POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 3/1992 o městské policii

Městské zastupitelstvo v Bojkovicích se usneslo dne 30. 6. 1992, podle § 36 odst. 1 písm. h a § 37 zák. č. 367/90 Sb., na této obecně závazné vyhlášce
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
článek 1
 1. Městské zastupitelstvo v Bojkovicích zřizuje k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku "městskou policii".
 2. Posláním městské policie je veřejně-prospěšná činnost na úseku veřejného pořádku. Své poslání plní především tím, že předchází protiprávnímu jednání fyzických a právnických osob, kterým je narušován veřejný pořádek nebo takovému jednání brání a ve vymezeném rozsahu je postihuje.
 3. Každý má právo obracet se na pracovníky městské policie (dále jen "strážník") se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkonů požadovanou pomoc poskytnout.
článek 2
 1. Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména:
  1. dohlížejí na dodržování obecně závazných předpisů k ochraně veřejného pořádku
  2. chrání bezpečnost osob a majetku
  3. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  4. odhalují a vyřizují přestupky spadající do jejich působnosti, ukládají a vybírají pokuty v blokovém řízení. V podrobnostech se řídí věcná a místní příslušnost městské policie podle zák. č. 200/90 Sb. o přestupcích
  5. upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.
 2. Městskou policii tvoří pracovníci (strážníci) k tomu určení městskou radou.
článek 3
ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
 1. Městskou policii řídí starosta
 2. Pro plnění některých povinností při řízení městské policie se zřizuje funkce velitele městské policie.
 • Velitel městské policie je jmenován městskou radou z řad strážníků městské policie a ze své činnosti je odpovědný starostovi.
 • městská rada svým nařízením vymezí rozsah působnosti, včetně stanovení odpovědnosti velitele městské policie.
článek 4
STRÁŽNÍCI
Strážníkem se může stát bezúhonný občan ČSFR starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinnosti a oprávnění podle zákona č. 553/91 Sb. a splňuje požadavky vyplývající z vyhlášky MV ČR č. 129/92 Sb.
článek 5
POVINNOSTI STRÁŽNÍKŮ
Strážník je povinen řídit se při plnění úkolů městské policie ústavou, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
článek 6
 1. Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem "městská policie", identifikačním číslem a názvem.
 2. Strážník, který neprokazuje při výkonu své pravomoci příslušnost k městské policii podle odst. 1 je povinen ji prokázat služebním průkazem.
článek 7
STEJNOKROJ STRÁŽNÍKA
Obuv - černá kožená (zimní, letní)
Kalhoty - černý tesil
Košile - bílá se znakem a názvem města na levém záloktí rukávu
Kravata - černá kožená
Bunda - černá kožená, se znakem města na levém záloktí rukávu a kovovvým odznakem "městská policie" na pravé straně prsou. Identifikační číslo je umístěno pod oznakem (v zimě).
Bunda - černá plátěná, se znakem města na levém záloktí rukávu a kovovým odznakem "městská policie" na pravé straně prsou. Identifikační číslo je umístěno pod oznakem (v létě).
Pokrývka - černá osmihranná brigadýrka s černým lesklým štítkem, kovovým odznakem a nápisem "městská policie.
Opasek - černý kožený (včetně pozdra na zbraň, střelivo a obušek).
Rukavice - černé kožené (v zimě).
článek 8
TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
 1. Stálé stanoviště (dále "strážnice") městské policie, jenž odpovídá technickým a hygienickým potřebám, určí městská rada svým nařízením.
 2. Strážnice je vně budovy na viditelném místě označena světelnou cedulí s nápisem "Městská policie Bojkovice" a znakem města.
 3. K plnění některých úkonů používá městská policie motorových prostředků.
 4. K zabezpečení potřebné úrovně řízení a dostupnosti strážníků používá městská policie krátkovlnných vysílaček.
 5. Podrobnosti vyplývající z odst. 2 až 4 stanoví starosta města svým nařízením.
článek 9
 1. Při provádění zákroků a úkonů k plnění MP je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného.
 2. Strážník je v pracovní době povinen provést zákrok nebo úkon nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek či jiný právní delikt a nebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
 3. Strážník je i mimo pracovní dobu povinen provést zákrok, popř. učinit jiná opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar Policie ČR, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.
článek 10
Strážník není povinen provést zákrok v plnění úkolů jestliže:
 1. je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují schopnost jeho jednání,
 2. k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a jestliže povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje,
 3. to vylučuje jeho zdravotní stav,
 4. by jeho provedení bylo v rozporu s opatřením Policie ČR nebo jiných ozbrojených bezpečnostních sborů.
článek 11
OPRÁVNĚNÍ STRÁŽNÍKŮ
Oprávnění strážníků vyplývají ze zák. č. 553/91 Sb. o obecní policii. Jsou to:
 1. oprávnění požadovat prokázání totožnosti
 2. oprávnění předvést osobu
 3. oprávnění odebrat zbraň
 4. oprávnění zakázat vstup na určená místa
 5. oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 6. oprávnění požadovat vysvětlení
 7. oprávnění odejmout věc
 8. oprávnění použití donucovacích prostředků
 9. oprávnění použití psa
 10. oprávnění použití služební zbraně
čláenk 12
 1. Oprávnění použít služební zbraně proti osobě dle Čl. 11 odst. 1 č. 10 je nejvýznamnějším právem strážníka. Při jeho případném uplatnění strážník postupuje přesně v souladu s § 20 odst. 1 písm. a, b, zák. č. 553/91 Sb.
 2. Závazná organizační pravidla při zacházení s krátkými kulovými zbraněmi Městského úřadu Bojkovice stanoví na základě zákona č. 147/83 Sb. ve znění zákona č. 49/1990 Sb. starosta města svým nařízením.
 3. Povolení k nošení zbraně strážníkům, vydává starosta města za předpokladu, že splňují požadavky, které vyplývají z vyhlášky č. 129/92 Sb., splňují podmínky stanovené zákonem č. 147/83 Sb., ve znění zákona č. 49/90 Sb., vyhlášky FMV č. 10/84 Sb. ve znění vyhlášky 264/90 Sb. a byl řádně poučen o použití služební zbraně.
článek 13
NÁHRADA ŠKODY
 1. Město odpovídá za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených touto vyhláškou. To neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.
 2. Město odpovídá za škodu osobně, která poskytla pomoc strážníkovi na jeho žádost nebo s jeho vědomím. Město se této odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobí-li si tuto škodu poškozený úmyslně.
 3. Město odpovídá za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odst. 2. Přitom se hradí skutečná škoda a to uvedením v předešlý stav. Není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i náhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.
 4. Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše nádrady podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků.
 5. Město odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí pokytnutou strážníkovi.
článek 14
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. 7. 1992. Zároveň se touto vyhláškou ruší vyhláška č. 1/1992 o zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

RNDr. Ladislav Kocman
starosta města

František Slavíček
zástupce starosty

Zveřejněno 31.10.2005 v 11:00 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa