POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 1/01 o prodeji budov a bytů z majetku města

Zastupitelstvo Města Bojkovice se usneslo dne 4. 4. 2001 v souladu s ust. čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR, s ust. § 84 odst. 2 písm. i) Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. I
Předmět prodeje
 1. Vyhláška o prodeji budov a bytů z majteku města stanoví pravidla převodu obytných domů z majetku města a pozemků, které s nimi tvoří funkční celek, jiným osobám. Zásady této vyhlášky jsou závazné pro všechny orgány města a subjekty, které budou pověřeny výkonem prodeje.
 2. Předmětem prodeje jsou:
  a) bytové domy
  b) byty dle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění
  c) pozemky zastavěné těmito domy
  d) rodinné domky
Čl. II
Vymezení pojmů
 1. Oprávněný nájemce - fyzická osoba, zletilý občan ČR, na základě nájemní smlouvy a tento nájemce byt skutečně sám užívá k bydlení, řádně platí nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu.
 2. Společné části domu - části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádleny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, elektřiny, plynu, společné tlevizní antény atd.
 3. Podlahová plocha bytu - podlahová plocha všech místností bytu včetně místností, které tvoří příslušenství bytu.
Čl. III
Výběr domů
Domy určené k prodeji navrhuje zastupitelstvu města odbor bytového a místního hospodářství a komise pro prodej bytů. Zastupitelstvo města rozhodne o návrhu hlasováním po předchozím projednání v radě města.
Čl. IV
Zveřejnění
Město zveřejní záměr prodat konkrétní domy na úřední desce a současně vyzve písemnou formou všechny nájemce bytů, aby se k tomuto návrhu vyjádřili ve lhůtě 90 dnů a to způsobem:
 • mám zájem koupit dům společně s dalšími nájemci ve formě společného vlastnictví
 • mám zájem koupit celý dům
 • nemám zájem o koupi
Čl. V
Postup při prodeji
 1. Prodávajícím je město Bojkovice. Realizací prodeje je pověřen odbor živnostenský a majetkový a komise pro prodej bytů.
 2. Po skončení lhůty dle čl. 4 odst. 1 vyhodnotí komise pro prodej bytů došlé žádosti podle následujícíh pravidel s předností koupě v pořadí uvedeném v odst. 4.
 3. Přednostní právo na odkoupení bytového domu náleží:
  • nadpolovičnímu společenství oprávněných nájemníků
  • podpolovičnímu společenství oprávněných nájemníků
  • jednomu oprávněnému nájemci
  • jiné fyzické nebo právnické osobě
 4. V případě více nájemců o odkoupení dle odst. 4 písm. c) se prodej uskuteční aukcí mezi oprávněnými žadateli a vyvolávací cenou domu bude cena daná čl. 7. V případě více zájemců o odkoupení domu dle odst. 4 písm. d) se prodej uskuteční aukcí mezi oprávněnými žadateli a vyvolávací cenou domu bude cena daná čl. 7.
Čl. VI
Způsob prodeje
 1. Odprodej jednotlivých bytů dle zák. č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) ve znění pozdějších předpisů oprávněným nájemcům (za podmínky odprodeje všech bytů v bytovém domě).
 2. Odprodej celého domu:
  a) právnické osobě utvořené ze stávajících oprávněných nájemců
  b) fyzické osobě ze současných nájemců
  c) jiné fyzické či právnické osobě
Čl. VII
Stanovení ceny
 1. Cena bude stanovena znaleckým posudkem dle předpisů platných k datu převodu.
 2. Prodejní cena bytu je určena dle vzorce:
  C = (CZP * K1) + CV
  kde:

  C = prodejní cena
  CZP = cena stanovená znaleckým posudkem podle platné vyhlášky na oceňování nemovitostí k datu doručení nabídky na odkoupení, jako podíl z ceny podlahové plochy k celkové podlahové ploše domu
  K1 = koeficient stanovený zastupitelstvem města ke dni rozhodnutí o prodeji bytového domu nebo bytu
  CV = cena vybavení
Čl. VIII
Úhrada prodejní ceny
 1. V plné výši před podpisem kupní smlouvy - poskytnutá sleva 10 % z prodejní ceny.
 2. ve výši min. 20 % prodejní ceny před podpisem kupní smlouvy
  • s uhrazením doplatku do výše prodejní ceny do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy - poskytnutá sleva 5 % z prodejní ceny
  • s uhrazením doplatku do výše prodejní ceny do tří let od podpisu kupní smlouvy - beze slevy
 3. V případě úhrady prodjení ceny dle odst. 2 v kupní smlouvě zřízeno zástavní právo ve prospěch města.
Čl. IX
Závěrečná ustanovení
 1. ve zvlášť odůvodněných případech může komise pro prodej bytů předložit zastupitelstvu města návrh na převod nemovitostí způsobem, který neodpovícá těmto zásadám.
 2. Konkrétní cenová nabídka bude zaslána oprávněnému nájemci po zpracování znaleckého posudku.
 3. Vlastnictví k převáděné nemovitosti přejde na kupujícího dnem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán po zaplacení zálohy kupní ceny min. 20 % kupní ceny.
Čl. X
Zrušuje se vyhláška města Bojkovice č. 2/1996 a vyhl. č. 4/1999.
Čl. XI
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
místostarostka

Vyvěšeno: 6. 4. 2001
Sňato: 23. 4. 2001
Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa