POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranu



Fulltext
 

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2003

Zastupitelstvo obce Rapotín schválilo dne 23.července 2003 pod bodem 1.5. Usnesení č. 3/2003 podle zákona č. 133/1985 Sb ., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů (§ 29 odst. 1 písm. o bod 1, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb., nařízení Olomouckého kraje č.1/2002 a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku o požárním řádu obce a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

POŽÁRNÍ ŘÁD

obce Rapotín

Článek 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Rapotín upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Článek 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Rapotín

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti odpovídá obec Rapotín, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna Hasičským záchranným sborem ( HZS )- útvar Šumperk, který doplňuje jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen "SDH") obce Rapotín podle přílohy č.1 této vyhlášky,

3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1. pověřuje obec Rapotín kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele SDH. Konkrétní určení osob a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Článek 3

Úkoly osob pověřených zabezpečením PO v obci Rapotín

Preventista PO obce:
- zpracovává plán preventivních požárních kontrol a provádí požární preventivní kontroly v objektech ve vlastnictví obce,
- navrhuje nápravná opatření pro odstranění závad, provádí odborné proškolení členů kontrolních skupin,
- vede stanovenou dokumentaci PO,
- vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je a výsledky předkládá obecnímu úřadu,
- dohlíží na ohlašovny požárů a místa, odkud lze hlásit požár (označení, vybavení, použitelnost)
- organizuje preventivně výchovnou činnost v obci :
a) propaguje a organizuje preventivně výchovnou činnost mezi občany (besedy, přednášky, praktické ukázky techniky PO pro školní mládež, informace o PO prostřednictvím místního tisku a místního vysílání TV)
b) v období se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů (topná sezóna, jarní období, sucho) informuje občany o nebezpečí a o preventivních opatřeních stanovených obcí.

Velitel jednotky PO obce:
- zpracovává plán odborné přípravy členů JPO obce ve spolupráci s HSZ kraje pro příslušné období (pravidelná příprava strojníků, školení řidičů, příprava členů užívající speciální techniku),

- udržuje akceschopnost jednotky PO obce,

- provádí a zajišťuje přípravu členů jednotky (praktický výcvik s technikou, pravidelné kondiční jízdy řidičů, výcvik v užívání osobní výstroje, výzbroje a ochranných pracovních prostředků),

- provádí a zajišťuje kontrolu požární techniky,

- spolupracuje s pracovníky OÚ při pravidelné inventarizaci svěřeného materiálu a techniky,

- zajišťuje pravidelnou účast členů JPO na lékařských prohlídkách (1 x za 2 roky),

- vede předepsanou dokumentaci PO obce o činnosti jednotky.

Článek 4

Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku PO obce

a) Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Jsou povinni zajišťovat, aby byly ve všech jejich činnostech respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy - zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č.172/2001Sb., k provedení zákona o PO, vyhl. MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhl. MV 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO a dalšími předpisy vztahující se k PO.

b) Povinnosti fyzických osob (občanů)
Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými předpisy, §17, §18 a §19, zákona ČNR č.133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 42, § 43 a §44 vyhl. MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci.

Základní povinnosti občanů:
1. Občané jsou povinni zachovávat potřebnou bdělost a opatrnost, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru.

2. Občané jsou dále povinni:
a) nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím, zejména ve stodolách, sýpkách, senících, garážích, na půdách, v blízkosti stohů a dozrávajícího obilí, na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím a ve skladištích hořlavých látek,

b) udržovat pořádek a čistotu na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany,

c) dbát na zvýšenou opatrnost při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami, hořlavými plyny a požárně nebezpečnými látkami, zejména s dusíkatými a fosforečnými hnojivy a nehašeným vápnem,

d) dodržovat zvýšenou opatrnost při uskladňování látek, které mají sklon k samovznícení, zejména uhlí, briket, slámy, sena a pravidelně kontrolovat jejich uskladnění,

e) v době sucha a sklizně obilí dbát se zvýšenou opatrností na zacházení s ohněm,

f) nevypalovat trávu a křoviny, nezapalovat hořlavý odpad na stráních, loukách a jiných pozemcích.

g) udržovat v dobrém technickém stavu topidla, krby, kouřovody a komínová tělesa, elektrické a plynové spotřebiče, zajišťovat pravidelné čištění komínů v objektech ve svém vlastnictví, nebo užívání,

h) instalovat a používat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem,

i) skladovat palivo a ukládat jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů, popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob, dbát na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové spotřebiče, jejichž technické provedení vyžaduje dozor, především spotřebiče bez automatické regulace udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu, vypínačům elektrického proudu, udržovat volné únikové cesty a chodby,

j) poskytnout pomoc při zdolávání požáru a učinit nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

k) uhasit vzniklý požár, je-li to možné, voláním "hoří" přivolat pomoc, provést nutná opatření k zamezení šíření požáru, ohlásit zjištěný požár místní ohlašovně požáru nebo na č. tel. 150 (okresní ohlašovna požárů).

3. Občan, který je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání (děti, mentálně postižení apod.), je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

4. Občan nesmí:
a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy (např.: elektro a svářečské práce),

b) poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany, označení ohlašoven požárů, hydrantů a zdrojů požární vody i jiná zařízení požární ochrany,

c) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO nebo zneužít linku tísňového volání,

d) provádět vypalování porostů.

Porušení uvedených povinností, pokud je naplněna skutková podstata přestupku se postihuje, podle § 78 zákona č. 133 /1985 Sb., pokutou až do výše 15 000,- Kč

Článek 5

Podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ( kulturní, prodejní a jiné akce)

1. Za akci s větším počtem osob lze považovat takovou, které se účastní více než 200 osob. V případě nižšího počtu účastníků záleží na zvážení obce.

2. Každý pořadatel organizující uvedenou akci je povinen na základě § 13 o PO ustanovit požární asistenční hlídku.

Tato hlídka je minimálně dvoučlenná a plní především tyto úkoly :
- seznámí se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objektem, dále zkontroluje zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena potřebná požárně bezpečnostní opatření,

- prověří akceschopnost prostředků pro hašení požárů a zařízení PO objektu,

- prověří možnost vyhlášení požárního poplachu, evakuace osob z objektu a přivolání pomoci,

- po dobu akce provádí preventivní požární dohled. Zejména kontroluje dodržování zásad PO a stav únikových cest a požárních prostředků i zařízení PO objektu,

- v případě vzniku požáru přivolá jednotku PO,

- provádí v případě vzniku požáru nutná opatření k záchraně ohrožených osob a zdolávání požáru,

- po ukončení akce provede kontrolu objektu a zaznamená zjištěné závady do písemného ohlášení akce.

3. V průběhu akce musí být každý člen požární asistenční hlídky označen na levém záloktí viditelnou červenou rukávovou páskou s označením "Požární hlídka" Pokud hlídku vykonává člen jednotky PO obce, doporučuje se tuto činnost vykonávat ve vycházkovém stejnokroji. Pořadatel akce je povinen písemně tuto požární asistenční hlídku jmenovitě nahlásit OÚ Rapotín nejméně pět pracovních dnů před konáním akce. Členové hlídky se během akce chovají důstojně a nesmí požívat alkoholické nápoje. Obec si vyhrazuje právo kontroly členů požární asistenční hlídky a jejich odborné připravenosti pro danou akci.

Článek 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)

Vodní tok Správce

Desná (1) Povodí Moravy s.p. Brno
Holubí potok (DVT 203) (2) ZVHS Ostrava,ÚP
Šumperk
Rejchartický potok (3) Lesy ČR s.p. Správa toků
Šumperk
Losinka (4) Lesy ČR s.p. Správa toků Šumperk

Náhony

Náhon VE Červený dvůr

Vodní nádrž správce
Vodní nádrž R1 Obec Rapotín(VÚCHS)

Vodohospodářský orgán:
Městský úřad Šumperk
tel 583 /392111
referát životního prostředí
Jesenická 31
787 01 Šumperk

c) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody, apod.)

- hydranty vodovodní sítě v obci - viz. příloha č. 2.

d) víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.)
- koupaliště Rapotín.

2. Obec zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná. Dohlíží, aby ve vyčleněných objektech obce, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky.

3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

4. Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává- li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Článek 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1. Obec Rapotín zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou "Ohlašovna požárů", "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla "150". Řád ohlašovny požáru viz. příloha č. 3.

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů:
Obecní úřad v pracovní době č. tel. 586/242280, 583/242665
Vrátnice hospodářství VÚCHS 603/895758, 583/392113
V.A.B. Rapotín s. r. o. 583/242364
Čech Josef, Lesní 498 583/242271
Vrátnice RapoSklo s.r.o., 583/389111

Dále jsou v obci místa kde lze ohlásit požár:
Veřejný telefonní automat na ul. Nové č.tel.: 583/200046
Veřejný telefonní automat na ul.Na Výsluní 583/242102
Veřejný telefonní automat na nám. Osvobození (u kostela) 583/242101
Veřejný telefonní automat na sídlišti u skláren 583/242100
Restaurace p. Jaroše na Nových Domkách 583/213967

Složky integrovaného záchranného systému
Městský úřad Šumperk č.tel.: 583/391111
Policie ČR- Okresní ředitelství, Šumperk 158, 156, 583/355111
Policie ČR- OO Velké Losiny 583/248420
Hasičský záchranářský sbor Olomouckého kraje, Šumperk 150, 583/212221
SDH Rapotín (Vladimír Čech) 583/242467
Okresní hygienická služba 583/215226
Nemocnice Šumperk 583/331111
Lékařská služba první pomoci 155
Okresní veterinární správa 583/214116
Horská služba Jeseníky - náčelník 583/214913 606/722352
Okresní štáb civilní obrany 583/324239 583/324240

Správci a provozovatelé inženýrských sítí
Severomoravská plynárenská a.s.,Šumperk č.tel: 583/312111
- hlášení poruch 583/1239

Severomoravská energetická a.s. (SEZ), a.s., Šumperk 583213400
- hlášení poruch 583/490130

Vodovody a kanalizace (ŠPVS a.s.) 583/317111

Český Telecom a.s. 800123456
- hlášení poruch 583/13129

Další důležitá telefonní čísla

RAPOS Rapotín, s.r.o. č.tel: 583/242363

ČEZ - PVR Dlouhé Stráně 583/235173

Skládka TDO Rapotín 583/212064

Sousední obce
Určená obec: Šumperk č.tel: 583/388411

Sousední obce
Nový Malín 583/241155
Rejchartice 583/242213
Sobotín - Petrov nad Desnou 583/237151
Velké Losiny 583/248422
Vikýřovice 583/21314

2. Ohlašovna požáru plní tyto úkoly:
- ohlašovna požáru přebírá zprávu o požáru, mimořádné události, nebo živelné pohromě. Zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost se jedná, jaký je její rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí,

- vyhlašuje požární poplach místní jednotce PO a postupuje podle poplachového plánu,

- oznamuje nahlášenou událost na HZS Šumperk podle řádu pro ohlašovnu požáru.

3. Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce PO se provádí následujícími způsoby:

a) sirénou - u sirén VAB a sklárny signál v délce 25 sekund tón, pak následuje 10 sec. pauza a opět 25 sec. tón. Tyto sirény spouští vrátný závodu.

Dále lze vyhlásit poplach přímo sirénou na budově OÚ Rapotín a budově hasičské zbrojnice na sídlišti u skláren tlačítky umístěnými na stěně těchto budov (po rozbití skla).

b) V případě poruchy sirén, prostřednictvím obecní televize, monitorovacího zařízení a spojek.V pracovní době OÚ Rapotín - spojky: úředníci OU. Mimo pracovní dobu prostřednictvím spojek - členové SDH.

Článek 8

Výpis z poplachového plánu okresu.

Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požáru podle poplachového plánu. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS Šumperk. Vyžádání součinnosti jednotek PO pro případ zdolávání požáru, mimořádných událostí a živelných pohrom lze provést přes operační středisko HZS Šumperk. Ohlašovna požáru předá zprávu o požáru okresní ohlašovně na telefonní číslo 150 a vyhlásí poplach místní jednotce PO. Svolání dalších jednotek zabezpečuje operační důstojník HZS Šumperk.

Článek 9

Sankce

Porušení této vyhlášky bude postihováno podle § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ohraně, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Tato OZV č.2/2003 nabývá účinnosti dne 8.8.2003. Současně ruší OZV č.2/99 ze dne 4.11.1999 Požární řád obce a to v plném rozsahu.

Příloha č. 1. k požárnímu řádu obce Rapotín

Dobrovolná jednotka požární ochrany obce Rapotín JPO V/2

- jednotku PO Rapotín tvoří požární družstvo viz. Členové jednotky SDH Rapotín - přehled údajů o spojení a vyrozumění,
- celkový početní stav odpovídá zařazení jednotky do IZS okresu Šumperk.

Vybavení obce požární technikou:
1)cisternová požární stříkačka CAS 25 - Š 706
2)dopravní automobil AVIA A 31 valník
3)přenosná motorová stříkačka PS 8
4)přenosná motorová stříkačka PS 12
5)čerpadlo Nautila KDFU 125/380
6)motorová pila H 365 SP
7)nafukovací člun RAFT

Jednotka PO je vybavena vysílačkami CB pro lepší koordinaci činnosti při zásahu a přesunu. Obec Rapotín ověřuje alespoň jednou ročně připravenost k zásahu vyhlášením cvičného poplachu jednotce, pokud doba jejich výjezdu nebyla ověřena skutečným výjezdem k požáru, nebo jinému zásahu. Po každé změně se provede aktualizace údajů o spojení a vyrozumění členů SDH Rapotín.

Pro akceschopnost jednotky PO obec zajistí:
- prostředky nezbytné pro provoz jednotky PO obce
- trvalou údržbu požární zbrojnice a zařízení pro potřeby PO
- potřebné zásoby pohonných hmot
- členům jednotky PO osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky
- vhodné prostory pro odbornou přípravu členů jednotky účast velitele, preventisty, strojníků, řidičů, případně dalších členů jednotky PO na odborné přípravě pořádané HZS Šumperk, příp. IZS Olomouckého kraje

- pro členy jednotky PO obce pravidelné preventivní lékařské prohlídky
- ostatní povinnosti dle § 29 zákona č. 67/2001 Sb.

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární
zbrojnice - sídliště Rapotín, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Příloha č. 2. k požárnímu řádu obce Rapotín

Popisky k hydrantům v obci Rapotín

H1 ul. Nová - Na konci ul. Nová v trávě na levé straně
H2 ul. Stará - Na křižovatce ulic Stará a U Splavu (2m. vpravo při vjezdu do ul. Staré)
H3 ul. Stará - V příkopě zatáčky (protažení roviny plotu z ul. Stará)
H4 ul. U Splavu - V dlažbě vchodu č. p. 630
H5 ul. U Lávky - Nadzemní v zahradě za živým plotem (proti lípě na parkovišti Vet. Muzeum Havlíček)
H6 ul. U Pomněnky - Na konci přístupové cesty ke Staníkům
H7 ul. U Lávky - Před polovinou zdí nájezdu na dřevěnou lávku do Vikýřovic
H8 ul. U Splavu - V trávě 2m od vjezdu do vrátnice VÚCHS Rapotín
H9 ul. U Splavu - Před č. p. 458
H10 ul. U Splavu - Na konci odbočky 1m od plotu ve středu nemovitosti č. p. 522 (Krikel)
H11 ul. Říční - Mezi cestou a řekou (proti levému plotu č. p. 16)
H12 ul. Říční - Mezi cestou a řekou (proti levému rohu domu č. p. 388
H80 ul. Výzkumníků - V příkopě před domem č. p. 374 (levý roh domu označen plot)
H13 ul. Výzkumníků - Označen 1m vysokou kovovou tyčí s cedulkou "Hydrant"
H14 ul. Výzkumníků - Označen 1m vysokou kovovou tyčí s cedulkou "Hydrant"
H15 ul. Polní - Označen na plotě nemovitosti č. p. 608
H16 ul. Polní - U kraje vozovky 10m od křižovatky
H17 ul. Polní - Označen 1m od plotu č. p. 64 na rohu nemovitosti p. Žváčka
H18 ul. Na Výsluní - 13 m za telefonní budkou a 5m od vozovky ul. Na Výsluní
H19 ul. Šumperská - U vrby zastávky ČSAD (směr Losiny) "U Ptáčka"
H20 ul. Šumperská - V příkopě 3m od vjezdu domu č. p. 483 označen kovovým sloupkem
H21 ul. U Cihelny - V trávě za vodárenským objektem 3m směrem do pole
H22 ul. Požárníků - Na kraji cesty mezi č. p. 372 a č. p. 219
H23 ul. Družstevní - Ve vozovce na křižovatce s odbočkou na ul. Šumperská (pila)
H24 ul. Družstevní - Ve vozovce před restauraci U Černíků
H25 ul. Družstevní - Na křižovatce s ul. Požárníků před č. p. 110 p. Neset Pavel
H26 ul. Družstevní - Ve vozovce před křížem u Rychty č. p. 112
H27 ul. Družstevní - Odbočka k Bořilům ve vozovce 15 m za mostkem u Kovaříků
H28 ul. Družstevní - Ve vozovce před č. p. 117 Bořilovi
H29 ul. Družstevní - Ve vozovce před č. p. 557
H30 ul. Družstevní - Ve vozovce u Modlitebny starokatolické církve
H31 ul. Družstevní - Odbočka ve vozovce před č.p. 380 p. Sitta
H32 ul. Družstevní - Ve vozovce křižovatky před obchodem Jahn - Kunčar
H33 ul. Družstevní - Cesta před č. p. 128 p. Dus
H34 nám Míru - V zahradě u Viktorínů u kaple sv. Michala
H35 nám. Míru - Ve vozovce před č. p. 134 Kocůrek Karel ze strany ul. Na Soutoku
H36 ul. Družstevní - Spojka s ul. Šumperská ve vozovce před č. p. 601 MUDr. Hudec
H37 ul. Šumperská - Spojka s ul. Družstevní ve vozovce před č. p. 331 p. Šťastný
H38 ul. Šumperská - Za křížem směrem k Fojtíkům proti nemovitosti č. p. 475
H39 ul. Šumperská - Na levé straně 10m od vjezdu na hřiště TJ Jiskra
H40 ul. Pod Bukovou - Ve vozovce křižovatky s ul. Šumperská
H41 ul. Pod Bukovou - Ve vozovce před č. p. 137
H81 ul. Šumperská - V zahradě č. p. 357 Zapletal Jaroslav
H42 ul. Lesní - Ve vozovce před č. p. 480 p. Glocar
H43 ul. Lesní - Ve vozovce mezi č. p. 502 a č. p. 498
H44 ul. Na Soutoku - Ve vozovce 8m za mostem přes Losinku
H45 ul. Na Soutoku - Ve vozovce uprostřed otočného prostoru na pravé straně sídliště
u kina
H46 ul. Na Soutoku - Ve vozovce před nemovitosti č. p. 141 p. Antonína Šefla
H47 ul. Na Soutoku - V louce 7m od rohu č. p. 148 a 7m od plotu nemovitosti
H48 ul. Jesenická - V trávě mezi domy č. p. 57 p. Matýs a č. p. 385 p. Jabůrek označen modrým sloupkem
H49 ul. Jesenická - Ve vozovce parkoviště na odbočce k Dudkovičům č. p. 204
H50 ul. Jesenická - Ve vozovce křižovatky odbočky k Damborským
H51 ul. Za Humny - Ve vozovce v zatáčce před nemovitostí č. p. 175 p. Dudkovič
H52 ul. Za Humny - Ve vozovce křižovatky s cestou k Peikertům
H53 ul. U Koupaliště - Ve vozovce vjezdu do nemovitosti č.p. 353 p. Navrátil
H54 ul. U Koupaliště - 3m od sklepního okna za domem č. p. 249
H55 ul. Jesenická sídliště - Mezi domy č. p. 547 a 548 4m od pravého rohu č. 547
H56 ul. Jesenická sídliště - V chodníku před druhým vchodem donu č. p. 540
H57 ul. Jesenická sídliště - mezi svobodárnou č. p. 533 a č. p. 529
H82 ul. Jesenická sídliště - u zadního vchodu do okálu č. p. 613
H58 ul. Jesenická - Vpravo u vjezdu do dvora č. p. 206
H59 ul. Jesenická - V rohu zahrady č. p. 256
H60 ul. Za Hutí - Mezi vozovkou a plotem před č. p. 299
H61 ul. Za Hutí - Mezi vozovkou a plotem před č. p. 315
H62 v poli
H62 až H78 vodovod Střelnice do osady Nové Domky

Mapa rozmístění vodních zdrojů v obci Rapotín
(Je součástí přílohy č. 2 k požárnímu řádu obce)

V Rapotíně dne 24.7. 2003

Ing. Ondřej Kopp
starosta obce

Příloha č. 3. k požárnímu řádu obce Rapotín

Ohlašovny požáru:
Vrátnice hospodářství VÚCHS Rapotín, ul.Výzkumníků 788 13 Vikýřovice
Číslo telefonu: 583/214101, 583/392111

VAB s. r. o., Rapotín, Šumperská 438, 788 13 Vikýřovice
Číslo telefonu: 583/242364

Vrátnice Raposklo s.r.o., Jesenická 210, 788 14 Rapotín
Číslo telefonu: 583/389111

Obecní úřad Rapotín, Družstevní 125, 788 14 Rapotín
Číslo telefonu: 583/242280, 583/242665

Čech Josef, Lesní 498, 788 14 Rapotín
Číslo telefonu: 583/242271

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU

Tento řád stanoví povinnosti ohlašovny požáru za účelem rychlého a správného převzetí hlášení o požáru (události), včasného vyhlášení požárního poplachu a zabezpečení další činnosti ohlašovny.

Výpis z poplachového plánu okresu Šumperk

Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požáru podle poplachového plánu. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS Šumperk. Vyžádání součinnosti jednotek PO pro případ zdolávání požáru, mimořádných událostí a živelných pohrom lze provést přes operační středisko HZS Šumperk. Ohlašovna požáru předá zprávu o požáru okresní ohlašovně na tel. číslo 150 a vyhlásí poplach místní jednotce SDH.

Svolání dalších jednotek zabezpečuje operační důstojník HZS Šumperk
Ohlašovna požáru: Vrátnice hospodářství VÚCHS Rapotín
Číslo telefonu: 583/ 214 101, 583/392 111

Základní povinnosti

1. Přijetí zprávy
- co hoří, jaký je rozsah požáru nebo události
- jsou-li zraněny nebo ohroženy osoby
- adresa události, popis místa, orientační body
- kdo požár (událost) hlásí, odkud, z jakého telefonního čísla
2. Ověření hlášení zpětným dotazem v případě, že je požár (událost) hlášen telefonem.
3. Ohlášení požáru (události) Operačnímu středisku HZS Šumperk na telefonní číslo 150.
4. Na pokyn Operačního střediska HZS okresu Šumperk provést vyhlášení požárního poplachu místní jednotce:
Telefonicky na čísle 242364 VAB Rapotín požádat o vyhlášení požárního poplachu jednotce SDH Rapotín. Poté uvědomit velitele SDH Rapotín o místu a rozsahu požáru (události) a vyhlášení poplachu jednotce SDH.

Při nefunkčnosti telefonu ihned informovat Ing. Ondřeje Koppa, Výzkumníků 267, o vzniklé události.

5. Potvrdit Operačnímu středisku HZS okresu Šumperk - na telefonní číslo 150 vyhlášení požárního poplachu a informování velitele SDH Rapotín.

V Rapotíně dne 24.7.2003

Ing. Ondřej Kopp
starosta obce

DALŠÍ INFORMACE: Zastupitelstvo obce Rapotín
Zveřejněno 23.07.2003 v 14:33 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa