POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 4/03 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 18. 12. 2003 usneslo vydat na základě ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Oddíl I.
Základní ustanovení
Čl. 1
 1. Město Bojkovice vybírá tyto místní poplatky:
  • poplatek ze psů
  • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  • poplatek za užívání veřejného prostranství
  • poplatek ze vstupného
 2. Výkon správy místních poplatků provádí Městský úřad v Bojkovicích (dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků postupuje podle zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanoveno jinak.
Oddíl II.
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15ti dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 4. Při plnění oznamovací povinnosti, je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
Čl. 5
Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této znánky je poplatník povinen nahlásit správci poplatku do 15ti dnů.
Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, v němž pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
 2. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, prodej, darování), poplatek se paltí i za započatý kalendářní měsíc.
Čl. 7
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za každého psa 240,- Kč
b) poživatelé starobního, invalidního a vdovského důchodu, který je jediným zdrojem příjmu za každého psa 120,- Kč
ČL. 8
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný nejpozději do 15. února příslušného roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
 3. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatý kalendářních měsíců.
Čl. 9
Osvobození
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
 • osoba nevidomá, bezmocná (vyhláška č. 284/1995 Sb. kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvlášního předpisu (zákon č. 100/1988 Sb o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů),
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 • osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvlášní předpis (zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znění pozdějších předpisů)
Oddíl III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl. 10
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.
Čl. 12
Plátce
Poplatek ve stanovené výši vybírá pro město ubytovatel, který je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla; tato osoba za poplatek ručí.
Čl. 13
Oznamovací povinnost
 1. Ubytovatel je povinen správci oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30ti dnů ode dne zahájení právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30ti dnů ode dne faktického poplatku ukončení činnosti, spočívající v poskytování přechodného ubytování.
 2. Při splnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení adresu místa pobytu nebo místo trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního průkazu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být přehledné a srozumitelné. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Čl. 14
Sazba poplatku
Poplatek činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 10,- Kč .
Čl. 15
Splatnost poplatku
Ubytovatel odvede poplatek správci poplatku nejpozději do deseti dnů po uplynutí každého čtvrtletí.
Čl. 16
Osvobození
Poplatku nepodléhají:
 • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci.
 • osoby maldší 18 let a starší 70 let nebo osoby na které náleží přídavyk na děti (výchovné - zák. č. 88/1968 Sb. o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
Oddíl IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 17
Předmět poplatku
 1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí, umístění skládek a vyhrazení trvalého parkovacího místa.
 2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.
Čl. 18
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou všechny místní komunikace včetně chodníků a veřejné zeleně a prostranství určená zákresem na mapách katastrálních území, které jsou přílohou této vyhlášky (příl. č. 1, 2, 3, 4).
Čl. 19
Poplatník
Poplatník za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 17.
Čl. 20
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písmeně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den, je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zajájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání a to před zahájením užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, ve kterém je poplatník povinen splnit oznamovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odst. 1 do 5 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.
 3. Při plnění oznamovací povinnosti je povinen poplatník sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl 21
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 17 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství bylo poplatníkem uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, položení dlažby, zrušení stánku apod.).
Čl. 22
Sazba poplatku
 1. Poplatek činí za každý m2 a každý i započatý den, při paušálních sazbách i za každý započatý měsíc, rok užívání prostranství:
  • za provádění výkopových prací za m2/den 5,- Kč
  • za umístění dočasné stavby sloužící k poskytování prodeje a služeb (např. PNS, rychlé občerstvení, ...)

   měsíční paušál za m2 120,- Kč
   roční paušál za m2 720,- Kč
  • za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb (např. prodej a služby aut, atánků, maringotky...)

   za m2/den 10,- Kč
   měsíční paušál za m2 120,- Kč
   roční paušál za m2 720,- Kč
  • za umístění stavebního zařízení a umístění skládek stavebního materiálu u staveb k nimž bylo vydáno stavební povolení a zabraná plocha nebude přesahovat 15 m2

   roční paušál 500,- Kč
  • za umístění reklamního zařízení

   za m2/den 10,- Kč
  • za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí

   za m2/den 2,- Kč
   zvýšená sazba za m2/den 5,- Kč
  • za umístění skládek všeho druhu kromě zmíněného u stavebního zař.

   za m2/den 3,- Kč
  • při trvalém vyhrazení parkovacího místa roční paušál

   za osobní auta aj. 500,- Kč
   nákladní auta, vlečky, aj. 1 500,- Kč
 2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účaly se poplatke neplatí.
Čl. 23
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný:
  • při používání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dnů je poplatek splatný předem tj. před započetím užívání najednou za celou přihlášenou dobu nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostrantství začalo.
  • poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den v příslušném týdnu či měsíci.
  • poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
 2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli, nebo státem uznávaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 24
Osvobození
 1. Poplatku nepodléhá:
  • vyhrazení tvrvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
  • vyhrazení trvalého parkovacího místa, které na základě rozhodnutí města vybudovali občané na vlastní náklady,
  • zabrání prostranství za účelem zásobování, stěhování, složení uhlí na dobu nejdéle 1 den.
 2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně neb ústně do protokolu:
  • ve lhůtě stanovené v Čl. 20 této vyhlášky
  • v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.
 3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
Oddíl V
Poplatek ze vstupného
Čl. 25
Předmět poplatku
 1. Poplatek ze vstupného se vybírá na kulturní, prodejní a reklamní akce, snížený o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
 2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.
Čl. 26
Vstupné
Vstupným se rozumí částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Čl. 27
Poplatník
Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Čl. 28
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen nejpozději do 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodin jejího konání a výši vstupného.
 2. Poplatník j epovinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněnžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 3. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o dań z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
 4. U akcí, jejichž výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.
Čl. 29
Sazba poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí:
pro kulturní akce 10%
pro reklamní a prodejní akce 20%
Čl. 30
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne pořádání akce.
Čl. 31
Osvobození
 1. Od poplatku jsou osvobozeny:
  • akce pořádané TJ Bojkovice, TJ SOKOL Bojkovice, SK Slovácká Viktoria Bojkovice
  • akce pořádané městem Bojkovice
  • akce pořádané DDM, zákl. uměleckou školou a školskými zařízeními, které jsou příspěvkovými organizacemi města či kraje.
 2. Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s oznamovací povinností podle čl. 28.
Oddíl VI.
Ustanovení společná
Čl. 32
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří město poplatke platebním výměrem. včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku uložit opakovaně pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.
Čl. 33
 1. Pokud polatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Byl-li pře uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně upozorněn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 34
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 35
Zrušuje se OZV č. 7/1996 o místních poplatcích a OZV č. 3/1999, kterou se doplňuje vyhl. č. 7/1996 o místních poplatcích.
Čl. 36
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2004.

Mgr. Josef Langr
starosta města

Květoslava Ogrodníková
místostarostka

Vyvěšeno: 19. 12. 2003
Sňato: 6. 1. 2004
Zveřejněno 21.11.2005 v 12:04 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa