POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 4/93 o Územním plánu sídleního útvaru BOJKOVIC

Obecní zastupitelstvo schválilo dne 2. 11. 1993 v souladu s § 36 odst. 1 pís. n) zákona ČNR o obcích č. 410/1992 Sb. návrh územního plánu sídleního útvaru Bojkovic.

Na základě této skutečnosti obecní rada obce Bojkovic vydává dle § 45 pís. l) téhož zákona
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek č. 1
Účel vyhlášky
 1. Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezuje lokální systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby.
 2. vyhláška určuje závazné části Územního plánu sídleního útvaru Bojkovic (dále jen územní plán) schváleného městským zastupitelstvem dne 2. 11. 1993.
Článek 2
Doba a rozsah platnosti
Vyhláška platí pro celé katastrální území města Bojkovic do schválení nové územně plánovací dokumentace, nejméně však do roku 2020.
Článek 3
Vymezení pojmů
 1. Závazné regulativy a limity jsou:
  • ochrana přírody
  • ochrana kulturních hodnot
  • ochranná pásma
  • koncepce dopravy
  • koncepce inž. sítí
  • funkční zonace obce
  • regulační zásady
 2. veřejně prospěšné stavby
Veřejnými a prospěšnými prospěšnými stavbami se rozumí stavby pro něž je možno podle § 108 odst. 2 pís. a) zák. č. 50/1970 Sb. (stavební zákon) pozemky vyvlastnit nebo vlastnická práva k těmto pozemkům omezit, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.
ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÉ REGULATIVY A LIMITY
Článek č. 4
Ochana přírody
Na pozemcích zahrnutých do územního systému ekologické stability je zakázáno umisťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, pro prům. a zem. výrobu stavby pro skladování a skládky odpadů.
Při respektování požadavků ochrany přírody a krajiny se připouští opravy a st. úpravy a st. úpravy stáv. objektů a úpravy vodních toků.
Na plochách vymezených ve výkresech rozborů a průzkumů a konceptu Vlekého územního celku CHKO Bílých karpat se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ek., stability na kultury s nižším stupněm. Dále na těchto plochách nelze provádět nepovolené poz. úpravy, těžbu nerostů, odvodňování pozemků a jiným způsobem závažně narušovat ekol. stabilizační funkci těchto ploch.
Článek 5
Ochrana kulturních hodnot
3220 - zámek s areálem
3220/1 zámek Nový Světlov
3220/2 socha sv. Dominika
3220/3 socha Panny Marie
3220/4 socha sv. Vincence
3220/5 park u zámku
3225 - kostel sv. Vavřince s areálem
3225/1 kostel sv. Vavřince
3225/1/a alianční znak
3225/2 kaplička
3225/3 kaplička
3230 - sloup Panny Marie
3231 - socha sv. Floriána
3232 - socha sv. Jana Nepomuckého
2974/1 - kaplička na Hr. Nivě
812, 816 ukřižování (u cesty na Krhov)
5436/4 - ukřižování (Nábřeží Svobody)
2052/2 - kaplička u cesty na Pitín
- 2 ks kamenných křížů u hlavní cesty na hřbitově
- litinový kříž Nad Drahami (u staré cesty do Krhova)
Článek č. 6
Ochranná pásma
Pozemky, na které zasahují ochranná pásma, se mohou využívat pouze způsobem, který není v rozporu s důvodem vyhlášení ochranného pásma.
Článek č. 7
Koncepce dopravy
Na pozemcích vymezených tras a ploch pro dopravu nesmí být umisťovány a povolovány nevostavby a přístavby stávajících staveb s výjimkou podzemních liniových staveb - dle studie Dopravního řešení, výkres č. 1 z května 1993.
Na tyto pozemky se vyhlásí stavební uzávěra.
Článek č. 8
Koncepce inž. sítí
Realizace inž. sítí bude probíhat v souladu se základní koncepcí územnícho plánu dle výkresů č. 4, 5 a 6.
Článek č. 9
Funkční zóna obce
Způsob užívání ploch a území musí odpovídat návrhu územního plánu.
Stavby a jiná opatření, které funkčnímu vymezení neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo povoleny. Funkční využití území a ploch je vymezeno ve výkresu č. 7 schváleného územního plánu.
Činnosti přípustné v dané zóně musí vyhovovat požadavkům hygienika dle výkresu č. 7 územ. plánu.
Článek č. 10
Regulační zásady
Stavební činnost v jednotlivých likalitách je regulována prvky určenými výkresem č. 2 schváleného územního plánu.
Jsou to:
stavební (uliční) čáry
výška podlaží
hranice ochrannéch pásem
rozhledové trojúhelníky
ČÁST TŘETÍ
Článek č. 11
Veřejně prospěšné stavby
V územním plánu se vymezují tyto veřejně prospěšné stavby, pro něž je možno vyvlastnit pozemky nebo vlastnická práva k těmto pozemkům omezit:
 1. Na úseku vodního hospodářství - viz výkres č. 4 přílohy SÚP (sběrače kanalizace ČOV)
 2. Zásobování plynem - viz výkres č. 5 (ulice Pitínská, Kosmákova, Potůček, Luhačovická, Fučíkova, Močidla).
 3. Zásobování elektrickou energií a telekomunikace včetně umístění trafostanice - viz výkres č. 6 přílohy SÚP.
 4. Koncepce dopravního řešení dle situace Dopravního řešení, č. výkresu 1, u května 1993.
 5. Poruchy pro výstavbu objektů Z 2, 3 (zdravotní služby)
 6. Plocha pro rozšíření hřbitova dle označení M6.
 7. Plochu pro rozšiřování tuhého domovního odpadu.
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ
Článek č. 12
Případné změny a doplňky v územně plánovací dokumentaci schvaluje obecní zastupitelstvo po předchozím projednání s nadříezným orgánem úz. plánování.
Článek č. 13
Územní plán je uložen v jednom vyhotovení na Městském úřadě v Bojkovicích, v jednom vyhotovení na příslušném stavebním úřadě Bojkovice a v jednom vyhotovení na Okresním úřadě v Uh. Hradišti.
Všechny jmenované úřady jsou povinny se při své činnosti řídit tímto územním plánem a touto obecně závaznou vyhláškou.
Článek č. 14
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. 11. 1993.

V Bojkovicích 2. 11. 1993.

RNDr. Ladislav Kocman
starosta města

František Slavíček
zástupce starosty

Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa