob
náklad na jednu osobu : 222,40-Kč

ČLÁNEK 7
SPLATNOST POPLATKU

1) Poplatek se odvádí bez výzvy a bez vydání platebního výměru na účet města Hlučína.
Pokud bude úhrada provedena bezhotovostně převodem na účet města Hlučína, je nutné za každého poplatníka použít zvláštní platební příkaz vzhledem k tomu, že každý poplatník má své vlastní registrační číslo.
2) Poplatník nebo společný plátce uhradí poplatek jednorázově a to nejpozději do 31.5. 2003.
3) Společný plátce za bytový dům může platbu hradit čtvrtletně ve výši ¼ celkové částky vždy nejpozději do 15.kalendářního dne prvního měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, případně pololetně ve výši ½ celkové částky vždy nejpozději do 15.kalendářního dne prvního měsíce následujícího po skončení pololetí.

ČLÁNEK 8
VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVÉ POVINNOSTI

1) Poplatek se platí od měsíce, kdy došlo k získání trvalého pobytu v obci nebo při nabytí vlastnického práva k rekreační stavbě.
2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
3) Nově narozeným v roce 2003 vzniká poplatková povinnost od 1.1.2004.
4) Na klienty Ústavu sociální péče pro mládež mentálně postiženou se poplatková povinnost nevztahuje v případě, že má tento ústav uzavřenu smlouvu o svozu a likvidaci komunálního odpadu.

ČLÁNEK 9
ZMÍRNĚNÍ NEBO ODSTRANĚNÍ TVRDOSTI

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.

ČLÁNEK 10
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a zvýší včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník případně společný plátce nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.
3) V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.

ČLÁNEK 11
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2001.

ČLÁNEK 12
ÚČINNOST

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2003.

Petr Adamec
starosta města

Ing. Pavol Kubuš
místostarosta

1)§ 6 odst.2 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění § 10b odst.1 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
Příloha : vzor k registraci

DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Hlučín
Zveřejněno 27.01.2003 v 10:15 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa