ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 4/93 o Územním plánu sídleního útvaru BOJKOVIC

Obecní zastupitelstvo schválilo dne 2. 11. 1993 v souladu s § 36 odst. 1 pís. n) zákona ČNR o obcích č. 410/1992 Sb. návrh územního plánu sídleního útvaru Bojkovic.

Na základě této skutečnosti obecní rada obce Bojkovic vydává dle § 45 pís. l) téhož zákona

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek č. 1
Účel vyhlášky

 1. Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezuje lokální systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby.
 2. vyhláška určuje závazné části Územního plánu sídleního útvaru Bojkovic (dále jen územní plán) schváleného městským zastupitelstvem dne 2. 11. 1993.

Článek 2
Doba a rozsah platnosti

Vyhláška platí pro celé katastrální území města Bojkovic do schválení nové územně plánovací dokumentace, nejméně však do roku 2020.

Článek 3
Vymezení pojmů

 1. Závazné regulativy a limity jsou:
  • ochrana přírody
  • ochrana kulturních hodnot
  • ochranná pásma
  • koncepce dopravy
  • koncepce inž. sítí
  • funkční zonace obce
  • regulační zásady
 2. veřejně prospěšné stavby

Veřejnými a prospěšnými prospěšnými stavbami se rozumí stavby pro něž je možno podle § 108 odst. 2 pís. a) zák. č. 50/1970 Sb. (stavební zákon) pozemky vyvlastnit nebo vlastnická práva k těmto pozemkům omezit, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÉ REGULATIVY A LIMITY

Článek č. 4
Ochana přírody

Na pozemcích zahrnutých do územního systému ekologické stability je zakázáno umisťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, pro prům. a zem. výrobu stavby pro skladování a skládky odpadů.

Při respektování požadavků ochrany přírody a krajiny se připouští opravy a st. úpravy a st. úpravy stáv. objektů a úpravy vodních toků.

Na plochách vymezených ve výkresech rozborů a průzkumů a konceptu Vlekého územního celku CHKO Bílých karpat se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ek., stability na kultury s nižším stupněm. Dále na těchto plochách nelze provádět nepovolené poz. úpravy, těžbu nerostů, odvodňování pozemků a jiným způsobem závažně narušovat ekol. stabilizační funkci těchto ploch.

Článek 5
Ochrana kulturních hodnot

3220 - zámek s areálem
3220/1 zámek Nový Světlov
3220/2 socha sv. Dominika
3220/3 socha Panny Marie
3220/4 socha sv. Vincence
3220/5 park u zámku

3225 - kostel sv. Vavřince s areálem
3225/1 kostel sv. Vavřince
3225/1/a alianční znak
3225/2 kaplička
3225/3 kaplička

3230 - sloup Panny Marie
3231 - socha sv. Floriána
3232 - socha sv. Jana Nepomuckého
2974/1 - kaplička na Hr. Nivě
812, 816 ukřižování (u cesty na Krhov)
5436/4 - ukřižování (Nábřeží Svobody)
2052/2 - kaplička u cesty na Pitín
- 2 ks kamenných křížů u hlavní cesty na hřbitově
- litinový kříž Nad Drahami (u staré cesty do Krhova)

Článek č. 6
Ochranná pásma

Pozemky, na které zasahují ochranná pásma, se mohou využívat pouze způsobem, který není v rozporu s důvodem vyhlášení ochranného pásma.

Článek č. 7
Koncepce dopravy

Na pozemcích vymezených tras a ploch pro dopravu nesmí být umisťovány a povolovány nevostavby a přístavby stávajících staveb s výjimkou podzemních liniových staveb - dle studie Dopravního řešení, výkres č. 1 z května 1993.

Na tyto pozemky se vyhlásí stavební uzávěra.

Článek č. 8
Koncepce inž. sítí

Realizace inž. sítí bude probíhat v souladu se základní koncepcí územnícho plánu dle výkresů č. 4, 5 a 6.

Článek č. 9
Funkční zóna obce

Způsob užívání ploch a území musí odpovídat návrhu územního plánu.

Stavby a jiná opatření, které funkčnímu vymezení neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo povoleny. Funkční využití území a ploch je vymezeno ve výkresu č. 7 schváleného územního plánu.

Činnosti přípustné v dané zóně musí vyhovovat požadavkům hygienika dle výkresu č. 7 územ. plánu.

Článek č. 10
Regulační zásady

Stavební činnost v jednotlivých likalitách je regulována prvky určenými výkresem č. 2 schváleného územního plánu.

Jsou to:
stavební (uliční) čáry
výška podlaží
hranice ochrannéch pásem
rozhledové trojúhelníky

ČÁST TŘETÍ

Článek č. 11
Veřejně prospěšné stavby

V územním plánu se vymezují tyto veřejně prospěšné stavby, pro něž je možno vyvlastnit pozemky nebo vlastnická práva k těmto pozemkům omezit:

 1. Na úseku vodního hospodářství - viz výkres č. 4 přílohy SÚP (sběrače kanalizace ČOV)
 2. Zásobování plynem - viz výkres č. 5 (ulice Pitínská, Kosmákova, Potůček, Luhačovická, Fučíkova, Močidla).
 3. Zásobování elektrickou energií a telekomunikace včetně umístění trafostanice - viz výkres č. 6 přílohy SÚP.
 4. Koncepce dopravního řešení dle situace Dopravního řešení, č. výkresu 1, u května 1993.
 5. Poruchy pro výstavbu objektů Z 2, 3 (zdravotní služby)
 6. Plocha pro rozšíření hřbitova dle označení M6.
 7. Plochu pro rozšiřování tuhého domovního odpadu.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ

Článek č. 12

Případné změny a doplňky v územně plánovací dokumentaci schvaluje obecní zastupitelstvo po předchozím projednání s nadříezným orgánem úz. plánování.

Článek č. 13

Územní plán je uložen v jednom vyhotovení na Městském úřadě v Bojkovicích, v jednom vyhotovení na příslušném stavebním úřadě Bojkovice a v jednom vyhotovení na Okresním úřadě v Uh. Hradišti.

Všechny jmenované úřady jsou povinny se při své činnosti řídit tímto územním plánem a touto obecně závaznou vyhláškou.

Článek č. 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. 11. 1993.

V Bojkovicích 2. 11. 1993.

RNDr. Ladislav Kocman
starosta města

František Slavíček
zástupce starosty

Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa