POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 3/02 kterou se doplňuje vyhl. č. 4/1993 o územním plánu sídelního útvaru Bojkovice

Městské zastupitelstvo Bojkovice schválilo dne 2. 11. 1993 územní plán sídelního útvaru Bojkovic a dne 6. 6. 2000 v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním návrhu zadání změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Bojkovice.

Na základě této skutečnosti se Zastupitelstvo města Bojkovice usneslo dne 13. 8. 2002 vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. i) a § 1, 2 zákona o obcích a ust. § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhláškou, kterou se doplňuje vyhláška č. 4/1993 o změnu č. 9 závazné části územního plánu sídelního útvaru Bojkovice.
Čl. I
 1. Vyhláška stanoví změny ve funkčním využití pozemků v katastrálním území Bojkovice na plochy pro bydlení, rekreaci a zeleň na parcelách č. 393/7, 3939/11, 3870, 3867, 3859, 3856, 3857/1, 3847, 3846, 3831/1, 3821/2, 3831, 3824, 3789, 3795, 1484, 3789/36, 3789/33, 3789/34, 3789/37, 3814/1, 3817, 3789/32, 3789/16, 3789/31, 3789/22, 3789/6, 3789/15, 3789/30, 3789/5, 3789/21, 3789/14, 3789/29, 3789/12, 3789/13, 3789/28, 3789/11, 3789/27, 3789/4, 3789/20, 3789/10, 3789/26, 3789/3, 3789/19, 3789/9, 3789/24, 3789/2, 3789/18, 3760, 3789/7, 3789/23, 3762, 3756, 3758, 3749, 3746, 3748, 3739, 3741, 3734, 3736, 3729, 3725, 3720, 3717, 3712, 3709/1, 3709/2, 3703, 3705, 3696, 3700, 3699/1, 3699/2, 3691, 3692, 3688, 3683, 3680, 3677, 3674, 3671, 3668, 3665, 3664, 5375/3, 3695, 3685, 3684, 3697, 3678, 3673, 3672, 3667, 3666 a částečně 3710/2.
 2. Vyhláška platí pro území uvedené v dost. 1 po dobu platnosti územního plánu sídleního útvaru Bojkovice, tedy do doby schválení nové územně plánovací dokumentace nebo do doby schválení změny územního plánu zóny v dané lokalitě.
 3. Při výstavbě budou respektovány základní regulační prvky:
  • stavební čára samostatně stojících rekreačních objektů a RD bude 8 až 20 m od okraje navrhované místní obslužné silnice (umožní se tak rozptýlená výstavba s dostatečnými výhledy).
  • způsob zastřešení - sedlová střecha, hlavní hřeben kolmý k ose komunikace
  • odstupové vzdálenosti podle zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (pro objekty pro individuální rekreaci i bydlení stejné odstupové vzdálenosti jako pro RD)
  • zpracovatel změny doporučuje před započetím výstavby vypracovat podrobnou urbanistickou studii rpo dořešení všech potřebných vztahů a vazeb (především z hlediska dopravní obsluhy a funkční techniské infrastruktury).
 4. Veřejně prospěšné stavby a sanační úpravy:
  a) komunikace
  b) chodníky
  c) vodovod
  d) kanalizace
  e) plynovod
  f) elektrické vedení a trafostanice
Čl. II
 1. Všechny ostatní části schváleného územního plánu sídelního útvaru Bojkovice zůstávají v platnosti beze změny.
 2. Výše popsaná změna bude vyznačena v územním plánu sídelního útvaru Bojkovice.
 3. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dne následujícím po dni vyhlášení na úřední desce městského úřadu.

František Slavíček
starosta města

Mgr. Ivana Šobáňová
místostarostka

Vyvěšeno: 20. 8. 2002
Sňato: 5. 9. 2002
Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa