POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

OZV č. 1/03 - o udržování čistoty veřejných prostranství a dodržování veřejného pořádku na území města Bojkovice

Zastupitelstvo města Bojkovice se na svém zasedání dne 12. 6. 2003 v souladu s ust. § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. i) z č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.
ČÁST I
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Účel vyhlášky a její působnost
 1. Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty veřejných prostranství a dodržování veřejného pořádku stanovuje pravidla chování k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, veřejné zeleně a k zajištění veřejného pořádku na území města Bojkovice.
 2. Udržování čistoty a veřejného pořádku v Bojkovicích je společnou záležitostí všech obyvatel i návštěvníků města, všech právnických a fyzických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost v katastrálním území města a městských částí.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí
 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 2. Čistotou takový stav, který nevzbuzuje hygienické a estetické pochyby.
 3. Veřejným pořádkem situace, která umožňuje klidné a pokojné soužití občanů, při kterém nedochází k porušování zákonů ani jiných právních předpisů včetně obecně závazných vyhlášek města.
Čl. 3
Obecné povinnosti
 1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství způsobem a v rozsahu odpovídajícímu jeho určení a neprodleně odstranit nebo zajistit odstranění znečistění, které sám způsobil.
 2. Každý je povinen na veřejném prostranství počínat si tak, aby neobtěžoval nebo neohrožoval ostatní a nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.
ČÁST II.
Zajištění čistoty
Čl. 4
Užívání veřejného prostranství
 1. Veřejné prostranství není dovoleno značisťovat odhazováním odpadků, smetí, zbytků jídel a ovoce, nedopalků cigaret, jiných odpadků a vypouštěním nebo vyléváním odpadních vod nebo jiných znečisťujících tekutin a trusem domácích a chovaných zvířat.
 2. Zejména je zakázáno:
  • poškozovat okrasné záhony, stromy a keře, svévolně přemisťovat lavičky, popelnice, odpadkové koše nebo tyto předměty jakýmkoli způsobem poškozovat;
  • poškozovat příležitostnou výzdobu, případně jiný majetek města;
  • znečisťovat a poškozovat čekárny autobusové dopravy, dopravní značky, sloupy veřejného osvětlení, odstavné plochy, dětská hřiště a jejich vybavení, oplocení a fasády domů a garáží, plakátovací plochy, náměstí, chodníky a silnice a ostatní zařízení umístěná na veřejném prostranství, přičemž za znečišťování a poškozování se považují kresby a nápisy sprejerů;
  • na veřejných prostranstvích zakládat černé skládky, umývat motorová vozidla a odstavovat automobilové vraky;
  • znečišťovat, poškozovat nebo odstraňovat kanalizační vpusti, znečišťovat vodní toky a nádrže nebo jejich břehy;
  • stání motorových vozidel na chodnících a veřejné zeleni, přejíždění veřejné zeleně a poškozování chodníků přejíždějícími vozidly.
 3. majitelé nebo uživatelé domů a zahrad jsou povinni větve stromů a keřů, teré vyčnívají nad chodníky či komunikaci odstranit tak, aby nepřekážely průchodu osob či průjezdu vozidel.
čl. 5
Zvláštní užívání veřejného prostranství
 1. Používat veřejné prostranství nad míru obvyklou nebo k jinému účelu, než pro který je určeno, lze pouze na základě povolení, vydaného Městským úřadem Bojkovice. Za zvláštní užívání veřejného prostranství je uživatel povinen zaplatit místní poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Bojkovice o místních poplatcích.
 2. Každý, komu bylo polovleno zvláštní užívání veřejného prostranství je povinen:
  • používat veřejného prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému původnímu účelu,
  • zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení,
  • zabránit tomu, aby docházelo k znečišťování okolí, odstraňovat případné znečistění, které vzniklo v souvislosti se zvláštním užíváním veřejného prostranství,
  • zabezpečit nerušený přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům plynu, vody a jiným technických zařízením,
  • provést vhodná opatření, aby byla zajištěna bezpečnost ostatních uživatelů veřejného prostranství zejména v nočních hodinách,
  • používat výhradně prostoru, který byl k takovému zvláštnímu užívání vymezen,
  • po skončení užívání veřejného prostranství je na svůj náklad uvést do původního stavu v termínu stanoveném v rozhodnutí.
 3. Zvláštní užívání veřejného prostranství k uložení materiálu lze povolit pouze v případě, nelze-li k tomuto účelu použít jiných prostor.
 4. V ulicích Palackého, Sušilova a Mánesova je využití veřejného prostranství a chodníků pro skladování materiálu všeho druhu po dobu delší než 48 hodin zakázáno.
Čl. 6
Podmínky pro některé druhy zvláštního užívání veřejného prostranství
 1. sypké materiály musí být na veřejných prostranstvích skladovány v přepravních nebo skladovacích bednách nebo ohrazeny bedněním anebo zajištěny jiným způsobem tak, aby nemohly být roznášeny větrem, vodou nebo jiným způsobem po okolí.
 2. Pokud nejde o ohrazená staveniště, musí být stavební hmoty a jiný materiál přivezeny bezprostředně před jejich zpracováním, stavební suť musí být v těchto případech denně odvážena. Po skončení stavebních prací jsou právnicé a fyzické osoby povinny prostranství uklidit.
 3. Provozovatelé stánků a kiosků jsou povinni zajisti pořádek a čistotu v jejich bezprostřední blízkosti. Musí si proto opatřit dostatečné množství košů pro odpadky a použité obaly, pečovat o jejich řádný stav a jejich pravidelné vyprazdňování.
 4. Vylepování plakátů nebo propagačního materiálu může být prováděno na plochách a tabulích k tomuto vyhrazených dle obecně závazné vyhlášky o plakátování.
Čl. 7
Čištění chodníků
 1. Čištěním chodníků se rozumí odstraňování bláta, odpadků a jiných nečistot zametáním, kropením, odklízením sněhu a posypáváním chodníků k zajištění bezpečené chůze.
 2. Vlastník nebo uživatel nemovitosti, která v zatavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, je povinen zajistit, aby přilehlý chodník byl řádně a včas čištěn a při náledí posypáván nejlépe pískem k zajištění bezpečné chůze.
 3. Smetky z chodníků se ukládají do sběrných nádob na domovní odpadky. Sníh se ponechává na okrajích chodníků při okraji vozovky v hromadách. Při tom je nutno dbát, aby nebyly zastaveny přechody přes komunikace, přechody a vjezdy do budov, plochy potřebné k nakládání a skládání zboží a přístupy k technickým zařízením. Shrnovat sníh a smetky do vozovky je zakázáno.
ČÁST III.
Domácí zvířata
Čl. 8
Psi
 1. na veřejných prostranstvích je zakázán volný pohyb psů. Majitelé a držitelé psů jsou povinni:
  • na veřejném prostranství v zastavěném území města vodit psa na vodítku. V případě že naní pes na vodítku, musí být opatřen náhubkem. Psi bojových plemen musí být vedeni na vodítku i optřeni náhubkem.
  • dbát na to, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství a zařízení, veřejnou zeleň apod.
  • je zakázáno vodit nebo přinášet psy na dětská hřiště a pískoviště, sportovní hřiště a hřbitov. tento zákaz se nevztahuje na psy, doprovázející osoby nevidomé a na psy, kteří slouží jako pomocníci osobám, pohybujícím se na veřejném prostranství na invalidním vozíku. Dále se tento zákaz nevztahuje na služební psy při výkonu služby.
  • odstranit psem způsobenou nečistotu na veřejných prostranstvích v zastavěném území města a na místech, jejichž znečistění může obtěžovat ostatní občany.
 2. Psi pohybující se volně bez dozoru na veřejných prostranstvích mohou být považováni za toulavé psy ve smyslu zvláštního právního předpisu (Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů) a mohou být odchyceni. Postup při odchytu toulavých psů a další nakládaní s nimi upravuje zvláštní právní předpis Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů).
 3. Odpovědnost chovatele (vlastníka) za škodu jeho zvířetem způsobenou a povinnost k její náhradě podle obecných předpisů (Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) zůstává nedotčena.
Čl. 9
Jiná zvířata
V rámci čistoty veřejného prostranství je zakázáno nechávat volně pobíhat domácí zvířata a chovná zvířata (drůbež,...). Jestliže dojde k poškození nebo znečištění veřejného prostranství, je majitel povinen vzniklou škodu nahradit.
ČÁST IV.
Závěrečná ustanovení
Čl. 10
Kontrola a sankce
 1. Porušování této obecně závazné vyhlášky bude posuzováno dle obecně závazných právních předpisů (Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů).
 2. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí odbor rozvoje města a životního prostředí a strážníci městské policie.
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 8/1996 o udržování čistoty a dodržování veřejného pořádku na území města Bojkovice.
Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Květoslava Ogrodníková
místostarostka

Mgr. Josef Langr
starosta města

Vyvěšeno: 25. 6. 2003
Sňato: 14. 7. 2003
Zveřejněno 31.10.2005 v 13:07 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa