POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Šilheřovice, Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2001

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Šilheřovice podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 10 písm. a) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) schválilo tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:

Oddíl I. - Základní ustanovení.

Čl. 1

1. Obec Šilheřovice vybírá tyto místní poplatky:
a/ poplatek ze psů
b/ poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c/ poplatek za užívání veřejného prostranství
d/ poplatek ze vstupného
e/ poplatek z ubytovací kapacity
f/ poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
2. Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad v Šilheřovicích.
3. Při řízení ve věci poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Oddíl II.- Poplatek ze psů

Čl. 2 - Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.

Čl. 3 - Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má v územním obvodu obce Šilheřovice trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl. 4 - Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit Obecnímu úřadu v Šilheřovicích do 15-dnů nabytí psa do vlastnictví. V téže lhůtě je poplatník povinen podat přiznání k poplatku /na předepsaném tiskopise/. Po dovršení stáří psa šesti měsíců je poplatník povinen poplatek zaplatit dle čl. 9.
2. Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.
3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo obchodní jméno právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ. Jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtu u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Uvést vzhled psa, popřípadě plemeno, pohlaví a stáří v době nabytí psa do vlastnictví.

Čl. 5 - Identifikace psů

Obecní úřad Šilheřovice vydá poplatníkům evidenční známky pro psy bez ohledu na to, zda psi poplatku podléhají nebo jsou od poplatku osvobození. Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známky skutečně nosili. Známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15-ti dnů.

Čl. 6 - Sazby poplatku

Roční sazby poplatku ze psů činí za jednoho , resp. prvního psa 150,- Kč a za každého dalšího psa 200,- Kč

Čl. 7 - Osvobození a úlevy

1. Zcela od poplatku ze psů jsou osvobozeni vlastníci psů:
a/ jakožto osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P (zvláště těžce postižený s průvodcem),
b/ obec a příspěvkové organizace zřízené obcí,
c/ organizace zabývající se humanitární činností nebo záchranou osob (nebo její člen) a pes má odpovídající výcvik nebo jej absolvuje,
d/ ozbrojené sbory, u nichž je to stanoveno obecně závazným právním předpisem.
2. Mimo osvobození uvedená v odst. (1) může na žádost poplatníka obecní úřad v daňovém řízení povolit snížení poplatku.
3. Požadavek na osvobození nebo úlevu musí být uplatněn a prokázán každoročně před dnem splatnosti poplatku.
4. Zanikne-li důvod k osvobození nebo úlevě z poplatku, postupuje se podle čl. 6

Čl. 8 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy pes dovrší 6 měsíců věku nebo vlastník získá psa staršího 6-ti měsíců nebo se vlastník psa přistěhuje z územního obvodu jiné obce.
2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, platí se poplatek do 15. dne následujícího měsíce po dni vzniku poplatkové povinnosti. Poplatek za měsíce zbývající do konce kalendářního roku se platí poměrnou částkou roční sazby nejméně však 10,- Kč.
3. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník oznámit na Obecním úřadě v Šilheřovicích, nejpozději do 15-ti dnů od skutečnosti rozhodné pro důvod zániku poplatkové povinnosti.

Čl. 9 - Splatnost poplatku

1. Vlastník psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to do 15. února roku, na který se poplatek platí.
2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, je termín splatnosti poplatku 15. den měsíce následujícího po vzniku této povinnosti.

Oddíl III. - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 10 - Předmět poplatku

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Čl. 11 - Poplatník

Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místech (v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu) pobývá za účelem léčení nebo rekreace

Čl. 12 - Plátce

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá od osob uvedených v čl. 11 pro Obecní úřad fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, a to předem. Tato osoba za poplatek Obecnímu úřadu ručí.

Čl. 13 - Oznamovací povinnost

. Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti (ubytování) ve lhůtě do 10 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.
2. Osoba uvedená v čl. 13 odst. 1 je povinna vést průkaznou evidenci ubytovaných osob a počtu dnů, po který tyto osoby podléhaly poplatkové povinnosti.

Čl. 14 - Sazba

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 15,- Kč za osobu a každý, byť započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu. Obecní úřad může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

Čl. 15 - Osvobození od poplatku

1. Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
a/ osoby nevidomé, bezmocné a držitelé ZTP/P a jejich průvodci
b/ osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů
c/ osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu
2. Obecní úřad může na žádost poplatníka ve zvlášť odůvodněných případech, ke zmírnění tvrdosti poplatek snížit.

Čl. 16 - Splatnost poplatku

Osoba uvedená v čl. 12 je povinna zaplatit poplatek Obecnímu úřadu bez vyměření, a to vždy po uplynutí kalendářního čtvrtletí, nejpozději do konce měsíce následujícího po zúčtovávaném čtvrtletí, a to i v případě, kdy je poplatek stanoven paušální částkou.

Oddíl IV. - Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 17 - Předmět poplatku

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání prostranství pro kulturní a sportovní atrakce a potřeby tvorby a televizních děl.

Čl. 18 - Veřejné prostranství

Za veřejné prostranství se považují silnice, ulice, místní komunikace včetně chodníků a parkovišť, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejné prostranství je specifikováno parcelními čísly a názvy ulic v příloze této Obecně závazné vyhlášky.

Čl. 19 - Poplatník

1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 17.
2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za placení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 20 - Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit a vyžádat si souhlas správce poplatku pro užívání veřejného prostranství nejméně 3 dny před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu jednoho dne, je nutno splnit tuto povinnost nejméně v den započetí s jeho užíváním.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ.

Čl. 21 - Sazba poplatku

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství prodeji či službám činí za každý i započatý m2a den užívaného veřejného prostranství:
a/ za použití veřejného prostranství k trvalému umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, zařízení k poskytování služeb roční paušální částku 3.650,- Kč.
b/ za použití veřejného prostranství k dočasnému (kratšímu než rok) umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, zařízení k poskytování služeb 20,- Kč za 1 m2 a den.
2. K umístění reklamy, nápisů, poutačů a jiných zařízení za 1 den a 1 m2 30,- Kč. V případě, že takovéto zařízení je s veřejným prostranstvím spojeno jen v určitých bodech, např. instalováno na kovových nebo dřevěných sloupcích, bude za každý započatý 1 m2 považován každý styk s veřejným prostranstvím.
3. Za užívání veřejného prostranství k dočasnému umístění stavebních zařízení, skládky stavebního materiálu:
a/ při stavbě rekonstrukci inženýrských sítí podle objednávky obce
* z plochy převyšující povolený rozsah veřejného prostranství za každý započatý den a 1 m2 10,- Kč,
* při překročení povolené doby užívání se stanoví poplatek za celé použité prostranství od prvního dne překročení,a to za každý započatý 1 den a 1 m 210Kč
b/ při stavbě nebo povolených úpravách rodinného domku
* v souladu s povolením správce poplatku paušální částku 100,- Kč za měsíc
* v rozporu s povolením nebo bez povolení správce poplatku za každý započatý
1 den a 1 m2 10,- Kč.
Stavebník může umístit stavební zařízení, materiál nebo skládku na veřejném prostranství pouze po předchozím povolení Obecního úřadu v Šilheřovicích. K žádosti o vydání tohoto povolení je stavebník povinen doložit stavební povolení, případně ohlášení stavebních prací a uvést požadavky na rozsah a dobu trvání užívání veřejného prostranství.
4. Za užívání veřejného prostranství na skládky všeho druhu:
* v souladu s povolením správce poplatku paušální částku 200,- Kč za měsíc
* bez povolení správce poplatku za každý započatý 1 den a 1 m2 10,- Kč s tím, že v případě skládky paliva pro rodinný domek tato povinnost vzniká čtvrtým dnem ode dne vzniku skládky. Zaplacením tohoto poplatku v případě "černé skládky" nezaniká odpovědnost za přestupek dle příslušných právních předpisů.
5. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků a jiných atrakcí za každý započatý 1 m2 a týden 2,- Kč paušální částku 200,- Kč za jednu atrakci.
6. Za použití veřejného prostranství při konání kulturních a sportovních akcí a pro tvorbu filmových a televizních děl za každý započatý 1 m2 a den 10,- Kč.
7. Za použití veřejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa
* pro osobní automobily měsíčně paušální částkou 50,- Kč
* pro užitková a nákladní vozidla, traktory s vlekem, obytný přívěs apod. na 1 měsíc paušální částkou 200,- Kč.
Obecní úřad může stanovit kterýkoli z výše uvedených poplatků týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

Čl. 22 - Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a/ invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejn. prostranství
b/ akce, jejichž výtěžek je určen pro charitativní a veřejně prospěšné účely

Čl. 23 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 17 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu, tzn. zaházeny výkopy, odvezen materiál, uklizen užívaný prostor, zrušen stánek apod.

Čl. 24 - Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný:
a/ hodnota vyčísleného místního poplatku nepřesahující částku 500,- Kč bez ohledu na dobu užívání, je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, a to v celé výši najednou v hotovosti,
b/ roční sazba poplatku činí-li více než 500,- Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající částka nejpozději do 5. dne následujícího měsíce, kdy bylo započato s jeho užíváním.
2. I při vyšší částce než 500,- Kč lze poplatek zaplatit najednou v termínu určeném pro zaplacení poplatku jednou částkou.

Oddíl V. - Poplatek ze vstupného

Čl. 25 - Předmět poplatku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru

Čl. 26 - Poplatník

Poplatek platí fyzické nebo právnické osoby, které akci pořádají

Čl. 27 - Oznamovací povinnost

1. Pořadatel akce ke povinen oznámit její konání Obecnímu úřadu nejpozději 7 dní před datem konání akce.
2. Pořadatel akce je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ, název a obsahové zaměření akce, místo, den a čas konání.
3. Přičemž pořadatelem může být pouze osoba starší 18-ti let. Pořadatelská služba musí být při konání akce viditelně označena.

Čl. 28 - Sazby poplatku

1. Sazba poplatku je stanovena procentuelně z úhrnné částky vybraného vstupného a činí 20%, pro místní spolky 300,- Kč/1 akci.
2. Fyzická a právnická osoba může požádat o paušální vyměření poplatku. V tomto případě je povinností pořadatele předložit správci poplatku oznámení o počtu pravidelně konaných produkcí, průměrném počtu osob navštěvujících produkci a výši vstupného

Čl. 29 - Osvobození

O poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Čl. 30 - Splatnost poplatku

Nejpozději do 7 dnů po ukončení akce je pořadatel povinen předložit vyúčtování vstupného na předepsaném tiskopise a předložit čestné prohlášení o počtu platících osob a ceně vstupného a uhradit vyměřený poplatek v hotovosti.

Oddíl VI. - Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 31

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu

Čl. 32 - Poplatník

Poplatník platí fyzické a právnické osoby, které zařízení určené pro přechodné ubytování vlastní nebo právnické osoby, které mají k tomuto zařízení právo hospodaření

Čl. 33 - Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen se zaregistrovat u Obecního úřadu nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek platit poplatek. Do 15-ti dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ. Jde-li o osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny finanční prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení poplatku s údaji o ubytované osobě jako příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu ubytované osoby. Stránky ubytovacích kapacit musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.

Čl. 34 - Sazba poplatku

1. Poplatek z ubytovací kapacity činí za každé využité lůžko a den 2,- Kč.
2. Fyzická a právnická osoba může požádat o paušální vyměření poplatku.V tomto pří- padě je poplatník povinen předložit správci poplatku průměrné využití lůžek za rok.

Čl. 35 - Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a/ ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b/ ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
c/ ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou využívána jako hotelová zařízení,
d/ ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Čl. 36 - Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Přičemž poplatník předloží vyúčtování poplatku na předepsaném tiskopise s čestným prohlášením o počtu využitých lůžek.
2. Poplatek placený paušální částkou je splatný každoročně do 30.6. běžného roku. Poplatník je rovněž povinen předložit vyúčtování poplatku na předepsaném tiskopise spolu s prohlášením o počtu využitých lůžek.

Oddíl VII. - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 37 - Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění.

Čl. 38 - Poplatník

Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel

Čl. 39 - Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku nejpozději do 3 dnů uvedení výherního hracího přístroje do prvního provozu a doložit tuto skutečnost tzv. zahajovacím protokolem dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích v platném znění.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku svůj název, sídlo, IČ.
3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku nejpozději do 3 dnů ukončení provozování výherního hracího přístroje a doložit tuto skutečnost tzv. ukončovacím protokolem dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích v platném znění.

Čl. 40 - Sazby poplatku

1. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5.000,- Kč.
2. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části

Čl. 41 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla, tj. ode dne zahájení provozu výherního hracího přístroje do dne ukončení provozu výherního hracího přístroje včetně, a to způsobem uvedeným v čl. 39 odst. 1. a 3.

Čl. 42 - Splatnost poplatku

1. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj je splatný:
a/ v případě povolení na 2 nebo 3 měsíce
- před zahájením provozu,
b/ v případě povolení na 6 měsíců
- poměrná část ve dvou splátkách splatných před započetím příslušného čtvrtletí,
c/ v případě povolení na 12 měsíců
- poměrná část ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných před započetím příslušném čtvrtletí.
2. Poplatek může být zaplacen jednorázově v dřívějším termínu než jaký je uveden v písm. a/, b/, c/ předešlého odstavce.

Oddíl VIII. - Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 43

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správně výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru..
1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 44

1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací povinnost vznikla.
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
3. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla poplatková povinnost.

Čl. 45

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl. 46

Nabytím účinnosti této Obecně závazné vyhlášky se ruší:
1. Obecně závazná vyhláška obce č. 01/99 o místních poplatcích
2. Obecně závazná vyhláška obce č. 03/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Čl. 47

Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2002.

Karel Machala, v.r. Místostarosta obce

Mgr. Ludmila Janoschová, v.r.
Starostka obce

DALŠÍ INFORMACE: Šilheřovice
Zveřejněno 10.02.2003 v 14:01 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa