POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 2/00 kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o územ. plánu síd. útvaru Bojkovice

Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 14. 3. 2000 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 4 tohoto plánu.

Na základě tété skutečnosti se Městská rada města Bojkovice usnesla vydat v souladu s ust. § 45 písm. l) zákona o obcích a ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o změnu č. 4 závazné části územního plánu.
Čl. I
 1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemků č. 659, 3722/2 a 3732/2 Bojkovice v lokalitě "U kláštera".
 2. Vyhláška platí pro území uvedené v odst. 1 po dobu platnosti územního plánu sídleního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové úzmně plánovací dokumenstace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
 3. Bude dodržováno:
  - pásmo hygienické ochrany
  - hlukové pásmo
  - požární zabezpečení
 4. Zásobování provozovny bude v pracovní dny a sobotu od 6:00 - 22:00 hodin.
 5. Bude řešeno parkování vozidel nejen pro stávající podnikatelský areál, ale i pro případné rozšíření podnikových aktivit.
 6. Provozovatel podnikového areálu zajistí zpracování "hlukové studie" a tuto předloží k odsouhlasení Okrasnímu hygienikovi.
Čl. II
 1. Všechny ostatní části schváleného územního plánu sídleního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změny.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení na úřední desce městského úřadu.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
zástupkyně starosty

Vyvěšeno: 16. 3. 2000
Sňato: 3. 4. 2000
Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa