POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 2/01 kterou se doplňuje vyhl č. 4/1993 o úz. plánu sídleního útvaru Bojkovice

Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 19. 12. 2000 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 6 tohoto plánu.

Na základě tété skutečnosti se Zastupitelstvo města Bojkovice usneslo dne 4. 4. 2001 vydat v souladu s ust. § 45 písm. l) zákona o obcích a ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o změnu č. 6 závazné části územního plánu.
Čl. I.
 1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemků v lokalitách č. 1 - 43 v katastrálním území Bojkovice, dle zpracovaného návrhu firmou Atelier RS Uh. Hradiště z 31. 8. 2000.
 2. vyhláška platí pro území uvedené v odst. 1 po dobu platnosti územního plánu sídleního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové územně plánovací dokumentace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
 3. Při výstavbě budou respektovány regulativy v daných lokalitách č. 1 - 43 k. ú. Bojkovice dle zpracovávaného návrhu firmou Atelier RS Uh. Hradiště z 31. 8. 2000 a stanoviska městského zastupitelstva Bojkovice ze dne 6. 6. 2000, že v kombinovaných zónách bude:
  • dodržováno pásmo hygienické ochrany
  • hlukové pásmo
  • požární zabezpečení
  • zásobování provozoven pouze v pracovní dny a sobotu od 6:00 do 22:00 hodin
  • podmínky dotčených orgánů budou uplatňovány prostřednictvím územního a stavebního řízení
 4. Veřejně prospěšná občanská vybavenost.
  V lokalitách č. 1, 2, 3, 13, 21, 22, 23 a 27 je výstavba veřejné občanské vybavenosti - místní obslužné komunikace s chodníkem, trasy vodovodu, kanalizace, plynovodu, elektrického vedení a spojovacího vedení.
  V lokalitě č. 36 je celá plocha řešena k asanaci.
Čl. II
 1. Všechny ostatní části schváleného územního plánu sídelního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změny.
 2. Výše popsaná změna bude vyznačena v územním plánu sídleního útvaru Bojkovice.
 3. tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení na úřední desce městského úřadu.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
místostarostka

Vyvěšeno: 6. 4. 2001
Sňato: 23. 4. 2001
Zveřejněno 03.11.2005 v 11:52 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa