POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 2/04, kterou se vyhlašuje 10. změna závazné části úz. plánu sídelního útvaru Bojkovice - Přečkovice

Zastupitelstvo město Bojkovice se na svém zasedání dne 16. 12. 2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, která doplňuje obecně závaznou vyhlášku města Bojkovice č. 4/1993 o územním plánu sídelního útvaru Bojkovice, ze dne 2. 11. 1993 v článku č. 9 - Funkční zonace obce.
Článek 1
Účel vyhlášky
Obecně závazná vyhláška stanová ztměnu a doplnění územního plánu o změně ve funkčním využití pozemků v katastrálním území Přečkovice v lokalitě "A1" na plochy pro bydlení - rodinné domy.
Řešené území je vyznačeno v návrhu změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Bojkovice - Přečkovice, která tvoří přílohu obecně závazné vyhlášky.
Současné využití je v lokalitě "A1" - sady a zahrady, veřejná zeleň, lesy a remízky.
Článek 2
Doba a rozsah platnosti
Obecně závazná vyhláška do doby schválení změny územního plánu sídelního útvaru Bojkovice - Přečkovice v dané lokalitě.
Článek 3
Závazné regulativy a limity
Regulační zásady a limity stanovené v článku č. 10 - Regulační zásady vyhlášky č. 4/1993 ze dne 2. 11. 1993 se doplňují pro uvedené lokality dle textové části změny - kapitoly D - Závazné části ve formě regulativů:
3/1 Urbanistická koncepce
Řešeným územím změny územního plánu je lokalita na jihozápadním okraji k. ú. Přečkovice.
Navrženou změnou nedochází ke změně urbanistické koncepce platného územního plánu sídelního útvaru.
ZÚP spočívá ve změně funkčního využití území:
 • sady a zahrady
 • veřejná zeleň, lesy a remízky
které se mění na:
plochy bydlení - RD
Lokalita má označení "A1".
3/2 Využití ploch a jejich uspořádání
Celá řešená plocha "A1" je určena pro bydlení v rodinných domcích s možností vybudování technického zázemí k bydlení.
Přípustné využití plochy:
 • vybudování rodinného domku
 • vybudování přípojek technické infrastruktury
 • vybudování garáže
 • vybudování technického zázemí RD (malá dílna, objekty pro pěstování drobných hospodářských zvířat)
 • výsadba zeleně, oplocení.
Podmíněné přípustné využití plochy:
 • vybudování sjezdu na místní komunikaci
 • výstavba bazénu
 • terénní úpravy
Nepřípustné využití plochy:
 • výstavba podnikatelských objektů, ubytoven, objektů občanské vybavenosti
 • výstavba objektů pro sport a rekreaci
 • vybudování jiných vodních ploch.
3/3 Limity využití území
Nově navrženým funkčním využitím území nebudou zájmy státu a CO.
Lokalita nepatří do vyhlášeného zátopového území.
V rámci změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Bojkovice - Přečkovice jsou tyto nové limity využití území:
- plochy pro bydlení - RD.
3/4 Vymezení zastavitelného území
V rámci změny územního plánu sídelního útvaru dojde k výstavbě v řešeném území (objekt pro bydlení - rodinný dům a jeho technické zázemí). Zastavitelné území pro stavbu RD je obecně vymezeno na jihovýchodě zastavěnou částí obce, na jihozápadě terénní vlnou se vzrostlou zelení (náletové dřeviny), na severovýchodě a severozápadě terasami v terénu. Hranice zastavitelného území je vyznačena v grafické části návrhu změny č. 10 - viz výkresy 01 až 03.
3/5 Koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady
Doprava
Řešené území je přístupné z místní komunikace, která odbočuje vpravo ze státní silnice II/496 Luhačovice - Bojkovice - Komňa ve směru na Bojkovice v jižní části místní části Přečkovice. Rodinný dům bude zpřístupněn sjezdem, který bude povolen v rámci územního řízení příslušným správním orgánem, který stanoví i podmínky realizace sjezdu.
Zásobování vodou
Po pravé straně místní komunikace, která odbočuje vpravo od silnice II/496 Luhačovice - Bojkovice - Komňa ve směru na Bojkovice v jižní části místní části Přečkovice, je navržen vodovodní řad. v případě jeho realizace lze řešené území připojit na vodovodní síť; jinak lze realizovat zásobování vodou z vlastní studny.
Odpadní vody
Čištění odpadních vod bude probíhat ve vlastní domovní ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou svedeny do stávající kanalizace, která vede tělese přilehlé místní komunikace. Místní část Přečkovice nemá možnost napojení na centrální ČOV.
Zásobování elektrickou energií
Napojením na stávající elektrickou síť NN v jižní části pozemku. při realizaci elektrické přípojky je nutné respektovat požadavky JmE.
Zásobování plynem
Neřeší se - v místní části Přečkovice není vybudovaný plynovod.
Spojovací zařízení
Napojení nového RD na místní síť TELECOMU je technicky dobře dostupné.
Nakládání s odpady
Likvidace odpadů bude probíhat zaužívanou formou v souladu s místní vyhláškou o odpadech a v souladu s ostatními právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.
3/6 Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jejich technické zajištění
V řešeném území nejsou výše uvedené plochy.
3/7 Územní systém ekologické stability
V řešeném území se nenachází žádné prvky územního systému ekologické stability a ty nejsou v rámci změny navrhovány.
3/8 Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, asanace nebo asanační úpravy
V rámci změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Bojkovice - Přečkovice nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby.
Rovněž nejsou požadovány asanace nebo asanační úpravy.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Odst. 1
Dokumentace změny č. 10 je v jednom vyhotovení uložena na Městském úřadu Bojkovice - stavebním úřadu, Městském úřadu v Uh. Brodě - odboru stavebního úřadu a územního plánování a krajském úřadu Zlínského kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu.
Odst. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
Bojkovice 16. 12. 2004

František Slavíček
místostarosta města

Mgr. Josef Langr
starosta

Vyvěšeno: 20. 12. 2004
Sňato: 5. 1. 2004
Příloha č. 1
Závazná část veřejně prospěšné stavby
V lokalitě "A 1"
 1. Urbanistická koncepce
 2. Řešeným územím změny územního plánu je lokalita na jihozápadním okraji k. ú. Přečkovice.
  Navrženou změnou nedochází ke změněn urbanistické koncepce platného územního plánu sídelního útvaru.
  ZÚP spočívá ve změně funkčního využití území:
  • sady a zahrady
  • veřejná zeleň, lesy a remízky,
  které se mění na plochy na bydlení - RD.
  Lokalita má označení "A1".
 3. Využití ploch a jejich uspořádání
 4. Celá řešená plocha "A1" je určena pro bydlení v rodinných domcích s možností vybudování technického zázemí k bydlení.
  Přípustné využití plochy
  vybudování rodinného domku
  vybudování přípojek technické infrastruktury
  vybudování garáže
  vybudování technického zázemí RD (malá dílna, objekty pro pěstování drobných hospodářských zvířat)
  výsadba zeleně
  Podmíněné přípustné využití plochy:
  vybudování sjezdu na místní komunikaci
  výstavba bazénu
  terénní úpravy
  Nepřípustné využití plochy:
  výstavba podnikatelských objektů, ubytoven, objektů občanské vybavenosti
  výstavba objektů pro sport a rekreaci
  vybudování vodních ploch.
 5. Limity využití území
 6. Nově navrženým funkčním využitím území nebudou dotčeny zájmy státu a CO.
  Lokalita nepatří do vyhlášeného zátopového území.
  V rámci změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Bojkovice - Přečkovice jsou tyto nové limity využití území - plochy pro bydlení - RD.
 7. Vymezení zastavitelného území
 8. V rámci zastavitelného územního plánu sídelního útvaru dojde k výstavbě v řešeném území (objekt pro bydlení - rodinný dům a jeho technické zázemí). Zastavitelné území pro stavbu RD je obecně vymezeno na jihovýchodě zastavěnou částí obce, na jihozápadě terénní vlnou se vzrostlou zelení (náletové dřeviny), na severovýchodě a severozápadě terasami v terénu. Hranice zastavitelného území je vyznačena v grafické části návrhu změny č. 10 - viz výkresy 01 až 03.
 9. Koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady
  • Doprava
  • Řešené území je přístupné z místní komunikace, která odbočuje vpravo ze státní silnice II/496 Luhačovice - Bojkovice - Komňa ve směru na Bojkovice v jižní části místní části Přečkovice.

   Rodinný dům bude zpřístupněn sjezdem, který bude povolen v rámci územního řízení příslušným správním orgánem, který stanoví i podmínky realizace sjezdu.
  • Zásobování pitnou vodou
  • Po pravé straně místní komunikace, která odbočuje vpravo od silnice II/496 Luhačovice - Bojkovice - Komňa ve směru na Bojkovice v jižní části místní části Přečkovice, je navržen vodovodní řad.

   V případě jeho realizace lze řešené území připojit na vodovodní síť: jinak lze realizovat zásobování vodou z vlastní studny.
  • Odpadní vody
  • Čistění odpadních vod bude probíhat ve vlastní domovní části ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou svedeny do stávající kanalizace, která vede v tělese přilehlé místní komunikace. Místní část Přečkovice nemá možnost napojení na centrální ČOV.
  • Zásobování elektrickou energií
  • Napojením na stávající elektrickou síť NN v jižní části pozemku. Při realizaci elektrické přípojky je nutné respektovat požadavky JmE.
  • Zásobování plynem
  • Neřeší se - v místní části Přečkovice není vybudovaný plynovod.
  • Spojovací zařízení
  • Napojení nového RD na místní síť TELECOMu je technicky dobře dostupné.
  • Nakládání s odpady
  Likvidace odpadů bude probíhat zaužívanou formou v souladu s místní vyhláškou o odpadech a v souladu s ostatními právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.
 10. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jejich technické zajištění
 11. V řešeném území se nejsou výše uvedené plochy.
 12. Územní systém ekologické stability
 13. V řešeném území se nenachází žádné prvky územního systému ekologické stability a ty ani nejsou v rámci změny navrhovány.
 14. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, asanace nebo asanační úpravy
V rámci změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Bojkovice - Přečkovice nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby.

Rovněž nejsou požadovány asanace nebo asanační úpravy.
Zveřejněno 06.12.2005 v 10:30 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa