POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Šilheřovice, Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2001

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Šilheřovice vydává dne 12. 12. 2001 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565 / 1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Základní ustanovení

(1) Obec Šilheřovice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(2) Správu poplatku vykonává obecní úřad Šilheřovice /dále jen " správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona ČNR č. 337 / 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon ČNR č. 565 / 1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.
(3) Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.

Čl. 2
Poplatník

Poplatek platí
(a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
(b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má - li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 336 Kč a je tvořena
(a) z částky 194 Kč za kalendářní rok a
(b) z částky 142 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a činí 219 339 Kč. Počet občanů trvale bydlících v obci je 1 546.
(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde -li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný :
(a) nečiní - li poplatek nebo souhrn poplatků za domácnost, rodinný dům nebo bytový dům více než 1 000 Kč ročně, vždy nejpozději do 31. března kalendářního roku.
(b) činí - li poplatek více než 1 000 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. září kalendářního roku.
(2) Při vzniku poplatkové povinnosti během roku je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, jestliže jej nelze zaplatit v termínech uvedených v odstavci 1

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku v termínu do 15. 1. 2002 své jméno a datum narození.
(2) Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku v termínu do 15. 1. 2002 údaj o vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
(3) Je - li poplatek odváděn za domácnost společným zástupcem za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, jsou tyto osoby povinny oznámit správci poplatku jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
(4) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny :
- trvalého pobytu / poplatník uvedený v Čl. 2 písm. a) této vyhlášky
- vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci / poplatník uvedený v Čl. 2 písm. b) této vyhlášky /, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Čl. 6

(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(2) Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této vyhlášky, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona ČNR č. 337 / 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
Pro ostatní promlčecí lhůty platí zákon ČNR č. 337 / 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8

Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002

Karel Machala, v.r. Místostarosta obce

Mgr. Ludmila Janoschová, v.r.
Starostka obce

Vyvěšeno : 13. 12. 2001
Sňato : 29. 12. 2001

DALŠÍ INFORMACE: Šilheřovice
Zveřejněno 10.02.2003 v 14:01 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa