ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 2/00 kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o územ. plánu síd. útvaru Bojkovice

Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 14. 3. 2000 v souladu s ust. § 36 odst. 1 písmene n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 4 tohoto plánu.

Na základě tété skutečnosti se Městská rada města Bojkovice usnesla vydat v souladu s ust. § 45 písm. l) zákona o obcích a ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o změnu č. 4 závazné části územního plánu.

Čl. I

 1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemků č. 659, 3722/2 a 3732/2 Bojkovice v lokalitě "U kláštera".
 2. Vyhláška platí pro území uvedené v odst. 1 po dobu platnosti územního plánu sídleního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové úzmně plánovací dokumenstace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
 3. Bude dodržováno:
  - pásmo hygienické ochrany
  - hlukové pásmo
  - požární zabezpečení
 4. Zásobování provozovny bude v pracovní dny a sobotu od 6:00 - 22:00 hodin.
 5. Bude řešeno parkování vozidel nejen pro stávající podnikatelský areál, ale i pro případné rozšíření podnikových aktivit.
 6. Provozovatel podnikového areálu zajistí zpracování "hlukové studie" a tuto předloží k odsouhlasení Okrasnímu hygienikovi.

Čl. II

 1. Všechny ostatní části schváleného územního plánu sídleního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změny.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení na úřední desce městského úřadu.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
zástupkyně starosty

Vyvěšeno: 16. 3. 2000

Sňato: 3. 4. 2000

Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa