ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 3/02 kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o územním plánu sídelního útvaru Bojkovice

Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 6. 6. 2000 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním návrhu zadání změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Bojkovice.

Na základě této skutečnosti se Zastupitelstvo města Bojkovice usneslo dne 13. 8. 2002 vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. i) a § 1, 2 zákona o obcích a ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhláškou, kterou se doplňuje vyhláška č. 4/1993 o změnu č. 9 závazné části územního plánu sídelního útvaru Bojkovice.

Čl. I

 1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemků v katastrálním území Bojkovice na plochy pro bydlení, rekreaci a zeleň na parcelách č. 393/7, 3939/11, 3870, 3867, 3859, 3856, 3857/1, 3847, 3846, 3831/1, 3821/2, 3831, 3824, 3789, 3795, 1484, 3789/36, 3789/33, 3789/34, 3789/37, 3814/1, 3817, 3789/32, 3789/16, 3789/31, 3789/22, 3789/6, 3789/15, 3789/30, 3789/5, 3789/21, 3789/14, 3789/29, 3789/12, 3789/13, 3789/28, 3789/11, 3789/27, 3789/4, 3789/20, 3789/10, 3789/26, 3789/3, 3789/19, 3789/9, 3789/24, 3789/2, 3789/18, 3760, 3789/7, 3789/23, 3762, 3756, 3758, 3749, 3746, 3748, 3739, 3741, 3734, 3736, 3729, 3725, 3720, 3717, 3712, 3709/1, 3709/2, 3703, 3705, 3696, 3700, 3699/1, 3699/2, 3691, 3692, 3688, 3683, 3680, 3677, 3674, 3671, 3668, 3665, 3664, 5375/3, 3695, 3685, 3684, 3697, 3678, 3673, 3672, 3667, 3666 a částečně 3710/2.
 2. Vyhláška platí pro území uvedené v dost. 1 po dobu platnosti územního plánu sídleního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové územně plánovací dokumentace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
 3. Při výstavbě budou respektovány základní regulační prvky:
  • stavební čára samostatně stojících rekreačních objektů a RD bude 8 až 20 m od okraje navrhované místní obslužné silnice (umožní se tak rozptýlená výstavba s dostatečnými výhledy).
  • způsob zastřešení - sedlová střecha, hlavní hřeben kolmý k ose komunikace
  • odstupové vzdálenosti podle zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (pro objekty pro individuální rekreaci i bydlení stejné odstupové vzdálenosti jako pro RD)
  • zpracovatel změny doporučuje před započetím výstavby vypracovat podrobnou urbanistickou studii rpo dořešení všech potřebných vztahů a vazeb (především z hlediska dopravní obsluhy a funkční techniské infrastruktury).
 4. Veřejně prospěšné stavby a sanační úpravy:
  a) komunikace
  b) chodníky
  c) vodovod
  d) kanalizace
  e) plynovod
  f) elektrické vedení a trafostanice

Čl. II

 1. Všechny ostatní části schváleného územního plánu sídelního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změny.
 2. Výše popsaná změna bude vyznačena v územním plánu sídelního útvaru Bojkovice.
 3. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dne následujícím po dni vyhlášení na úřední desce městského úřadu.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
místostarostka

Vyvěšeno: 20. 8. 2002

Sňato: 5. 9. 2002

Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa