ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 2/02 kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o územním plánu sídleního útvaru Bojkovice

Městké zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 úz. plán sídleního útvaru Bojkovice a dne 12. 7. 2000 v souladu s ust. § 84 odst. 2 pís. b) zák. č. 12/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním návrhu zadání změny č. 8 územního plánu síd. útvaru Bojkovice.

Na základě této skutečnosti se Zastupitelstvo města Bojkoviceusneslo dne 13. 8. 2002 vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. i) a § 12 odst. 1, 2 zák. o obcích a ust. § 29 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhláška č. 4/1993 o změnu č. 8 závazné části územního plánu sídelního útvaru Bojkovice.

Čl. I

 1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemků v katastrálním území Bojkovice na plochy zeleň, zrušení navrhované trasy dopravního propojení státní silnice s rezervní plochou pro bydlení, vymezení plochy pro výrobu, bydlení a administrativu, rozšíření tlumící zeleně, vymezení plochy pro skladování, manipulaci a zásobování a upřesnění dopravní obslužnosti na parcelách č. 685/, 3706/6, 3722/2, 1536, 659, 1565, 1535, 1571, 3722/3, 3732/2 a 3743/1.
 2. vyhláška platí pro území uvedené v odst. 1 po dobu platnosti územního plánu sídelního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové územně plánovací dokumentace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
 3. Základní regulační prvky pro plochy pro výrobu, skladování a manipulaci:
  • hranice zastavitelného území pro jednotlivé typy využití území je vyznačena ve výkresové dokumentaci
  • provoz výrobního areálu nesmí negativně ovlivňovat sousední plochy pro bydlení
  • provoz vysokozdvižného vozíku omezit na max. dobu 78 minut v denní době od 6:00 do 22:00 hodin.
  • manipulaci s materiálem ve venkovním prostoru omezit pouze na denní dobu od 6:00 do 22:00 hodin
  • při běžném provozu musí být okna, dveře a vrata zavřeny
  • bude dodržován návrh ochranného pásma výrobního a podnikatelského areálu
  • dopravní obslužnost celé zóny bude řešena napojením na dva vjezdy na státní silnici III/49515, vyznačené v grafické příloze
  • horní vjezd bude sloužit pro zásobování. Nakládka a vykládka vozidel nebude probíhat na státní komunikaci
  • výrobní areál bude odcloněn od okolí plným plotem a zelení
  • na vymezených plochách pro výrobu budou dodržovány podmínky platné pro kombinované zóny na území města
 4. Veřejně praspěšné stavby a sanační úpravy:
  v rámci území, řešeného ve změně č. 8 nejsou navrženy do kategorie veřejně prospěšných staveb žádné stavby. Podmiňující veřejně prospěšnou stavbou plochy pro bydlení je vybudování místní komunikace a technické infrastruktury pod řešeným územím (změna č. 6, lokality č. 12, 13) - není součástí této změny.

Čl. II.

 1. Všechny ostatní části schváleného územního plánu sídelního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změny.
 2. Výše popsaná změna bude vyznačena v územním plánu sídelního útvaru Bojkovice.
 3. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení na úřední desce městského úřadu.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
místostarostka

Vyvěšeno: 20. 8. 2002

Sňato: 5. 9. 2002

Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa