POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Obecně závazná vyhláška Obce Šilheřovice č. 3 / 2002) ze dne 3. 7. 2002
O čistotě a veřejném pořádku na území obce Šilheřovice

Obec Šilheřovice

Na základě § 10, odst. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů se zastupitelstvo obce Šilheřovice dne 3. 7. 2002 usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1.
Předmět vyhlášky

1. Předmětem této vyhlášky je upravit způsoby zajišťování čistoty veřejného prostranství a udržování veřejného pořádku na území obce Šilheřovice.
2. Udržování čistoty veřejného prostranství a zachovávání veřejného pořádku je povinností všech fyzických a právnických osob nacházejících se nebo konajících jakoukoli činnost na území obce.
3. Veřejné prostranství je definováno obecně závaznou vyhláškou obce o místních poplatcích.

Čl. 2
Zajištění čistoty veřejného prostranství

Majitelé, provozovatelé či obsluhující personál restaurací, pohostinství či jiných obdobných zařízení, obchodů, prodejen, stejně jako jiných přístupných provozoven a pořadatelé sportovních a kulturních akcí jsou povinni zajistit v souvislosti s provozem daného zařízení dodržování čistoty veřejných prostranství v bezprostředním okolí jimi užívaného místa či provozovny.

Čl. 3.
Povinnosti zajišťování pořádku a čistoty veřejných prostranství

1. Za čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích odpovídají fyzické a právnické osoby, kterým tato odpovědnost vyplývá ze zákona a z této vyhlášky.
2. Fyzické nebo právnické osoby, které na veřejném prostranství pořádají sportovní, kulturní nebo jiné společenské akce, zodpovídají za jejich průběh, včetně zajištění řádné pořadatelské služby a zajištění čistoty a veřejného pořádku na veřejných prostranstvích obce dotčených těmito akcemi.
Toto ustanovení se vztahuje i na ochranu občanů před obtěžováním nepříznivými účinky hluku při konání veřejných hudebních produkcích, zejména v noční době.
3. ten, kdo znečistí nebo poškodí veřejné prostranství, je povinen ho neprodleně vyčistit, upravit nebo opravit na vlastní náklady. V případě, že tak neučiní, zajistí práce s tím spojené obec na náklady toho, kdo veřejné prostranství znečistil nebo poškodil.
4. Větve stromů a keřů, vyčnívající na veřejné prostranství, je povinen jejich vlastník udržovat tak, aby nepřekážely pohybu chodců a vozidel a nezhoršovaly rozhledové poměry křižovatek a směrových oblouků.
5. Vlastník, správce nebo uživatel nemovitosti, ze které by mohl spadnout sníh, led nebo předměty na veřejné prostranství, musí učinit takové opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví osob nebo škodám na majetku.

Čl. 4
Veřejná zeleň

1. Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory stromů, keřů, travnatých a květinových ploch a nádoby se zelení na místech veřejně přístupných bez ohledu na vlastníka. Součástí této zeleně jsou též příslušná doplňková zařízení jako lavičky, dětská hřiště, pískoviště, parčíky, pomníky apod.
2. Vlastníci nemovitostí, které mají charakter veřejné zeleně, jsou povinni tyto plochy uklízet a udržovat.
3. Na veřejné zeleni je zakázáno :
- jakékoliv poškozování veřejné zeleně s výjimkou nezbytných prací, které musí být předem povoleny majitelem nebo správcem,
- umísťování reklamních zařízení bez souhlasu obce,
- lepení, přibíjení nebo špendlení plakátů a různých oznámení nebo reklam na stromky,
- parkování a vjezdu vozidel na jakékoliv plochy veřejné zeleně, vypalování trávy a zakládání ohňů v rozporu se zákonem o požární ochraně.

Čl. 5
Noční klid

1. Nočním klidem se rozumí doba od 22.00hodin do 6.00 hodin ráno.
2. V době nočního klidu je zakázáno chovat se hlučně, zejména křičet, zpívat, hrát na hudební nástroje, pouštět hlasitě rádia, magnetofony, houkačky automobilů, jako i jiné nástroje a zařízení apod.

Čl. 6
Výjimky

1. Výjimku z ustanovení článku V. odstavce 1 může udělit Rada obce nebo jí pověřený orgán na žádost provozovatele, a to na pořádání konkrétně produkce nebo na určité časové období nepřesahující jeden rok. Žádost o udělení výjimky obsahuje :
a) jméno, příjmení a bydliště nebo název, IČO a sídlo provozovatele,
b) označení druhu produkce, doby a místa jejího konání,
c) předpokládaný počet účastníků produkce,
d) jméno, příjmení a bydliště osoby zodpovědné za zajištění pořadatelské služby.
2. Rada obce nebo jí pověřený orgán může udělení výjimky vázat na splnění jí stanovených podmínek, nutných k zajištění veřejného pořádku.
3. Dojde - li produkcí k narušení veřejného pořádku, může Rada obce nebo jí pověřený orgán výjimku udělenou na určité časové období odejmout.
4. Rozhodnutí Rady obce nebo jí pověřeného orgánu je konečné.

Čl. 7
Sankce při nedodržování této obecně závazné vyhlášky

Při porušení této obecně závazné vyhlášky lze uložit sankci dle zákona č. 200 / 1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Uložením sankce dle této vyhlášky není dotčeno právo na náhradu škody, která by nedodržováním této obecně závazné vyhlášky vznikla.

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění na úřední desce obecního úřadu v Šilheřovicích.

Mgr. Ludmila Janoschová,v.r.
Starostka obce

Karel Machala, v.r.
Starostka obce

Vyvěšeno: 1. 8. 2002
Sňato: 20.8.2002

DALŠÍ INFORMACE: Šilheřovice
Zveřejněno 03.07.2002 v 08:13 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa