POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení"

OBEC ŠILHEŘOVICE

Obecní zastupitelstvo v Šilheřovicích schválilo na svém zasedání dne 17. 5. 2000 v souladu s § 14, odst. 1, písm.e, § 16, § .36, odst.1, písm.f zákona 367/90Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

čl.1
Základní ustanovení

1. Obec Šilheřovice za účelem zlepšení úrovně bydlení, vzhledu obce a životního prostředí vytvořila účelový "Fond rozvoje bydlení obce Šilheřovice" (dále jen fond), který slouží k poskytování půjček na zvelebení bytů a rodinných domů na území obce dle dále stanovených podmínek.

2. Fond se zřizuje na základě smlouvy s Ministerstvem místního rozvoje České republiky o jeho založení a poskytnutí návratné finanční výpomoci podle programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok 2000. Obec Šilheřovice je oprávněna disponovat prostředky fondu v souladu s uvedenou smlouvou a na základě této vyhlášky, případně jejich doplňků.

3. Prostředky fondu budou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu na základě smlouvy mezi obcí a peněžním ústavem.

čl.2
Příjmy fondu

Příjmy fondu jsou:
a) návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu poskytnutá MMR ČR,

b) příjmy ze splátek půjček poskytnuté vlastníkům obytných budov a bytů a úrokové výnosy z nich,

c) částka z rozpočtu obce, odpovídající objemu prostředků vyčerpaných na opravy a modernizaci bytového fondu zvýšená o 3 % p.a,

d) nejméně 50% výnosu z prodeje bytových a rodinných domů a bytů z majetku obce od roku vydání obecně závazné vyhlášky a všechna další léta do doby splacení státní půjčky, mimo případy, kdy výnos z prodeje domu a bytů bude využit k financování nové bytové výstavby.

e) prostředky z rozpočtu obce,

f) dotace a případné finanční výpomoci z rozpočtu Okresního úřadu, popř. jiného územního orgánu,

g) dary a případné finanční výpomoci z prostředků fyzických a právnických osob,

h) jiné příjmy
Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem /ziskem/ obce Šilheřovice, ale musí být beze zbytku ponechány fondu k použití dle jeho pravidel.

čl.3
Výdaje fondu

1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku 3-7 % a lhůtě splatnosti 1 až 6 let.

2. Výdaje fondu jsou též úhrady peněžnímu ústavu za zařízení vedení účtu dle smlouvy o půjčce a náklady výběrového řízení.

3. Z fondu je možno poskytnout tyto druhy půjček: na opravu střechy, zřízení ekologického topení, dodatečná izolace domu proti vodě, obnova fasády nebo zateplení domu, vybudování nebo modernizace WC, koupelny nebo sprchovacího koutu, vestavba bytové jednotky do půdního prostoru, půdní nástavba bytu rušící plochou střechu, přestavba nebytového prostoru k zřízení bytové jednotky, výměna oken a dveří, stavební úpravy ke zlepšení úrovně domu nebo bytu / např. bezbarierové byty/.

4. Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat. Prostředky poskytnuté půjčkou nelze opakovaně získat na jeden titul u téhož domu. Prostředky poskytnuté půjčkou lze čerpat pouze do půl roku od uzavření smlouvy. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje prvním měsícem následujícím po uplynutí lhůty stanovené pro vyčerpání půjčky.

5. Na financování modernizace vlastního bytového fondu je obec oprávněna použít maximálně 80% prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky. Výjimečně lze překročit tento limit v případě, když ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí půjčky zájem.

6. Obec Šilheřovice je oprávněna čerpat z fondu částku do výše prostředků uložených do fondu v daném roce ze svého rozpočtu bezúročnou návratnou půjčku. V případě čerpání prostředků nad tuto hranici je povinna čerpat formou půjček úročených 3%.

7. Základní formou použití prostředků fondu jsou účelově vázané úvěry (dále jen úvěry) vlastníkům obytných budov nebo bytů podle zvláštního zákona (zákon č. 72 / 94 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů, k úhradě nákladů na jejich opravu a modernizaci.

8. Žadatelem o úvěr může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území obce. K žádosti doloží souhlas stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních úprav) a předpokládanou cenu opravy nebo modernizace.

9. Žadatel může použít prostředky úvěru pouze k úhradě nákladů na stavební úpravy, na které byl úvěr poskytnut a za podmínek dodržení stavebních předpisů. V případě zjištění použití úvěru k jiným účelům nebo zjištění porušení stavebních předpisů je povinen celý úvěr bezodkladně vrátit.

10. Obec poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů úvěry na:

Číslo Název - účel Horní hranice půjčky v tis. Kč
1. Oprava střechy 60 000
2. Zřízení ekologického topení 30 000
3. Dodatečná izolace domu proti vodě 20 000
4. Vybudování nebo modernizace WC, koupelny nebo sprchovacího koutu 30 000
5. Obnova fasády nebo zateplení domu 50 000
6. Půdní nástavba rušící plochou střechu 80 000
7. Vestavba bytové jednotky do půdního prostoru 80 000
8. Přestavba nebytového prostoru k zřízení bytové jednotky 80 000
9. Výměna oken a dveří 30 000
10. Stavební úpravy ke zlepšení úrovně domu nebo bytu /např. bezbarierové byty/ 30 000

11. Jednotlivé druhy půjček lze spojovat, celková výše půjček nemůže překročit částku 100 000,-Kč.

12. U obecních bytových domů a bytů může obec čerpat částky až do výše dvojnásobku určených částek. Výše úvěru , výše splátek a doba splatnosti bude v konkrétních případech stanovena ve smlouvě o úvěru.

13. Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů je max. 6 let a počíná běžet ode dne uzavření smlouvy.
Lhůty splatnosti a výše úrokových sazeb se stanovují takto:
do 2 let 3 % p.a
3 let 4 % p.a
4 let 5 % p.a
5 let 6 % p.a
6 let 7 % p.a

čl.4
Výběrové řízení

1. Výběrové řízení na získání půjčky z fondu vyhlašuje obec Šilheřovice a o výběru rozhoduje komise schválena Obecním zastupitelstvem Šilheřovice za podmínek daných Obecní radou. Výběr žadatelů pro poskytnutí úvěru podléhá schválení Obecní rady.

2. Výběrové řízení probíhá dle množství finančních zdrojů na účtu 2 krát ročně.

3. Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny na úřední desce a v zveřejněny v Obecním zpravodaji. Lhůta k podání žádosti je 30 dní ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.

4. Žadatelé o poskytnutí půjčky musí podat na Obecním úřadě v Šilheřovicích žádost, která obsahuje tyto náležitosti:
- jméno a příjmení nebo název žadatele, popř.statutárního zástupce
- adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, včetně tel. Spojení
- přesné označení budovy nebo stavby
- adresa, číslo popisné, číslo parcely
- výpis z katastru nemovitosti ne starší 3 měsíců
- návrh na stanovení garance na poskytnutou půjčku /ručitel/
- předběžnou orientační cenu nákladů na danou akci
- přesný popis účelu , na který je půjčka požadována, při kumulaci je třeba popis provést odděleně
- předpokládanou lhůtu dokončení akce
- požadovanou částku úvěru
- stavební povolení či ohlášku drobné stavby o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku

5. Obec Šilheřovice vydá pro snadnější zpracování závazný formulář, který bude k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení

6. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčce. Proti výsledku výběrového řízení se není možno odvolat. Právo na uzavření smluv zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 15. dne po vyrozumění o výsledku výběrového řízení.

7. Žádosti, u kterých budou zjištěny nesprávné nebo neúplné údaje nemohou být žadateli vráceny k přepracování, pokud nebyly podány alespoň 7dnů před koncem lhůty žádosti o půjčce.

Čl.5
Smlouva o půjčce

1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen uživatele) a schválením uzavře bezodkladně Obec Šilheřovice smlouvu o půjčce.

2. Smlouva obsahuje tyto náležitosti:
- smluvní strany
- identifikaci typu půjčky k dohodnutému účelu
- závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu
- celkovou částku půjčky,v případě použití na více účelů,jejich skladbu
- lhůtu splatnosti půjčky
- režim splátek (úroky, jistina ) včetně dne v příslušném měsíci
- způsob splátek, smluvní pokutu při neplnění splátek
- půjčku nelze čerpat výběrem hotovosti z uživatelského účtu
- souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a obce a jeho závazek předkládat účetní doklady o účelnosti čerpání půjčky Obecnímu úřadu a peněžnímu ústavu
- způsob zajištění závazku - vrácení půjčky
a) do částky 20 000,- Kč - 1 ručitel
b) nad částku 20 000,-Kč - 1 ručitel, vystavení směnky
c) kromě požadovaných ručitelů je vždy spoluručitelem půjčky manžel nebo manželka žijící s žadatelem ve společné domácnosti
- smluvní pokutu za porušení účelovosti - tj. okamžité vrácení půjčené částky + 30% z půjčené částky

3. Obec Šilheřovice vydá po dohodě s peněžním ústavem vzor smlouvy o půjčce.

4. Obec Šilheřovice neprodleně po podpisu smlouvy předá dohodnutý počet exemplářů smlouvy peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu žadatele.

Čl.6
Ustanovení závěrečné

1. Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole obce Šilheřovice, peněžního ústavu a MMR ČR - dodržování účelovosti poskytovaných prostředků.

2. Obec Šilheřovice je povinna nejpozději s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit Obecnímu zastupitelstvu vyhodnocení hospodaření fondu a dosažených výsledku za předchozí období.

3. Sankční nároky spojené s neplněním podmínek smlouvy o poskytování půjčky budou ošetřeny ve smlouvě s příslušným peněžním ústavem.

4. Obec bude o hospodaření s prostředky fondu informovat veřejnost současně se zveřejněním výsledků hospodaření obce.

5. Obec Šilheřovice je povinna do 31.ledna každého roku podat MMR ČR informaci o způsobu využití státní půjčky.

6. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2000

V Šilheřovicích, 17.5.2000

Karel Machala
zástupce starosty

Mgr. Ludmila Janoschová
starostka obce

DALŠÍ INFORMACE: Šilheřovice
Zveřejněno 18.05.2000 v 10:40 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa