ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 2/01 kterou se doplňuje vyhl č. 4/1993 o úz. plánu sídleního útvaru Bojkovice

Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 19. 12. 2000 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 6 tohoto plánu.

Na základě tété skutečnosti se Zastupitelstvo města Bojkovice usneslo dne 4. 4. 2001 vydat v souladu s ust. § 45 písm. l) zákona o obcích a ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o změnu č. 6 závazné části územního plánu.

Čl. I.

 1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemků v lokalitách č. 1 - 43 v katastrálním území Bojkovice, dle zpracovaného návrhu firmou Atelier RS Uh. Hradiště z 31. 8. 2000.
 2. vyhláška platí pro území uvedené v odst. 1 po dobu platnosti územního plánu sídleního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové územně plánovací dokumentace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
 3. Při výstavbě budou respektovány regulativy v daných lokalitách č. 1 - 43 k. ú. Bojkovice dle zpracovávaného návrhu firmou Atelier RS Uh. Hradiště z 31. 8. 2000 a stanoviska městského zastupitelstva Bojkovice ze dne 6. 6. 2000, že v kombinovaných zónách bude:
  • dodržováno pásmo hygienické ochrany
  • hlukové pásmo
  • požární zabezpečení
  • zásobování provozoven pouze v pracovní dny a sobotu od 6:00 do 22:00 hodin
  • podmínky dotčených orgánů budou uplatňovány prostřednictvím územního a stavebního řízení
 4. Veřejně prospěšná občanská vybavenost.
  V lokalitách č. 1, 2, 3, 13, 21, 22, 23 a 27 je výstavba veřejné občanské vybavenosti - místní obslužné komunikace s chodníkem, trasy vodovodu, kanalizace, plynovodu, elektrického vedení a spojovacího vedení.
  V lokalitě č. 36 je celá plocha řešena k asanaci.

Čl. II

 1. Všechny ostatní části schváleného územního plánu sídelního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změny.
 2. Výše popsaná změna bude vyznačena v územním plánu sídleního útvaru Bojkovice.
 3. tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení na úřední desce městského úřadu.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
místostarostka

Vyvěšeno: 6. 4. 2001

Sňato: 23. 4. 2001

Zveřejněno 03.11.2005 v 11:52 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa