POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Směrnice č . 2/2000
PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Obec Šilheřovice

Obsah:
1. Úvod
2. Zveřejňování informací, odpovědnost
3. Způsob a rozsah zveřejnění informací
4. Stanovení veřejných registrů
5. Stanovení doprovodných informací
6. Ochrana údajů
6.1. Ochrana utajovaných skutečností
6.2. Ochrana osobních údajů
6.3. Ochrana obchodního tajemství
6.4. Ochrana údajů o majetkových poměrech občanů
7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů
8. Povinnosti a postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací
9. Sazebník úhrad
10. Zpracování výroční zprávy
11. Přístup k předpisům
12. Závěrečná ustanovení
13. Přílohy

Obecní rada v Šilheřovicích vydává v souladu s § 45 písm. p / zákona č. 367 / 1990 Sb. o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis tato Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dále jen pravidla).

1.
Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Obecního úřadu v Šilheřovicích.

2.
Zveřejňování informací (obsah)

Obec Šilheřovice (dále jen obec) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:
a) informace o obci jako právnické osobě (viz příloha č. 2)
b) organizační strukturu obecního úřadu (viz příloha č. 3)
c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování obecního úřadu i orgánů obce (viz příloha č. 4)
d) postup úřadu při vyřizování žádosti (viz příloha č. 1)
e) přehled nejdůležitějších předpisů (viz příloha č. 5)
f) sazebník úhrad za poskytování informací (viz bod č. 9)
g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok (viz bod č. 10 pravidel).

Dalšími informacemi, které obec dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení obecní rady a obecního zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky a vnitřní předpisy, rozpočet obce na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s obecním rozpočtem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce v rámci kompetencí vymezených zákonem.

3.
Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:
a) na úřední desce - usnesení orgánů obce, obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce
b) na vývěskách rozmístěných po obci - informace
c) ve vlastním informačním zpravodaji - informace
d) na podatelně obecního úřadu - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře

4.
Stanovení veřejných registrů

Na obecním úřadu jsou vedeny a spravovány registry:
a) registr obyvatel
b) evidence přestupků
c) evidence samostatně hospodařících rolníků.
Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

5.
Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti

6.
Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.
6.1
Ochrana utajovaných skutečností

Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle § 2 odst. 9 zák. č. 148 / 1998 Sb. v platném znění starosta.
6.2
Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 256 / 1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem , jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.
6.3
Ochrana obchodního tajemství

Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 199 / 1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.
6.4
Ochrana údajů o majetkových poměrech

Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek sociální péče.

7.
Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

Za vnitřní pokyny a personální předpisy obecního úřadu dle § 11 odst. 1 písm a/ - - - zákona jsou zejména považovány:
- pokyny pro inventarizaci majetku
- požární a evakuační řád
- podpisový řád
- spisový řád
- pracovní náplně
- pravidla odměňování zaměstnanců

8.
Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem obecního úřadu v Šilheřovicích.
Písemné podané žádosti ( stejně tak i prostřednictvím faxu) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu a jsou předány k vyřízení příslušným zaměstnancům.
Z žádosti musí být zřejmé, komu je určena a kdo ji podává(jméno, příjmení, adresa u fyzické osoby, sídlo u právn. osoby).Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu výše citovaného zákona a proto se odloží.

Způsob vyřízení žádostí:
a) poskytnutím požadované informace písemně, nahlédnutím do spisu ( o tom bude učiněn záznam) , včetně možnosti pořídit si kopii ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písm. b) tohoto článku, ze závažných důvodů lze lhůtu prodloužit o 20 dnů. O prodloužení lhůty i o důvodech tohoto prodloužení musí být žadatel prokazatelně informován , a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace
b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, či jiným způsobem je nejasný obsah žádosti, bude žadatel vyzván ve lhůtě 7 dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti
c) v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu,bude žádost odložena, tato odůvodněná skutečnost bude žadateli sdělena do 3 dnů od podání jeho žádosti
Pokud povinný subjekt žádosti byť jen z části nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě 30 dnů rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost, jak uvedeno výše odloží. Toto rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona 106 / 99 Sb. se doručuje do vlastních rukou žadatele.
Jestliže povinný subjekt ve lhůtě výše uvedené neposkytl informace či nevydal rozhodnutí , má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým poskytnutí informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání informace.
Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní úpravou (zák. č. 123/98 Sb.).

9.
Odvolání

a) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí žádosti pro podání informace
b) Odvolání ve věcech samostatné působnosti se podává u Obecního úřadu v Šilheřovicích
c) Odvolání ve věcech výkonu přenesené působnosti se podává u Okresního úřadu prostřednictvím Obecního úřadu v Šilheřovicích
d) O odvolání proti rozhodnutí ve věci samostatné působnosti rozhoduje obecní zastupitelstvo
e) O odvolání proti rozhodnutí ve věci výkonu přenesené působnosti rozhoduje příslušný referát Okresního úřadu, jemuž bude odvolání předloženo
f) Odvolací orgán rozhodne do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil
g) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat
h) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem dle zákona o občanském soudním řízení.

10.
Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti /ústní i písemné/ je prováděno za úhradu. Výše úhrady za poskytnutí informace je stanovena:
a) Ústní poskytnutí informace je zdarma, pokud časový limit nepřesáhne 15 minut
b) Osobní náklady 50,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním a zpracováním informace
c) Materiálové náklady 1,40 Kč za jednu stranu pořizované fotokopie a 2,80 Kč za oboustrannou kopii formátu A4
d) Poštovní náklady hodnota poštovného dle platného ceníku
Překročí - li kalkulovaná výše úhrady částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výši úhrady.
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na podatelně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.

11.
Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje administrativní pracovník na základě údajů z evidence vedené na podatelně a předloží ji ke schválení obecní radě tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

12.
Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na podatelně obecního úřadu, kde může každý do nich nahlédnout. Obecně závazné vyhlášky obce a pravidla přijatá orgány obce jsou rovněž k nahlédnutí na podatelně obecního úřadu.

13.
Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje starosta. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.
Tato pravidla byla schválena na jednání obecní rady v Šilheřovicích dne 15. 2. 2000.

14.
Přílohy

Příloha č. 1 Informace o obci Šilheřovice
Příloha č. 2 Organizační struktura obecního úřadu
Příloha č. 3 Organizační řád orgánů obce
Příloha č. 4 Jednací řád Obecního zastupitelstva
Příloha č. 5 Podání opravných prostředků proti rozhodnutí rady obec. úřadu a orgánů obce
Příloha č. 6 Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce

Karel Machala
Místostostarosta obce

Mgr. Ludmila Janoschová
Starostka obce

Příloha č. 1 - Informace o obci Šilheřovice
Obec Šilheřovice ležící na území historického regionu Horního Slezska, na severovýchodě Moravy, je z větší poloviny obklopena přírodní rezervací pralesního typu zvanou Černý les, která ještě dnes připomíná skutečnost, že již v pozdní době kamenné asi 3000 let před n. l. zde lesní porosty převládaly a lidé zde žijící pracovali v lesích, jak také dosvědčují archeologické nálezy.
První písemnou zprávou o existenci Šilheřovic je listina z r. 1377 o rozdělení majetku opavského vévody Mikuláše II. mezi jeho 4 syny. Tehdy Šilheřovice držel Mikuláš Mšan, vladykové Janač, Mikuláš a Václav podle svého sídla v 15. století se tituloval přídomkem "ze Šilheřovic". Obec se stala sídlem panství, ke kterému příslušely vesnice Antošovice, Darkovice, Hať, Koblov a Markvartovice. Následně majiteli panství v 16. století a počátkem 17. století byli Bírkové z Násile, Stošové z Koutnic, Rotmberkové z Ketře, páni z Vrbna a hrabata Šlikové.
Mnohdy evangelická příslušnost majitelů způsobila, že na celém panství pevně zakořenila reformace. Pobělohorská protireformační opatření se míjela účinkem, zvláště když majiteli sousedního panství Chuchelná nadále byli evangelíci Lichnovští.
Tak se stalo, že Šilheřovice s panstvím získala jezuitská kolej v Opavě, proslulá tvrdou rekatolizací. Úsilí jezuitů bylo korunováno v roce 1713 postavením barokního kostela v Šilheřovicích . Po zrušení jezuitského řádu Šilheřovice získali nejprve Eichendorfové, kteří zde postavili na místě zaniklé tvrze zámek v romantickém historizujícím slohu, a posléze od roku 1848 Rotschildové, kteří spojili šilheřovické panství s hlučínským a hošťálkovickým, přičemž sídlo mělo v Šilheřovicích.
Škola se v obci připomíná již k roku 1662, ale vlastní školní budovu získala obec až v roce 1904, novostavbu pak roku 1951.
V roce 1918, po připojení k Československé republice, měly Šilheřovice rozlohu 2045 ha, 1569 obyvatel a 192 domů, 2 hájenky, 2 myslivny, dvůr a zámek s rozsáhlým anglickým parkem.
V době války sloužil zámek jako vojenský lazaret. Po válce zde našly domov řecké děti, které musely opustit svou vlast z politických důvodů a v době, kdy byly velké povodně na jižním Slovensku maďarské děti ze zatopených vesnic.
Následně zde bylo hornické učiliště a od roku 1967 do dnešní doby zde jsou vychováváni kuchaři, číšníci, cukráři, řezníci a prodavači. Od roku 1999 jsou učební obory rozšířeny ještě o holiče, kadeřníky a kosmetičky.
V současné době má obec 1502 obyvatel, 373 domů, její rozloha je 2166 ha. V rámci samosprávy provozuje provozuje obecní vodovod a v roce 1997 postavenou Čistírnu odpadních vod, do které je svedeno oddělnou splaškovou kanalizací přes 90 % odpadních vod. Obec je z 90 % zplynofikována.
Základní škola je rozdělena ve dvou budovách. První stupeň Základní školy a Mateřské škola jsou v rekonstruované historické budově, kterou postavili Rotschildové pro své zaměstnance v důchodu. V 98 hektarovém anglickém parku, založeném v létech 1820 - 30 Eichendorfy a rozšířeném Rotschildy je 18 jamkové golfové hřiště, které provozuje Golf Club TJ NH Ostrava.
V areálu parku jsou pohostinná zařízení, která provozuje místní Střední odborné učiliště a Hotelová škola Šilheřovice ( Zámek, Lovecký zámeček, Mléčnice, Zámecká restaurace),
Hotel Golf a Restaurace Rudolf II. Klub pro občerstvení a odpočinek golfistů a jejich hostů je v bývalé Rotschildově oranžerii. V obci jsou další restaurační zařízení Hospůdka u zastávky, restaurace a vinárna s názvem Pekárna, Pohostinství J. Martička. U posledních dvou se budují i ubytovací kapacity. Připravuje se otevření dalších dvou pohostinných zařízení. V Černém lese je komfortní ubytovací zařízení Lesní chata, kterou provozují Lesy Frýdek - Místek.
V obci jsou 4 prodejny potravin, drogistického zboží, prodejna s domácími potřebami, cykloservis, prodejna květin, tabákových výrobků, tiskovin a papírnictví, textilu a obuvi, holičství a kadeřnictví a kosmetika.
Zdravotnické služby zajišťují obvodní, zubní a dětské lékařky.
Milovníci cykloturistiky mohou využít propojení značených ostravských cykloturistických tras s cyklotrasou Hlučínsko a navázat na mezinárodní trasu Moravská brána vedoucí do Polska. Přechodem malého pohraničního styku Šilheřovice - Chalupki, který má nepřetržitý provoz i pro osobní automobily se dostanete do obcí Gminy Krzyzanowice, se kterou obec udržuje družební styky.
Příjemné procházky jsou v šilheřovickém parku i vycházky do okolí podle instalovaných turistických map v obci.
V mysliveckém světe jsou Šilheřovice známy Bažantnicí v Černém lese, kde se každoročně vyprodukují tisíce bažantů, které jsou na podzim vyhledávaným cílem místních i zahraničních lovců.

Příloha č. 2 - Organizační struktura Obecního úřadu v Šilheřovicích
Sídlo: Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Telefon: 069 / 50 54 120 (ústředna)
069 / 50 54 129 (starostka obce)
Fax: 069 / 50 54 120
E.mail: urad@cmail.cz
Starostka: Mgr. Ludmila Janoschová
Zástupce starosty: Karel Machala
Úřední hodiny:Po, St. : 8. 00 - 11. 00; 13.00 - 17. 00 hod.
Pracovní doba: Po, St. : 6. 00 - 17. 00
Út, Čt. : 6. 00 - 13. 00
Pá: 6. 00 - 12.00

Oblasti, které řídí starostka obce:
- Program rozvoje obce
- Územní plánování
- Majetkoprávní záležitosti obce
- Záležitosti obrany
- Školství
- Sociální a zdravotní oblast
- Kultura
- Personální otázky
- Životní prostředí
- Doprava
- Veřejný pořádek
Oblasti, které řídí zástupce starostky:
- Správa a údržba bytových a nebytových domů
- Požární a povodňová ochrana
- Vodní hospodářství ( vodovod, kanalizace a ČOV, vodní toky)
Organizační pracovnice:
- Podatelna
- Pokladna (včetně vybírání místních a správních poplatků, pronájmu obecního majetku, cestovné)
- Ohlašovna pobytu, přihlašování k pobytu
- Stavební agenda ( stavební povolení, ohlášení stavby, kolaudace)
- Agenda ochrany životního prostředí
- Záležitosti kultury (hlášení kulturních akcí, výherní hrací stroje, kulturní památky)
- Vojenská agenda
- Informace o katastrálních údajích
- Obecní zpravodaj
Ekonom obce:
- Účetnictví
- Rozpočet obce
- Mzdová agenda
- Fakturace
- Místní poplatky
- Inventarizace obecního majetku
- Bytový fond
- Ověřování podpisů a listin
- Sociální agenda
- Přestupková agenda
Správce vodního hospodářství:
- Správa vodovodního řádu (údržba, kvalita pitné vody)
- Správa kanalizace povrchových vod
- Správa splaškové kanalizace
- Vyjádření pro stavební řízení
- Správa ČOV
Technická údržba obce:
- Údržba veřejných prostranství v obci
- Údržba obecního majetku

Příloha č. 5- Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů obce
1) Opravné prostředky proti rozhodnutí obecní rady
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecní rady, která napadené rozhodnutí ve správním řízení (např. dle § 47 odst. 3, § 48 a § 50 zák. č. 367 / 90 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vydala a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření rady, která nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná obecní zastupitelstvo.
2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
O odvolání rozhoduje příslušný referát okresního úřadu.
3) Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím orgánů obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osobě, lze podat v souladu s § 247 a násl. Zákona č. 99 / 1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně s souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Příloha č. 6 : Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří:
- Zák .č. 367/1990 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů)
- Zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do obecních zastupitelstev ( ve znění pozd. předpisů)
- Zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
- Zák č. 200/1990 Sb., o přestupcích (ve znění pozdějších předpisů)
- Vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
- Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů)
- Zák. č. 138/1973 Sb., o vodách (ve znění pozdějších předpisů)
- Zák. č. 50/1976 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů (ve znění pozdějších předpisů)
- Zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů)
- Zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a toxikomaniemi (ve znění pozdějších předpisů)
- Zák. č. 116/1990 SB., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (ve znění pozdějších předpisů)
- Zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (ve znění pozd. předpisů)
- Zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství (ve znění pozd. předpisů)
- Zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ve znění pozd. předpisů)
- Zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
- Zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech (ve znění pozd. předpisů)
- Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ( ve znění pozd. předpisů)
- Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ( ve znění pozd. předpisů)
- Zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech (ve znění pozd. předpisů)
- Zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech ( ve znění pozd. předpisů)
- Zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ( ve znění pozd. předpisů)
- Zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ( ve znění pozd. předpisů)
- Zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody podpisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obec. úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady ( ve znění pozd. předpisů)
- Zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( ve znění pozd. předpisů)
- Nař. Vlády ČR o odměnách členů zastupitelstev

DALŠÍ INFORMACE: Šilheřovice
Zveřejněno 11.02.2003 v 14:48 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa