POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 2/02 kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o územním plánu sídleního útvaru Bojkovice

Městké zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 úz. plán sídleního útvaru Bojkovice a dne 12. 7. 2000 v souladu s ust. § 84 odst. 2 pís. b) zák. č. 12/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním návrhu zadání změny č. 8 územního plánu síd. útvaru Bojkovice.

Na základě této skutečnosti se Zastupitelstvo města Bojkoviceusneslo dne 13. 8. 2002 vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. i) a § 12 odst. 1, 2 zák. o obcích a ust. § 29 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhláška č. 4/1993 o změnu č. 8 závazné části územního plánu sídelního útvaru Bojkovice.
Čl. I
 1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemků v katastrálním území Bojkovice na plochy zeleň, zrušení navrhované trasy dopravního propojení státní silnice s rezervní plochou pro bydlení, vymezení plochy pro výrobu, bydlení a administrativu, rozšíření tlumící zeleně, vymezení plochy pro skladování, manipulaci a zásobování a upřesnění dopravní obslužnosti na parcelách č. 685/, 3706/6, 3722/2, 1536, 659, 1565, 1535, 1571, 3722/3, 3732/2 a 3743/1.
 2. vyhláška platí pro území uvedené v odst. 1 po dobu platnosti územního plánu sídelního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové územně plánovací dokumentace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
 3. Základní regulační prvky pro plochy pro výrobu, skladování a manipulaci:
  • hranice zastavitelného území pro jednotlivé typy využití území je vyznačena ve výkresové dokumentaci
  • provoz výrobního areálu nesmí negativně ovlivňovat sousední plochy pro bydlení
  • provoz vysokozdvižného vozíku omezit na max. dobu 78 minut v denní době od 6:00 do 22:00 hodin.
  • manipulaci s materiálem ve venkovním prostoru omezit pouze na denní dobu od 6:00 do 22:00 hodin
  • při běžném provozu musí být okna, dveře a vrata zavřeny
  • bude dodržován návrh ochranného pásma výrobního a podnikatelského areálu
  • dopravní obslužnost celé zóny bude řešena napojením na dva vjezdy na státní silnici III/49515, vyznačené v grafické příloze
  • horní vjezd bude sloužit pro zásobování. Nakládka a vykládka vozidel nebude probíhat na státní komunikaci
  • výrobní areál bude odcloněn od okolí plným plotem a zelení
  • na vymezených plochách pro výrobu budou dodržovány podmínky platné pro kombinované zóny na území města
 4. Veřejně praspěšné stavby a sanační úpravy:
  v rámci území, řešeného ve změně č. 8 nejsou navrženy do kategorie veřejně prospěšných staveb žádné stavby. Podmiňující veřejně prospěšnou stavbou plochy pro bydlení je vybudování místní komunikace a technické infrastruktury pod řešeným územím (změna č. 6, lokality č. 12, 13) - není součástí této změny.
Čl. II.
 1. Všechny ostatní části schváleného územního plánu sídelního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změny.
 2. Výše popsaná změna bude vyznačena v územním plánu sídelního útvaru Bojkovice.
 3. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení na úřední desce městského úřadu.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
místostarostka

Vyvěšeno: 20. 8. 2002
Sňato: 5. 9. 2002
Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa