POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 města Bojkovice

MĚSTO BOJKOVICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003
kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Bojkovice č. 5/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 30. 10. 2003 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Čl. 3 se nahrazuje novým zněním:

Sazbu poplatku tvoří
částka za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok 130,-- Kč;
částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 250,-- Kč na osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok.

Rozúčtování skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu podle skutečnosti roku 2002:

Svoz a ulož. SKO (kontejnery) = 357.285,- Kč / na 1 osobu = 75,50 Kč
Svoz a ulož. TDO (popelnice) = 1.818.514,- Kč / na 1 osobu = 384,50 Kč
----------------------------------------------------------------------------
Celkem 2.175.799,- Kč / na 1 osobu = 460,00 Kč

Poplatník podle čl. 2 ost. 2 je povinen platit poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu 380,-- Kč.

Čl. 2

Čl. 4 se nahrazuje novým zněním:
Poplatek je splatný bez vyměření jednou ročně a to vždy do konce měsíce května.

Čl. 3

Čl. 5 se nahrazuje novým zněním:
Od poplatku jsou osvobozeny osoby,

studující a pracující v cizině na základě předložení studijního průkazu nebo pracovního povolení;
s trvalým pobytem v cizině za účelem sloučení rodiny po předložení dokladu o trvalém pobytu v cizině;
které v příslušném kalendářním roce dosáhly věku 80 let;
děti narozené v příslušném kalendářním roce.
Zrušuje se odstavec 2 a 3.

Čl. 4

V čl. 6 se odstavec 1 nahrazuje novým zněním:
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

Čl. 5

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2004.

Mgr. Josef Landr, starosta

František Slavíček, místostarosta

Vyvěšeno: 5.11.2003
Sňato: 21.11.2003

Zveřejněno 19.12.2003 v 10:05 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa